โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน
ขยายเวลาการรับสมัคร ถึง 31 สิงหาคม 2563
โครงการที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด
178
โครงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ
39
โครงการ
สร้างคุณธรรม จริยธรรม
26
โครงการ
ด้านสุขภาพ อนามัย
40
โครงการ
ด้านการศึกษา
28
โครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
44
โครงการ
ตลอด 99 ปี ในการดำเนินธุรกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นองค์กรที่ประกอบธุรกิจโดยมิได้มุ่งหวังเพียงผลประการทางธุรกิจ แต่เป็นองค์กร ที่มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ฝังอยู่ในดีเอ็นเอของพนักงานซีพีกว่า 350,000 คนทั่วโลก เป็นพลังสำคัญอันเข้มแข็ง ที่จะร่วมกันทำความดีและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันทำประโยชน์ให้กับชุมชนหรือสังคม จากที่ผ่านมาหน่วยงานและพนักงานเครือฯมีการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆมากมาย

โอกาสนี้เครือฯ จึงจัดให้มีโครงการ "ซีพีเพื่อความยั่งยืน" เพื่อคัดเลือกโครงการที่ทำประโยชน์ หรือเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา (Pain Point) ของสังคมหรือชุมชน ที่นำไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อยกย่องเชิดชูพนักงานที่ดำเนินโครงการ และนำโครงการต่างๆเหล่านั้น เป็นโมเดลในการขับเคลื่อนในโอกาสต่อไป
ขอเชิญชาวซีพีร่วมส่งโครงการ
ที่คุณ..เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา
และทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ให้ชุมชนและสังคม
สู่ความยั่งยืน
เข้าร่วมคัดเลือกเป็นส่วนหนึ่งใน
"โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน"
 
จะโครงการเล็กหรือใหญ่ไม่สำคัญ จะเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวก็ส่งได้
ส่งโครงการเข้าร่วมคัดเลือกได้ 3 ประเภท
 
เมล็ดพันธุ์แห่งความดี
(Seed of Goodness)
เป็นโครงการ ที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นดำเนินการมีแผนงานและผลการดำเนินการเบื้องต้น หรือผลที่คาดว่าจะได้รับ
ต้นกล้าแห่งความหวัง
(Path of Hope)
เป็นโครงการที่ดำเนินการจนมีผลการดำเนินการที่วัดผลได้ มีกรอบความร่วมมือที่ชัดเจน เริ่มมีแนวทางให้เห็นถึงการต่อยอดขยายผลของโครงการ
ร่มเงาแห่งความยั่งยืน
(Testament of Sustainability)
เป็นโครงการที่ดำเนินการจนมีผลการดำเนินการเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับจากสังคม มีการใช้รูปแบบโมเดลเดียวกันขยายผล จนเห็นถึงความยั่งยืนของชุมชน/สังคม
วีดีโอเทรนนิ่งการเขียนโครงการให้สอดคล้องกับเกณฑ์การคัดเลือก
ภาพรวมโครงการ
Project Overview
เกณฑ์การประเมินโครงการ
Project Evaluation Criteria
การเขียนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
Writing Objective(S) and Goal(S)
การเขียนการดำเนินโครงการ
Writing Project Implementation
การเขียน Output และ Outcome
Writing Output and Outcome
ผู้ดำเนินโครงการ
Project Team Members
วิธีการลงทะเบียนโครงการ
Project Registration
Recognition AwardProject
66 โครงการ ที่เคยได้รับการยกย่องเชิดชู จากคณะกรรมการของเรา
Health
True CSR
พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิตผู้พิการบุคคลออทิสติกไทยประเทศไทยมีเด็กป่วยเป็นออทิสติกกว่า 3 แสนคน ทุกๆ 1,000 คน มีเด็กเป็นโรคออทิสติก 6 คน มีเพียงร้อยละ 10 หรือ 30,000 คนของบุคคลออทิสติกที่เข้าถึงบริการ บุคคลออทิสติกไม่สามารถสื่อสาร ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ส่งผลให้ครอบครัว ผู้ปกครอง มีความกังวลกับความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของบุคคลออทิสติกในอนาคต กลุ่มทรูในฐานะผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสาร ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความเท่าเทียมของกลุ่มเปราะบาง จึงได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น True Autistic Series ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลออทิสติกทั้งด้านกายภาพและสติปัญญา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก เนื่องจากเป็นแอพพลิเคชั่นที่สามารถพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการขีดเขียน และพัฒนาการด้านอื่นๆ ของชีวิต การสร้างเสริมสมาธิ สายตาและทักษะการเคลื่อนไหว นอกจากนี้ยังมีแอพพลิเคชั่นด้านการสื่อสาร การอยู่ร่วมกับคนในสังคม ซึ่งจะช่วยนำไปสู่การต่อยอดการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ นอกจากนี้ยังส่งมอบ Tablet ให้กับครูและผู้ปกครองเพื่อนำไปสอนบุคคลออทิสติก ตามศูนย์ฝึกอบรมเครือข่ายของมูลนิธิออทิสติกทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ ทรูยังร่วมกับมูลนิธิออทิสติก จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพบุคคลออทิสติกไทย เพื่อส่งเสริมการฝึกอาชีพต่างๆ ที่เหมาะสมกับศักยภาพ นำไปสู่การสร้างรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยสามารถพึงพาตนเองได้อย่างยังยืน

ผลของการดำเนินโครงdาร และประโยชน์ที่ได้รับ พบว่า เด็กออทิสติกกว่า 2,000 คน มีพัฒนาการที่ดีขึ้น อย่างเห็นได้ชัด สามารถสื่อสารได้ กล้ามเนื้อมือมัดเล็กมีการพัฒนา จนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และนำไปสู่การฝึกอาชีพและมีงานทำ สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ อีกทั้ง Application autistic ยังเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ปกครองในการฝึกลูกๆให้มีศักยภาพที่ดีขึ้นได้ ด้วยตนเองที่บ้าน ลดค่าใช้ในการในการเดินทางไปพบแพทย์ ด้านการพัฒนาความเคลื่อนไหว ผู้ปกครอง มีเวลาว่างเพิ่มมากขึ้น ลดความภาวะเครียดลง ลดปัญหาการทำลายตัวเอง และลูกที่เป็นบุคคลออทิสติก โดยโครงการมีแนวทางในการขยายผลในเรื่องของการพัฒนา Application autistic ให้มีเครื่องมือในการฝึกพัฒนาการของบุคคลออทิสติกในเรื่อง ภาวะอารมณ์ สติปัญญา วิชาการ เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมได้
Health
CPALL
พุทธปัญญาชมรมจากการริเริ่มของคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 (ปัจจุบันก้าวเข้าสู่ปีที่ 21) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีเครื่องยึดเหนี่ยวด้านจิตใจ พัฒนาจิตใจและสติปัญญา ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร ประสานงานกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับบุคลากร
โดยเปิดโอกาสให้พนักงาน และชุมชนใกล้เคียงได้มีการฟังธรรมะ ฝึกสมาธิจากพระวิทยากรที่มีชื่อเสียง นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้พนักงานฯได้เข้าศึกษาเล่าเรียน วิชา พุทธประวัติ มีการให้รางวัลสร้างแรงจูงใจในการสอบ ให้ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี โทและเอก
นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดรายการผ่านสถานีโทรทัศน์ TNN ทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นธรรมทานแก่บุคคลทั่วไป เพื่อช่วยจรรโลงศาสนาพุทธ และสร้างคุณธรรมในใจให้บุคคลทั่วไปอีกด้วย
Health
China
ทีมจิตอาสาซีพีโลตัส ( 卜蜂莲花义工队)ปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิตในประเทศจีนที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานมีอยู่มากมาย ที่เมืองกว่างโจวจากการสำรวจ มีประชากรฐานะยากจนมากที่สุดกว่า 110,000 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ไร้สมรรถภาพการทำงาน ผู้ไร้รายได้ประจำ ผู้ป่วยไร้คนดูแล ผู้เกษียณอายุ และไร้อาชีพถูกเลิกจ้าง จากการสนับสนุนของ Mr. Li WenHai ที่ให้ความสำคัญเรื่องความกตัญญู อันเป็นหัวใจหลักของวัฒนธรรมองค์กร ชิวเหม่ยเจียวพนักงานซีพีโลตัส ผู้แสวงหาความหมายการใช้ชีวิตและการแบ่งปัน เริ่มต้นความฝันของเธอในการทำ ประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ โดยเข้าไปสัมผัสกับงานอาสาสมัครเป็นประจำและนำมาถ่ายทอดให้เพื่อนพนักงานได้รับฟัง ทำให้เกิดทีมอาสาสมัครสาขาหนันไห่โดยริเริ่ม “แผนการถ่ายทอดความอบอุ่น” ไปเยี่ยมเยียนผู้ยากไร้ในชุมชนและให้ความสำคัญเรื่องพัฒนาการศึกษาที่จะนำพาคนหลุดพ้นจากความยากจน โดยร่วมกับองค์กรอาสาช่วยเหลือการศึกษา จัดทำห้องสมุดโลตัสแห่งแรกที่โรงเรียนมัธยมชางอู่ซาน เพื่อให้คนได้เข้าไปเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง

จากอาสาสมัครทีมเล็กๆ ปัจจุบันแต่ละสาขาของซีพีโลตัสได้จัดตั้งทีมอาสาสมัครของตนเองและร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่นคณะกรรมการกำกับดูแลรัฐบาล ช่วยเหลือผู้ยากไร้และส่งเสริมการศึกษา สามารถก่อตั้งห้องสมุด Lotus และ Music Club แห่งแรกในโรงเรียน Lechang Wushan Middle School กับสมาคม Lecong และที่ Huazhou, Yingde, Hunan บรรลุความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และจัดตั้งโรงเรียนประถม CP Lotus Hope แห่งแรกผ่านการ ระดมทุนของลูกค้า ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อสร้างจิตสำนึกขอบคุณและมีทัศนคติที่ดีต่อชีวิต ทั้งนี้เป้าหมายในการทำโครงการถือว่าเป็นที่น่าพอใจและสามารถสร้างศักยภาพให้คนที่เข้ามาใช้ห้องสมุดได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่งผลให้ทุกฝ่ายเกิดกำลังใจและพลังในการขับเคลื่อนโครงการต่อไป
 
Geo-graphicViews
โครงการของเรามีความหลากหลาย และกระจายอยู่ในหลายๆท้องที่ ในหลายๆประเทศทั่วโลก
ดังนั้นเพื่อให้เห็นภาพรวม มุมมองตามพื้นที่จึงมีความน่าสนใจ