โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน
โครงการที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด
178
โครงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ
39
โครงการ
สร้างคุณธรรม จริยธรรม
26
โครงการ
ด้านสุขภาพ อนามัย
40
โครงการ
ด้านการศึกษา
28
โครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
44
โครงการ
ตลอด 99 ปี ในการดำเนินธุรกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นองค์กรที่ประกอบธุรกิจโดยมิได้มุ่งหวังเพียงผลประการทางธุรกิจ แต่เป็นองค์กร ที่มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ฝังอยู่ในดีเอ็นเอของพนักงานซีพีกว่า 350,000 คนทั่วโลก เป็นพลังสำคัญอันเข้มแข็ง ที่จะร่วมกันทำความดีและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันทำประโยชน์ให้กับชุมชนหรือสังคม จากที่ผ่านมาหน่วยงานและพนักงานเครือฯมีการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆมากมาย

โอกาสนี้เครือฯ จึงจัดให้มีโครงการ "ซีพีเพื่อความยั่งยืน" เพื่อคัดเลือกโครงการที่ทำประโยชน์ หรือเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา (Pain Point) ของสังคมหรือชุมชน ที่นำไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อยกย่องเชิดชูพนักงานที่ดำเนินโครงการ และนำโครงการต่างๆเหล่านั้น เป็นโมเดลในการขับเคลื่อนในโอกาสต่อไป
รายชื่อโครงการทั้ง 59 โครงการ ดังนี้
1
ซีพีเอฟ อิม สุข ปลูกอนาคต โรงเรียนบ้านใหม่สําโรง
(CPF)
2
ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้องป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร
(CPF)
3
ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต โรงเรียนบ้านวังใหญ่
(CPF)
4
ซีพีเอฟ อิ่มสุขปลูกอนาคต โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว
(CPF)
5
ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน สู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม เพื่อความยั่งยืนของชุมชน
(CPF)
6
มหัศจรรย์ถังหมักรักษ์ดิน
(CPF)
7
น้ำดื่มธรรมชาติ
(CPF)
8
CPR เพื่อชุมชน
(CPF)
9
สร้าง สาน สุข วิถีชุมชน ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านซับรวงไทร จังหวัดชัยภูมิ
(CPF)
10
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงวัยชุมชนเวียงยอง ด้วยกายอุปกรณ์
(CPF)
11
ปลดหนี้สร้างสุข สายธุรกิจสุกร
(CPF)
12
7-11 เคียงข้างเกษตรกรไทย
(CPALL)
13
ชุมชนคนรักหมา Love Dog Community
(CPALL)
14
บ่มเพาะคนดี มีทักษะ สู่สังคม
(CPALL)
15
ลดการใช้พลาสติก แบบครั้งเดียวทิ้ง
(CPALL)
16
Heart of Hearing เอื้อกัน ปันโอกาส
(CPALL)
17
CP ALL x Art Story by Autistic Thai
(CPALL)
18
เตรียมความพร้อม สร้างอาชีพให้กับนักศึกษาฝึกงาน
(CPALL)
19
ศูนย์กระจายพันธุ์ไม้หายากของชุมชน
(CPALL)
20
เรียนฟรี มีรายได้ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม
(CPALL)
21
การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับชุมชน
(CPALL)
22
การพัฒนาธุรกิจการจำหน่ายปลากัดภายในประเทศเพื่อความยั่งยืนของชุมชน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบ้านอ้อมพยศ
(CPALL)
23
STUDENT CARE บ่มเพาะต้นกล้าเยาวชน สร้างคน สร้างชาติ
(CPALL)
24
การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ชุมชน
(TRUE)
25
Universal Design QR-Code
(TRUE)
26
ธนาคารชุมชนเพื่อบุคคลออทิสติก
(TRUE)
27
สื่อพกพาเพื่อการรู้หนังสือสำหรับเยาวชนปอเนาะ ภาคใต้
(TRUE)
28
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในสถานรองรับ
(TRUE)
29
ธุรกิจเพื่อสังคมโดยคนพิการ
(TRUE)
30
พัฒนาเกษตรกรชาวเขาเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
(MAKRO)
31
ลำไยปันสุข คืนสุขสู่ชุมชน
(MAKRO)
32
MaxWin Cares For All
(PCG)
33
Care The Whale กำจัดขยะให้หายไป
(CPLAND)
34
ธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม แม่ปาน-สันเกี๋ยง โมเดล
(CPP)
35
สร้างป่าสร้างรายได้บ้านสบขุ่น (สบขุ่นโมเดล)
(CPG)
36
ซั้งหมุนเวียนนวัตกรรมชุมชน อนุรักษ์กินได้ อนุรักษ์มีรายได้ จากอ่าวไทยสู่อันดามัน
(CPG)
37
กาแฟ...เปลี่ยนชีวิต ผู้พิทักษ์ลุ่มน้ำวัง จ.ลำปาง
(CPG)
38
ปุ๋ยอินทรีย์ พลิกวิถีชีวิตเกษตรกร จ.พะเยา
(CPG)
39
ส่งเสริมการอนุรักษ์และอาชีพประมงปลาตะกรับ
(CPG)
40
ฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำเพื่อชุมชนประมงพื้นบ้านด้วยปะการังเทียม
(CPG)
41
ปลูกป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ประเทศเวียดนาม
(Vietnam)
42
“โภชนาการพอเพียง”
(Vietnam)
43
รณรงค์ลดขยะพลาสติก เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
(Vietnam)
44
จิตวิญญาณของ ESR เพื่อนช่วยเพื่อน เราไม่ละทิ้งกันและกัน
(Vietnam)
45
Give Blood Give Life
(Laos)
46
สร้างห้องน้ำให้น้อง
(Cambodia)
47
เลี้ยงปลาดุก เพื่ออาหารกลางวัน
(Philippines)
48
Increase the Fisher Women Income by drying their fishes using Solar Dryer Tunnel
(India)
49
Bellisio Foods Health Center
(USA)
50
新型职业农民培训
(China)
51
龙头企业带动脱贫致富“加速度”
(China)
52
北京正大蛋业“四位一体”项目
(China)
53
新疆正大 “ 正大爱 中国梦 ”公益慈善项目
(China)
54
关爱员工 暖心聚力
(China)
55
江苏区猪事业员工关怀项目
(China)
56
建立基地安全标准,指导农民订单式种植水果蔬菜,保障民生商品供应
(China)
57
成立正大企业大学,培养精英人才,成为莲花发展及利益相关者共同发展的源动力
(China)
58
莲花门店持续每年开展亲子教育活动为下一代健康成长播种
(China)
59
助力蒲公英中学实现公平优质教育Providing Access to Quality Education for Migrant Children in Dandelion Middle School
(China)
Recognition AwardProject
66 โครงการ ที่เคยได้รับการยกย่องเชิดชู ครั้งที่ 1 & ครั้งที่ 2 จากคณะกรรมการของเรา
Health
TRUE
ธนาคารชุมชนโป่งไทรต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ผลผลิตและราคาไม่แน่นอน เป็นปัญหาของชาวบ้านโป่งไทร ที่ประกอบอาชีพเกษตรกร กว่าร้อยละ 98 ของพื้นที่ส่งผลให้ต้องไปกู้เงินทุนทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อมาลงทุนเพิ่ม จนเกิดเป็นหนี้สินสะสม ที่ชาวบ้านจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งในระบบและนอกระบบรวมกันมากกว่า 3,000,000 บาทต่อปี
ทางบริษัท จึงชี้ให้ชาวบ้านได้เห็นถึงความรุนแรงในปัญหาดังกล่าวร่วมกันระดมความคิดกำหนดแผนชุมชน เพื่อลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ และพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งเรื่องเร่งด่วนอันดับต้นๆ ที่ชุมชนต้องร่วมกันทำคือ การก่อตั้งธนาคารชุมชน ร่วมกันสะสมออมเงินสร้างแหล่งทุนชุมชน บริหารจัดการทุนของหมู่บ้าน “โดยชาวบ้าน เพื่อชาวบ้าน” บริหารงานโดยคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง เป็นบุคคลที่สมาชิกเชื่อมั่น ศรัทธา ทำงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ตลอดเวลา เพื่อลดการพึ่งพาแหล่งเงินกู้ภายนอก และที่สำคัญคือ สมาชิกในหมู่บ้านทุกคนร่วมเป็นเจ้าของธนาคาร บนพื้นฐานของตัวเอง ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อลดการพึ่งพาภายนอก
ในวันนี้ โครงการ ธนาคารชุมชนบ้านโป่งไทร ได้รับความร่วมมือจากชุมชนอย่างดีกว่า 90% ลดภาระหนี้เสียให้กับชาวบ้านลงได้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน อนาคตที่มีแต่รอยยิ้มและชีวิตที่มั่นคง
Home
CPF
สร้างบ้านปลาบ้านหอย สู่ชุมชนยั่งยืนทุกวันนี้ต้นทุนการทำประมงดีดตัวสูงขึ้นบวกกับแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำก็ลดลงทำให้ชาวประมงได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากทางทีมงานจึงได้ลงพื้นที่สำรวจโดยพบว่า พื้นที่อ่าวบางสน มีเชื้อลูกหอยแมลงภู่อยู่ รวมถึงหอยแมลงภู่ ถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ที่ปัจจุบันมีตลาดรองรับ
ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้ง จึงได้ดำเนินการศึกษาวิจัยการสร้างบ้านปลาบ้านหอย โดยการแขวนไส้กรอง ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วของบริษัท ทำเป็นแนวดิ่งใช้เชือกเส้นใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ½ นิ้ว ยาวประมาณ 100 เมตร มีทุ่นผูกเป็นระยะ 2-4 เมตร เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับการเกาะติดของลูกหอยนำไปวางในน้ำลึกตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ประมาณ 6-7 เดือน จึงเริ่มเก็บผลผลิตได้
ผลผลิตที่ได้รับจากหอยแมลงภู่สด จะได้เนื้อหอยที่ต้มแล้วน้ำหนัก 1 กิโลกรัมราคารับซื้ออยู่ที่ 100 บาท/กก. หากสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 100% /1 เส้น จะมีรายได้เฉลี่ยต่อคน 20,000 บาท
Heart
MAKRO
U-project (เสริมสร้างคู่คิด พัฒนาธุรกิจคุณ)การเติบโตของร้านไฮเปอร์มาร์ท และร้านสะดวกซื้อที่ขยายตัวได้ช่วงชิงพื้นที่ และมีความสามารถในการแข่งขันสูง สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบต่อร้านค้าปลีกหรือร้านโชห่วย ซึ่งถือเป็นช่องทางการค้าขายแบบดั้งเดิมที่ช่วยกระจายสินค้าท้องถิ่น ทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจชุมชน และเป็นรากฐานของเศรษฐศาสตร์มหภาค การที่ร้านโชห่วยมีความอ่อนแอ และขาดความสามารถในการแข่งขัน ปรับตัว ย่อมส่งผลกระทบทั้งต่อความมั่นคงเศรษฐกิจระดับจุลภาค และเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อชุมชนและสังคม รวมถึงความหลากหลายของรูปแบบร้านที่ลดลง แม็คโครได้ตระหนัก และขอมีส่วนร่วมในการแก้ไขถึงประเด็นปัญหาดังกล่าว โดยเชื่อว่ายังมีร้านโชห่วยที่มีศักยภาพในการปรับตัว พร้อมก้าวเดิน แข่งขันในธรุกิจการค้าของโลกสมัยใหม่ ชูจุดแข็ง เสริมศักยภาพ และลบจุดอ่อน โดยแม็คโครขอหยิบยื่นโอกาสในการเข้าถึงแหล่งความรู้ อาทิ ด้านการค้าปลีก การจัดเรียงสินค้า การปรับปรุงร้าน การทำรายการส่งเสริมการขาย เป็นต้น นำไปสู่การปฎิบัติจริง ส่งผลสร้างยอดขายให้เพิ่มสูงขึ้น พร้อมทั้งการเสริมสร้างนักศึกษา คนรุ่นใหม่ผ่านการให้ความรู้และการศึกษาผ่านการลงมือปฎิบัติจริง เตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่โลกธุรกิจ

ผลของการดำเนินโครงการพบว่า
• นักศึกษาเข้าถึงแหล่งความรู้และมีโอกาสในการลงมือปฏิบัติจริงรวม 33,637 ราย
• พนักงานแม็คโครได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนรุ่นใหม่ ได้เห็นมุมมองที่หลากหลาย และได้องค์ความรู้เกี่ยวกับธรุกิจค้าปลีกที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย ซึ่งมีความจำเพาะกับพื้นที่สูง
• ร้านค้าปลีกได้รับแผนการพัฒนาธุรกิจ และสามารถปรับใช้ได้จริง
• เป็นการเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นสู่รุ่น ปลูกผังแนวคิดการลงมือปฎิบัติจริงให้เกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่ และมุ่งหวังให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่
• มูลค่าการทางเศรษฐกิจชุมชนที่เพิ่มขึ้นจากยอดขายที่สูงขึ้นกว่า 343 ล้านบาทต่อปี (ข้อมูลปี 2017-2018 ประเมินจากค่าเฉลี่ยยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น 33%)
 
Geo-graphicViews
โครงการของเรามีความหลากหลาย และกระจายอยู่ในหลายๆท้องที่ ในหลายๆประเทศทั่วโลก
ดังนั้นเพื่อให้เห็นภาพรวม มุมมองตามพื้นที่จึงมีความน่าสนใจ