โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน
โครงการที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด
178
โครงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ
39
โครงการ
สร้างคุณธรรม จริยธรรม
26
โครงการ
ด้านสุขภาพ อนามัย
40
โครงการ
ด้านการศึกษา
28
โครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
44
โครงการ
ตลอด 99 ปี ในการดำเนินธุรกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นองค์กรที่ประกอบธุรกิจโดยมิได้มุ่งหวังเพียงผลประการทางธุรกิจ แต่เป็นองค์กร ที่มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ฝังอยู่ในดีเอ็นเอของพนักงานซีพีกว่า 350,000 คนทั่วโลก เป็นพลังสำคัญอันเข้มแข็ง ที่จะร่วมกันทำความดีและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันทำประโยชน์ให้กับชุมชนหรือสังคม จากที่ผ่านมาหน่วยงานและพนักงานเครือฯมีการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆมากมาย

โอกาสนี้เครือฯ จึงจัดให้มีโครงการ "ซีพีเพื่อความยั่งยืน" เพื่อคัดเลือกโครงการที่ทำประโยชน์ หรือเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา (Pain Point) ของสังคมหรือชุมชน ที่นำไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อยกย่องเชิดชูพนักงานที่ดำเนินโครงการ และนำโครงการต่างๆเหล่านั้น เป็นโมเดลในการขับเคลื่อนในโอกาสต่อไป
ขอเชิญชาวซีพีร่วมส่งโครงการ
ที่คุณ..เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา
และทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ให้ชุมชนและสังคม
สู่ความยั่งยืน
เข้าร่วมคัดเลือกเป็นส่วนหนึ่งใน
"โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน"
 
จะโครงการเล็กหรือใหญ่ไม่สำคัญ จะเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวก็ส่งได้
ส่งโครงการเข้าร่วมคัดเลือกได้ 3 ประเภท
 
เมล็ดพันธุ์แห่งความดี
(Seed of Goodness)
เป็นโครงการ ที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นดำเนินการมีแผนงานและผลการดำเนินการเบื้องต้น หรือผลที่คาดว่าจะได้รับ
ต้นกล้าแห่งความหวัง
(Path of Hope)
เป็นโครงการที่ดำเนินการจนมีผลการดำเนินการที่วัดผลได้ มีกรอบความร่วมมือที่ชัดเจน เริ่มมีแนวทางให้เห็นถึงการต่อยอดขยายผลของโครงการ
ร่มเงาแห่งความยั่งยืน
(Testament of Sustainability)
เป็นโครงการที่ดำเนินการจนมีผลการดำเนินการเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับจากสังคม มีการใช้รูปแบบโมเดลเดียวกันขยายผล จนเห็นถึงความยั่งยืนของชุมชน/สังคม
วีดีโอเทรนนิ่งการเขียนโครงการให้สอดคล้องกับเกณฑ์การคัดเลือก
ภาพรวมโครงการ
Project Overview
เกณฑ์การประเมินโครงการ
Project Evaluation Criteria
การเขียนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
Writing Objective(S) and Goal(S)
การเขียนการดำเนินโครงการ
Writing Project Implementation
การเขียน Output และ Outcome
Writing Output and Outcome
ผู้ดำเนินโครงการ
Project Team Members
วิธีการลงทะเบียนโครงการ
Project Registration
Recognition AwardProject
66 โครงการ ที่เคยได้รับการยกย่องเชิดชู จากคณะกรรมการของเรา
Health
TRUE
สนับสนุนอาชีพผู้พิการด้านการเกษตรด้วยสังคมคนไทยส่วนใหญ่ เชื่อว่า คนพิการไม่สามารถทำอะไรได้ และเป็นภาระของสังคม ทางเครือฯจึงเล็งเห็น และให้ความสำคัญที่จะเข้าช่วยเหลือโดยเน้นให้เกิดประโยชน์แก่ผู้พิการอย่างยั่งยืน จึงได้ริเริ่มโครงการการส่งเสริมอาชีพผู้พิการทางการเกษตร โดยให้ความช่วยเหลือด้านทักษะวิชาชีพ พัฒนาให้ผู้พิการมีศักยภาพ และพึ่งพาตัวเองได้ด้วยการสร้างงาน และสร้างรายได้อย่างยั่งยืนแก่ผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการสามารถดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาการสนับสนุนของเครือฯไปตลอด

ผลการดำเนินโครงการ พบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 17 ครอบครัว โดย 16 ครอบครัว สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมจากทักษะการปลูกเห็ด เป็นเงินเฉลี่ย 3,000 บาท ต่อเดือน เมื่อจบโครงการ แต่มีอยู่ครอบครวหนึ่ง คือ ครอบครัว โกสุม ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก กล่าวคือ สามารถเพิ่มรายได้ครัวเรือน จาก 15,000 บาท ต่อเดือน ไปเป็น 75,000 บาท ต่อเดือน เมื่อจบโครงการ โดยต่อยอดทดลองพัฒนาก้อนเชื้อเห็ดที่ได้รับการสอนมา ให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม และก้อนเชื้อสูตรใหม่ที่คิดค้นขึ้นสามารถใช้ได้ยาวนานกว่าก้อนเชื้อปกติ 50 - 100 % คือ 6 - 8 เดือน ในขณะที่ก้อนเชื้อเห็ดทั่วไปจะออกดอกเห็ดได้ 4 เดือน โดยในปัจจุบันครอบครัวโกสุมได้ใช้ผลกำไรที่สะสมมาลงทุนเพิ่มเติมจากก้อนเชื้อเห็ดที่ได้รับในโครงการ 1,000 ก้อน ต่อยอดไปเป็น 10,000 ก้อน และมีแผนที่จะทำการแปรรูปเห็ดในอนาคต เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับภาวะเห็ดล้นตลาดซึ่งจะทำให้กระทบต่อรายได้ต่อเดือนของครอบครัว
Home
TRUE
ปลูก...เพื่อให้ We Grow Togetherการตัดไม้ทำลายป่านับเป็นปัญหาของโลกในปัจจุบัน จนส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จึงได้ร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อรณรงค์ด้านการสร้างพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่ส่วนตัว และภายในชุมชนแบบครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การปลูก การศึกษาความรู้ วิธีการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ การเชื่อมโยงเครือข่ายสังคมผู้ปลูกต้นไม้เข้าด้วยกัน เพื่อดูแลรักษาต้นไม้อย่างต่อเนื่อง และลดปัญหาโลกร้อน
โดยสร้างแอพพลิเคชั่นสนับสนุนให้ผู้มีความรักสิ่งแวดล้อมรู้จักปลูกต้นไม้ และรู้จักการดูแลรักษาต้นไม้ ตลอดจนการร่วมแบ่งปันข้อมูลเพื่อสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ระหว่างผู้ใช้ มีการโพสต์ข้อมูลต้นไม้ที่ปลูก พิกัดสถานที่ปลูก และสถานะเติบโตของต้นไม้ ผ่านแอพพลิเคชั่นนี้ เพื่อติดตามการเติบโต และนับยอดรวมสถิติ
ผลการดำเนินการสามารถสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นในชุมชน ในปัจจุบันกว่า 4.3ล้านต้น ทำให้ประชาชนมีความสุข สุภาพดีขึ้นจากสิ่งแวดล้อม และปริมาณคาร์บอนที่ลดลง ขยายขอบเขตความรู้ข้อมูลด้านการอนุรักษ์ และปลูกต้นไม้ โดยมีข้อมูลที่เติบโตขึ้นตลอดเวลาผ่านการมีส่วนร่วมของคนในเครือข่ายสังคมออนไลน์ทั่วโลก
Health
China
ทีมจิตอาสาซีพีโลตัส ( 卜蜂莲花义工队)ปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิตในประเทศจีนที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานมีอยู่มากมาย ที่เมืองกว่างโจวจากการสำรวจ มีประชากรฐานะยากจนมากที่สุดกว่า 110,000 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ไร้สมรรถภาพการทำงาน ผู้ไร้รายได้ประจำ ผู้ป่วยไร้คนดูแล ผู้เกษียณอายุ และไร้อาชีพถูกเลิกจ้าง จากการสนับสนุนของ Mr. Li WenHai ที่ให้ความสำคัญเรื่องความกตัญญู อันเป็นหัวใจหลักของวัฒนธรรมองค์กร ชิวเหม่ยเจียวพนักงานซีพีโลตัส ผู้แสวงหาความหมายการใช้ชีวิตและการแบ่งปัน เริ่มต้นความฝันของเธอในการทำ ประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ โดยเข้าไปสัมผัสกับงานอาสาสมัครเป็นประจำและนำมาถ่ายทอดให้เพื่อนพนักงานได้รับฟัง ทำให้เกิดทีมอาสาสมัครสาขาหนันไห่โดยริเริ่ม “แผนการถ่ายทอดความอบอุ่น” ไปเยี่ยมเยียนผู้ยากไร้ในชุมชนและให้ความสำคัญเรื่องพัฒนาการศึกษาที่จะนำพาคนหลุดพ้นจากความยากจน โดยร่วมกับองค์กรอาสาช่วยเหลือการศึกษา จัดทำห้องสมุดโลตัสแห่งแรกที่โรงเรียนมัธยมชางอู่ซาน เพื่อให้คนได้เข้าไปเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง

จากอาสาสมัครทีมเล็กๆ ปัจจุบันแต่ละสาขาของซีพีโลตัสได้จัดตั้งทีมอาสาสมัครของตนเองและร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่นคณะกรรมการกำกับดูแลรัฐบาล ช่วยเหลือผู้ยากไร้และส่งเสริมการศึกษา สามารถก่อตั้งห้องสมุด Lotus และ Music Club แห่งแรกในโรงเรียน Lechang Wushan Middle School กับสมาคม Lecong และที่ Huazhou, Yingde, Hunan บรรลุความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และจัดตั้งโรงเรียนประถม CP Lotus Hope แห่งแรกผ่านการ ระดมทุนของลูกค้า ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อสร้างจิตสำนึกขอบคุณและมีทัศนคติที่ดีต่อชีวิต ทั้งนี้เป้าหมายในการทำโครงการถือว่าเป็นที่น่าพอใจและสามารถสร้างศักยภาพให้คนที่เข้ามาใช้ห้องสมุดได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่งผลให้ทุกฝ่ายเกิดกำลังใจและพลังในการขับเคลื่อนโครงการต่อไป
 
Geo-graphicViews
โครงการของเรามีความหลากหลาย และกระจายอยู่ในหลายๆท้องที่ ในหลายๆประเทศทั่วโลก
ดังนั้นเพื่อให้เห็นภาพรวม มุมมองตามพื้นที่จึงมีความน่าสนใจ