โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน
โครงการที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด
178
โครงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ
39
โครงการ
สร้างคุณธรรม จริยธรรม
26
โครงการ
ด้านสุขภาพ อนามัย
40
โครงการ
ด้านการศึกษา
28
โครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
44
โครงการ
ตลอด 99 ปี ในการดำเนินธุรกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นองค์กรที่ประกอบธุรกิจโดยมิได้มุ่งหวังเพียงผลประการทางธุรกิจ แต่เป็นองค์กร ที่มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ฝังอยู่ในดีเอ็นเอของพนักงานซีพีกว่า 350,000 คนทั่วโลก เป็นพลังสำคัญอันเข้มแข็ง ที่จะร่วมกันทำความดีและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันทำประโยชน์ให้กับชุมชนหรือสังคม จากที่ผ่านมาหน่วยงานและพนักงานเครือฯมีการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆมากมาย

โอกาสนี้เครือฯ จึงจัดให้มีโครงการ "ซีพีเพื่อความยั่งยืน" เพื่อคัดเลือกโครงการที่ทำประโยชน์ หรือเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา (Pain Point) ของสังคมหรือชุมชน ที่นำไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อยกย่องเชิดชูพนักงานที่ดำเนินโครงการ และนำโครงการต่างๆเหล่านั้น เป็นโมเดลในการขับเคลื่อนในโอกาสต่อไป
ขอเชิญชาวซีพีร่วมส่งโครงการ
ที่คุณ..เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา
และทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ให้ชุมชนและสังคม
สู่ความยั่งยืน
เข้าร่วมคัดเลือกเป็นส่วนหนึ่งใน
"โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน"
 
จะโครงการเล็กหรือใหญ่ไม่สำคัญ จะเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวก็ส่งได้
ส่งโครงการเข้าร่วมคัดเลือกได้ 3 ประเภท
 
เมล็ดพันธุ์แห่งความดี
(Seed of Goodness)
เป็นโครงการ ที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นดำเนินการมีแผนงานและผลการดำเนินการเบื้องต้น หรือผลที่คาดว่าจะได้รับ
ต้นกล้าแห่งความหวัง
(Path of Hope)
เป็นโครงการที่ดำเนินการจนมีผลการดำเนินการที่วัดผลได้ มีกรอบความร่วมมือที่ชัดเจน เริ่มมีแนวทางให้เห็นถึงการต่อยอดขยายผลของโครงการ
ร่มเงาแห่งความยั่งยืน
(Testament of Sustainability)
เป็นโครงการที่ดำเนินการจนมีผลการดำเนินการเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับจากสังคม มีการใช้รูปแบบโมเดลเดียวกันขยายผล จนเห็นถึงความยั่งยืนของชุมชน/สังคม
วีดีโอเทรนนิ่งการเขียนโครงการให้สอดคล้องกับเกณฑ์การคัดเลือก
ภาพรวมโครงการ
Project Overview
เกณฑ์การประเมินโครงการ
Project Evaluation Criteria
การเขียนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
Writing Objective(S) and Goal(S)
การเขียนการดำเนินโครงการ
Writing Project Implementation
การเขียน Output และ Outcome
Writing Output and Outcome
ผู้ดำเนินโครงการ
Project Team Members
วิธีการลงทะเบียนโครงการ
Project Registration
Recognition AwardProject
66 โครงการ ที่เคยได้รับการยกย่องเชิดชู จากคณะกรรมการของเรา
Home
CPG
ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล โดยการจัดสร้างปะการังเทียมที่ผ่านมาประเทศไทยใช้ทรัพยากรทางทะเลเกินขีดจำกัด มีการทำการประมงโดยขาดการควบคุม มีการจับสัตว์น้ำวัยอ่อน โดยเครื่องมือประมงทั้งที่ผิดกฎหมาย และเครื่องมือประมงที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจระดับประเทศ และระดับชุมชน จากการสำรวจรายได้และจำนวนสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมง พบว่าลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท้ายที่สุดก็นำไปสู่การที่ประเทศไทยได้รับใบเหลืองจากสหภาพยุโรป เกี่ยวกับปัญหาประมง IUU ซึ่งรัฐบาลไทยก็ได้เร่งออกกฎหมายแก้ไขในทันที ในส่วนของภาคเอกชนเครือเจริญโภคภัณฑ์ซึ่งมีนโยบายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีความตั้งใจที่จะฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนประมงชายฝั่ง จึงเป็นที่มาของการที่มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ทรู คอร์ปอเรชั่น และกรมประมง ได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการจัดวางปะการังเทียมนี้ขึ้น

ผลของโครงการวางปะการังเทียมที่คาดหวังให้เกิดขึ้นคือ
1.ปริมาณสัตว์น้ำในบริเวณที่วางปะการังเทียมเพิ่มขึ้น
2.ชนิดของสัตว์น้ำและความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณที่วางปะการังเทียมเพิ่มขึ้น
3.คุณภาพชีวิตของชุมชนสูงขึ้นจากทรัพยากรสัตว์น้ำที่เพิ่มขึ้นจากผลของการวางปะการังเทียม
4.ชุมชนเกิดการรวมกลุ่มและกำหนดกติกาในการบริหารการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ และมีความริเริ่มด้วยตัวชุมชนเอง
โดยหลังจากการเก็บข้อมูลด้วยการดำน้ำหลังจากมีการวางปะการังไประยะหนึ่ง ผลที่เกิดขึ้นแล้วได้แก่
1.ปริมาณสัตว์น้ำในบริเวณที่วางปะการังเทียมเพิ่มขึ้น เนื่องจากสัตว์น้ำถูกดึงดูดให้มาอยู่บริเวณปะการังเทียม
2.ชนิดของสัตว์น้ำในบริเวณที่วางปะการังเทียมเพิ่มขึ้น เนื่องจากสัตว์หลายชนิดได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่อาศัยบริเวณปะการังเทียม
3.ทางชุมชน และผู้นำประมงพืื้นบ้าน เห็นความจริงใจในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของเครือเจริญโภคภัณฑ์
Health
CPG
เครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนเยาวชนไทยให้บริจาคโลหิตโลหิตเป็นส่วนสำคัญมากสำหรับการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ แต่ประเทศไทยมักพบปัญหาโลหิตบริจาคไม่มีปริมาณเพียงพอสำหรับการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มีความต้องการรับโลหิตตลอดเวลา ดังนั้นในช่วงเวลาที่ประสบปัญหาขาดแคลนโลหิตจึงส่งผลให้ผู้ป่วยต้องรอโลหิตทำให้อาการเจ็บป่วยรุนแรงขึ้น เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดส่งเสริมให้เยาวชน “เป็นคนดี คนกล้า คนเก่ง” และส่งเสริมให้เยาวชน “เป็นผู้ให้-เริ่มต้นด้วยการเป็นผู้บริจาคโลหิต” พร้อมทั้งสร้างให้เยาวชนเป็นแกนนำทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์จัดหาโลหิตบริจาค
โดยมีพื้นที่เป้าหมายคือโรงเรียนกรุงเทพมหานคร,เชียงใหม่,เชียงราย,พิษณุโลก,เลย,ชัยภูมิ,ขอนแก่น,สุราษฎร์ธานี,ชุมพร,ปัตตานี,นครราชสีมา นำนักเรียนเข้ารับการอบรม และทำการบริจาคโลหิตในสถานศึกษา เยาวชนที่ผ่านการอบรมจะเป็นแกนนำในการณรงค์บริจาคโลหิตในสถานศึกษา และเป็นผู้บริจาคโลหิตด้วย
จากการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2545 มีจำนวนสถานศึกษา 236 แห่ง, ครูและนักเรียน 2,572คน ที่เข้ารับการอบรม และบริจาคโลหิตในสถานศึกษา ส่งผลให้เยาวชนมีจิตอาสา มีความเมตตาเป็นผู้บริจาคโลหิตและรณรงค์จัดหาโลหิตบริจาค ทำให้มีปริมาณโลหิตเพิ่มขึ้นสำหรับผู้เจ็บป่วยที่ต้องรับโลหิตในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง
Health
TRUE
โรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา เพื่อพัฒนาการศึกษาของชุมชนที่ยั่งยืนเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญต่อการเรียนรู้ของเยาวชนมากในปัจจุบันเพราะสามารถเปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ได้อย่างไร้พรหมแดน หากขาดโอกาสในการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีและสาระความรู้ อาจส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพการศึกษา
จุดแข็งของทรู คือสัญญานการสื่อสารคุณภาพสูง และด้วยหัวใจที่อยากให้ผู้ได้รับสิ่งที่เราทำ จึงได้ค้นหาโรงเรียนที่มีความต้องการรวมถึงครูผู้สอนที่ยินดีที่จะสร้างประโยชน์ร่วมกับเราเพื่อให้อนาคตของชาติไทยได้ทัดเทียมกับประเทศต่างๆ จนเกิดเป็นโรงเรียนต้นแบบภายใต้ชื่อโครงการ โรงเรียนทรูปลูกปัญญาเพื่อพัฒนาการศึกษาของชุมชนที่ยั่งยืน
จากจุดเริ่มต้นที่ต้องการสร้างประโยชน์ให้กับอนาคตของชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ2551 โรงเรียนต้นแบบ ทรูปลูกปัญญากว่า 58 โรงเรียน และ 2221 โรงเรียนเครือข่าย วันนี้โรงเรียนที่เราเข้าไปพัฒนา ได้รับรางวัล โรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญาระดับดีเยี่ยม ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
 
Geo-graphicViews
โครงการของเรามีความหลากหลาย และกระจายอยู่ในหลายๆท้องที่ ในหลายๆประเทศทั่วโลก
ดังนั้นเพื่อให้เห็นภาพรวม มุมมองตามพื้นที่จึงมีความน่าสนใจ