โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน
โครงการที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด
178
โครงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ
39
โครงการ
สร้างคุณธรรม จริยธรรม
26
โครงการ
ด้านสุขภาพ อนามัย
40
โครงการ
ด้านการศึกษา
28
โครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
44
โครงการ
ตลอด 99 ปี ในการดำเนินธุรกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นองค์กรที่ประกอบธุรกิจโดยมิได้มุ่งหวังเพียงผลประการทางธุรกิจ แต่เป็นองค์กร ที่มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ฝังอยู่ในดีเอ็นเอของพนักงานซีพีกว่า 350,000 คนทั่วโลก เป็นพลังสำคัญอันเข้มแข็ง ที่จะร่วมกันทำความดีและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันทำประโยชน์ให้กับชุมชนหรือสังคม จากที่ผ่านมาหน่วยงานและพนักงานเครือฯมีการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆมากมาย

โอกาสนี้เครือฯ จึงจัดให้มีโครงการ "ซีพีเพื่อความยั่งยืน" เพื่อคัดเลือกโครงการที่ทำประโยชน์ หรือเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา (Pain Point) ของสังคมหรือชุมชน ที่นำไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อยกย่องเชิดชูพนักงานที่ดำเนินโครงการ และนำโครงการต่างๆเหล่านั้น เป็นโมเดลในการขับเคลื่อนในโอกาสต่อไป
ขอเชิญชาวซีพีร่วมส่งโครงการ
ที่คุณ..เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา
และทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ให้ชุมชนและสังคม
สู่ความยั่งยืน
เข้าร่วมคัดเลือกเป็นส่วนหนึ่งใน
"โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน"
 
จะโครงการเล็กหรือใหญ่ไม่สำคัญ จะเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวก็ส่งได้
ส่งโครงการเข้าร่วมคัดเลือกได้ 3 ประเภท
 
เมล็ดพันธุ์แห่งความดี
(Seed of Goodness)
เป็นโครงการ ที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นดำเนินการมีแผนงานและผลการดำเนินการเบื้องต้น หรือผลที่คาดว่าจะได้รับ
ต้นกล้าแห่งความหวัง
(Path of Hope)
เป็นโครงการที่ดำเนินการจนมีผลการดำเนินการที่วัดผลได้ มีกรอบความร่วมมือที่ชัดเจน เริ่มมีแนวทางให้เห็นถึงการต่อยอดขยายผลของโครงการ
ร่มเงาแห่งความยั่งยืน
(Testament of Sustainability)
เป็นโครงการที่ดำเนินการจนมีผลการดำเนินการเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับจากสังคม มีการใช้รูปแบบโมเดลเดียวกันขยายผล จนเห็นถึงความยั่งยืนของชุมชน/สังคม
วีดีโอเทรนนิ่งการเขียนโครงการให้สอดคล้องกับเกณฑ์การคัดเลือก
ภาพรวมโครงการ
Project Overview
เกณฑ์การประเมินโครงการ
Project Evaluation Criteria
การเขียนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
Writing Objective(S) and Goal(S)
การเขียนการดำเนินโครงการ
Writing Project Implementation
การเขียน Output และ Outcome
Writing Output and Outcome
ผู้ดำเนินโครงการ
Project Team Members
วิธีการลงทะเบียนโครงการ
Project Registration
Recognition AwardProject
66 โครงการ ที่เคยได้รับการยกย่องเชิดชู จากคณะกรรมการของเรา
Heart
MAKRO
U-project (เสริมสร้างคู่คิด พัฒนาธุรกิจคุณ)การเติบโตของร้านไฮเปอร์มาร์ท และร้านสะดวกซื้อที่ขยายตัวได้ช่วงชิงพื้นที่ และมีความสามารถในการแข่งขันสูง สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบต่อร้านค้าปลีกหรือร้านโชห่วย ซึ่งถือเป็นช่องทางการค้าขายแบบดั้งเดิมที่ช่วยกระจายสินค้าท้องถิ่น ทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจชุมชน และเป็นรากฐานของเศรษฐศาสตร์มหภาค การที่ร้านโชห่วยมีความอ่อนแอ และขาดความสามารถในการแข่งขัน ปรับตัว ย่อมส่งผลกระทบทั้งต่อความมั่นคงเศรษฐกิจระดับจุลภาค และเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อชุมชนและสังคม รวมถึงความหลากหลายของรูปแบบร้านที่ลดลง แม็คโครได้ตระหนัก และขอมีส่วนร่วมในการแก้ไขถึงประเด็นปัญหาดังกล่าว โดยเชื่อว่ายังมีร้านโชห่วยที่มีศักยภาพในการปรับตัว พร้อมก้าวเดิน แข่งขันในธรุกิจการค้าของโลกสมัยใหม่ ชูจุดแข็ง เสริมศักยภาพ และลบจุดอ่อน โดยแม็คโครขอหยิบยื่นโอกาสในการเข้าถึงแหล่งความรู้ อาทิ ด้านการค้าปลีก การจัดเรียงสินค้า การปรับปรุงร้าน การทำรายการส่งเสริมการขาย เป็นต้น นำไปสู่การปฎิบัติจริง ส่งผลสร้างยอดขายให้เพิ่มสูงขึ้น พร้อมทั้งการเสริมสร้างนักศึกษา คนรุ่นใหม่ผ่านการให้ความรู้และการศึกษาผ่านการลงมือปฎิบัติจริง เตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่โลกธุรกิจ

ผลของการดำเนินโครงการพบว่า
• นักศึกษาเข้าถึงแหล่งความรู้และมีโอกาสในการลงมือปฏิบัติจริงรวม 33,637 ราย
• พนักงานแม็คโครได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนรุ่นใหม่ ได้เห็นมุมมองที่หลากหลาย และได้องค์ความรู้เกี่ยวกับธรุกิจค้าปลีกที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย ซึ่งมีความจำเพาะกับพื้นที่สูง
• ร้านค้าปลีกได้รับแผนการพัฒนาธุรกิจ และสามารถปรับใช้ได้จริง
• เป็นการเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นสู่รุ่น ปลูกผังแนวคิดการลงมือปฎิบัติจริงให้เกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่ และมุ่งหวังให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่
• มูลค่าการทางเศรษฐกิจชุมชนที่เพิ่มขึ้นจากยอดขายที่สูงขึ้นกว่า 343 ล้านบาทต่อปี (ข้อมูลปี 2017-2018 ประเมินจากค่าเฉลี่ยยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น 33%)
Health
Myanmar C.P Livestock Co., Ltd.
Milk For Kidsอีกมุมนึงจากประเทศใกล้เคียงประเทศไทย ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเด็กๆที่รอได้รับการแก้ไข ซึ่งหนึ่งในนั้ก็คือประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นประเทศนึงที่ประสบปัญหา มีเด็กไร้บ้านและสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าจำนวนมาก ที่ขาดแคลนอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เพราะขาดการบริหารจัดการอย่างทั่วถึง ไม่มีการสนับสนุนทางโภชนาการอย่างต่อเนื่อง ทำให้เด็กๆเหล่านั้นประสบภาวะโภชนาการไม่เพียงพอต่อการเติบโตทางร่างกาย ขาดสารอาหารที่ครบถ้วนที่ส่งผลต่อสภาพร่างกายเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กๆ จึงอาจทำให้เกิดปัญหาประชากรด้อยคุณภาพในอนาคตอันใกล้
โครงการ Milk for Kids เกิดขึ้นมาจากจิตอาสาของพนักงาน CP Myanmar ที่อยากส่งต่อพลังแห่งความดีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างเครือข่ายในความช่วยเหลือที่สามารถช่วยได้ ได้จัดโครงการให้มีการร่วมกันบริจาคเงินเพื่อนำามาซื้อนมให้เด็กๆเหล่านั้น ได้มีนมดื่มเพื่อสุขภาพที่ดี ไม่ขาดสารอาหาร และมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ดีขึ้น ต่อมาบริษัทจึงให้การสนับสนุนโครงการบริจาคนมโดยร่วมกับภาคการศึกษาของรัฐเพื่อดำเนินการอย่างเป็นรูปแบบจากการดำเนินการตั้งแต่ปี 2018 มีการบริจาคนมให้เด็กไร้บ้าน สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า และโรงเรียน 6 โรงเรียน นักเรียน 5,000 คน นม โรงเรียน 30,000 ลิตร ซึ่งผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก
จากการทำโครงการดังกล่าว ได้สร้างรอยยิ้มของเด็กๆที่ได้ดื่มนมที่อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการ ทำให้พวกเขามีความสุข และเฝ้ารอที่จะดื่มนมจากแรงสนับสนุนของหน่วยงานในทุกๆสัปดาห์ ทั้งนี้สิ่งที่เห็นได้ด้วยตาคือพวกเขามีร่างกายที่ดี เด็กมีพัฒนาการ มีความสูงที่เพิ่มขึ้นจากเดิม มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น ไม่ป่วยบ่อย อีกทั้งยังทำให้พวกเขามีสมาธิในการเรียนรู้และพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่สร้างพัฒนาการของพวกเค้าเหล่านั้น และสำหรับพนักงานที่ได้มอบความสุขให้กับเด็กๆแล้วสิ่งที่พวกเขามีก็คือความสุขที่เห็นรอยยิ้มบนใบหน้าเด็กๆ นั่นเอง และแผนในอนาคตพวกเค้ายังคงมุ่งมั่นที่จะร่วมกันทำโครงการที่สร้างความสุขนี้ต่อไปและยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น และเพิ่มศักยภาพในการทำโครงการนี้ต่อไป เพราะรอยยิ้มจากเด็กๆที่ได้ดื่มนมที่อร่อยและมีคุณค่าทำให้เขามีความสุข
Home
TRUE
ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพรปัญหาเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพื้นที่ป่าไม้รวมถึงสัตว์ป่าของไทย เป็นรากฐานสำคัญที่จะต้องช่วยกันฟื้นฟูและรักษาให้มั่นคงจึงเกิดเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนรวม 12 องค์กร ตั้ง“ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร” ขึ้น เพื่อให้เยาวชนไทย เข้าใจถึงประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยเริ่มจากการจัดอบรมครูแกนนำทั้ง 6 ภูมิภาค เพื่อเป็นตัวแทนนำความรู้ที่ได้จากค่ายฯไปขยายผลในโรงเรียน ตลอดจนรื้อฟื้นวิถีการดำรงชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่ดีงามของท้องถิ่นผ่านการฝึกปฏิบัติทั้ง 4 ด้าน คือ พุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษาซึ่งถือเป็นความรู้และทักษะที่นำไปใช้ในชีวิตจริงจนสามารถพัฒนาต่อไปได้ด้วยตนเอง
“ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร” เป็นชื่อที่ได้รับพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ประมาณ 150 โรงเรียน
 
Geo-graphicViews
โครงการของเรามีความหลากหลาย และกระจายอยู่ในหลายๆท้องที่ ในหลายๆประเทศทั่วโลก
ดังนั้นเพื่อให้เห็นภาพรวม มุมมองตามพื้นที่จึงมีความน่าสนใจ