โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน
โครงการที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด
178
โครงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ
39
โครงการ
สร้างคุณธรรม จริยธรรม
26
โครงการ
ด้านสุขภาพ อนามัย
40
โครงการ
ด้านการศึกษา
28
โครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
44
โครงการ
ตลอด 99 ปี ในการดำเนินธุรกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นองค์กรที่ประกอบธุรกิจโดยมิได้มุ่งหวังเพียงผลประการทางธุรกิจ แต่เป็นองค์กร ที่มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ฝังอยู่ในดีเอ็นเอของพนักงานซีพีกว่า 350,000 คนทั่วโลก เป็นพลังสำคัญอันเข้มแข็ง ที่จะร่วมกันทำความดีและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันทำประโยชน์ให้กับชุมชนหรือสังคม จากที่ผ่านมาหน่วยงานและพนักงานเครือฯมีการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆมากมาย

โอกาสนี้เครือฯ จึงจัดให้มีโครงการ "ซีพีเพื่อความยั่งยืน" เพื่อคัดเลือกโครงการที่ทำประโยชน์ หรือเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา (Pain Point) ของสังคมหรือชุมชน ที่นำไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อยกย่องเชิดชูพนักงานที่ดำเนินโครงการ และนำโครงการต่างๆเหล่านั้น เป็นโมเดลในการขับเคลื่อนในโอกาสต่อไป
รายชื่อโครงการทั้ง 59 โครงการ ดังนี้
1
ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้องป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร
(CPF)
2
ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต โรงเรียนบ้านวังใหญ่
(CPF)
3
ซีพีเอฟ อิ่มสุขปลูกอนาคต โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว
(CPF)
4
ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน สู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม เพื่อความยั่งยืนของชุมชน
(CPF)
5
มหัศจรรย์ถังหมักรักษ์ดิน
(CPF)
6
น้ำดื่มธรรมชาติ
(CPF)
7
CPR เพื่อชุมชน
(CPF)
8
ซีพีเอฟ อิม สุข ปลูกอนาคต โรงเรียนบ้านใหม่สําโรง
(CPF)
9
สร้าง สาน สุข วิถีชุมชน ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านซับรวงไทร จังหวัดชัยภูมิ
(CPF)
10
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงวัยชุมชนเวียงยอง ด้วยกายอุปกรณ์
(CPF)
11
ปลดหนี้สร้างสุข สายธุรกิจสุกร
(CPF)
12
7-11 เคียงข้างเกษตรกรไทย
(CPALL)
13
ชุมชนคนรักหมา Love Dog Community
(CPALL)
14
บ่มเพาะคนดี มีทักษะ สู่สังคม
(CPALL)
15
ลดการใช้พลาสติก แบบครั้งเดียวทิ้ง
(CPALL)
16
ศูนย์กระจายพันธุ์ไม้หายากของชุมชน
(CPALL)
17
เรียนฟรี มีรายได้ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม
(CPALL)
18
การพัฒนาธุรกิจการจำหน่ายปลากัดภายในประเทศเพื่อความยั่งยืนของชุมชน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบ้านอ้อมพยศ
(CPALL)
19
STUDENT CARE บ่มเพาะต้นกล้าเยาวชน สร้างคน สร้างชาติ
(CPALL)
20
เตรียมความพร้อม สร้างอาชีพให้กับนักศึกษาฝึกงาน
(CPALL)
21
การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับชุมชน
(CPALL)
22
Heart of Hearing เอื้อกัน ปันโอกาส
(CPALL)
23
CP ALL x Art Story by Autistic Thai
(CPALL)
24
การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ชุมชน
(TRUE)
25
Universal Design QR-Code
(TRUE)
26
ธนาคารชุมชนเพื่อบุคคลออทิสติก
(TRUE)
27
สื่อพกพาเพื่อการรู้หนังสือสำหรับเยาวชนปอเนาะ ภาคใต้
(TRUE)
28
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในสถานรองรับ
(TRUE)
29
ธุรกิจเพื่อสังคมโดยคนพิการ
(TRUE)
30
พัฒนาเกษตรกรชาวเขาเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
(MAKRO)
31
ลำไยปันสุข คืนสุขสู่ชุมชน
(MAKRO)
32
MaxWin Cares For All
(PCG)
33
Care The Whale กำจัดขยะให้หายไป
(CPLAND)
34
ธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม แม่ปาน-สันเกี๋ยง โมเดล
(CPP)
35
สร้างป่าสร้างรายได้บ้านสบขุ่น (สบขุ่นโมเดล)
(CPG)
36
ซั้งหมุนเวียนนวัตกรรมชุมชน อนุรักษ์กินได้ อนุรักษ์มีรายได้ จากอ่าวไทยสู่อันดามัน
(CPG)
37
กาแฟ...เปลี่ยนชีวิต ผู้พิทักษ์ลุ่มน้ำวัง จ.ลำปาง
(CPG)
38
ปุ๋ยอินทรีย์ พลิกวิถีชีวิตเกษตรกร จ.พะเยา
(CPG)
39
ฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำเพื่อชุมชนประมงพื้นบ้านด้วยปะการังเทียม
(CPG)
40
ส่งเสริมการอนุรักษ์และอาชีพประมงปลาตะกรับ
(CPG)
41
ปลูกป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ประเทศเวียดนาม
(Vietnam)
42
“โภชนาการพอเพียง”
(Vietnam)
43
รณรงค์ลดขยะพลาสติก เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
(Vietnam)
44
จิตวิญญาณของ ESR เพื่อนช่วยเพื่อน เราไม่ละทิ้งกันและกัน
(Vietnam)
45
Give Blood Give Life
(Laos)
46
สร้างห้องน้ำให้น้อง
(Cambodia)
47
เลี้ยงปลาดุก เพื่ออาหารกลางวัน
(Philippines)
48
Increase the Fisher Women Income by drying their fishes using Solar Dryer Tunnel
(India)
49
Bellisio Foods Health Center
(USA)
50
新型职业农民培训
(China)
51
龙头企业带动脱贫致富“加速度”
(China)
52
北京正大蛋业“四位一体”项目
(China)
53
关爱员工 暖心聚力
(China)
54
新疆正大 “ 正大爱 中国梦 ”公益慈善项目
(China)
55
江苏区猪事业员工关怀项目
(China)
56
建立基地安全标准,指导农民订单式种植水果蔬菜,保障民生商品供应
(China)
57
成立正大企业大学,培养精英人才,成为莲花发展及利益相关者共同发展的源动力
(China)
58
莲花门店持续每年开展亲子教育活动为下一代健康成长播种
(China)
59
助力蒲公英中学实现公平优质教育Providing Access to Quality Education for Migrant Children in Dandelion Middle School
(China)
โครงการที่ได้รับการคัดเลือก ครั้งที่ 1&2 : รวมทั้งหมด 66 โครงการ
สร้างคุณธรรม จริยธรรมทางสังคม
Lotus China
กองทุนช่วยเหลือพนักงานต้าอ้ายโลตัส 卜蜂莲花基金“เรามาร่วมกันช่วยเหลือครอบครัวโลตัสกว่าหมื่นครอบครัวด้วยกันเถอะ” คือคำกล่าวของ Mr.Li WenHai ประธานบริหาร CP Lotus China ที่ถ่ายทอดแนวคิดเรื่องความกตัญญูเปรียบกับดอกบัวเอาไว้ “ดอกที่ร่วงโรยไม่ได้ไร้ความรู้สึก เพราะมันกลายเป็นปุ๋ยดูแลดอกไม้ต่อไป” แสดงถึงความรู้สึกขอบคุณและห่วงใยพนักงาน ที่เป็นเสมือนครอบครัวโลตัสจึงสนับสนุนการจัดตั้ง“กองทุนต้าอ้ายของโลตัสเขตใต้” เพื่อช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเจ็บป่วยหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน

ทั้งนี้ทางบริษัทฯได้มอบทุนเริ่มต้นสองแสนหยวน เพิ่มขึ้นปีละสองแสนหยวน และจากเงินสมทบจากพนักงานในแต่ละเดือน เพื่อนำไปใช้ในการลดภาระและสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงาน และเป็นการช่วยเหลือยามพนักงานหรือครอบครัวเจ็บป่วย ในกรณีไร้ที่อยู่อาศัยเนื่องจากภัยพิบัติ หรือกรณีสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิต ความช่วยเหลือเหล่านี้ล้วนเป็นกำลังใจ ที่จะช่วยหล่อเลี้ยงให้พนักงานสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ และยังสามารช่วยให้คุณภาพชีวิตของพนักงานดีขึ้น และมีกำลังใจในการทำงานต่อไป

จากการก่อตั้งกองทุนตั้งแต่ปี 2014 รากฐานที่หยั่งลึกได้แผ่กิ่งใบให้ผลประโยชน์แก่พนักงาน อีกทั้งยังลดความกังวลใจจากภาระความเดือดร้อนเรื่องการเงิน ในส่วนของการทำกองทุนในครั้งนี้ได้ช่วยเหลือพนักงานไปแล้วกว่า 80 ครอบครัว มีเงินหมุนเวียนในกองทุนกว่า แปดแสนหยวน ความช่วยเหลือเหล่านี้ทำให้พนักงานมีกำลังใจในการทำงาน ตลอดจนสร้างความสามัคคี เกิดความรักความผูกพันธ์ต่อองค์กร เสริมสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับองค์กรต่อไป
สิ่งแวดล้อม
Philippines
ปลูก...วันนี้ เพื่อสิ่งที่ดีในวันข้างหน้า Mangrove Planting - Plant Today, Reap Tommorowจากสภาพความเสื่อมโทรมของป่าชายเลนบริเวณ Calaguiman เมืองBataan ประเทศฟิลิปปินส์ ที่ส่งผลทำให้เกิดปัญหาระบบนิเวศพื้นที่ชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะหน้าดินพังทลาย จนเหลือพื้นที่ชายฝั่งลดน้อยลงไปเป็นอย่างมาก ซึ่งบางครั้งเกิดจากภัยพิบัติที่ส่งผลนำมาซึ่งความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนในบริเวณชุมชน ซึ่งค้นพบว่าปัญหาดังกล่าวกระทบถึงการหาเลี้ยงชีพและการดำเนินชีวิจในปัจจุบันของชุมชนบริเวณนั้นเป็นอย่างมาก

ดังนั้นการฟื้นฟูป่าชายเลนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทซีพีเอฟฟิลิปปินส์ ให้ความสำคัญและดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยในการจัดทำโครงการครั้งนี้ได้ร่วมทำกับชุมชนและภาครัฐ เพื่อเป็นการพลิกฟื้นคืนผืนป่าชายเลนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง และเป็นการปกป้องระบบนิเวศ ได้ร่วมกันทำการปล่อยสัตว์น้ำ อาทิเช่น ปู ปลาและกุ้ง เพื่อเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำให้มากขึ้น เป็นธนาคารสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าชายเลนให้กลับมาเหมือนเดิม รวมถึงเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับชุมชนภายในพื้นที่บริเวณป่าชายเลน จากการดำเนินการในปี 2014 ถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าการปลูกป่าชายเลนไปแล้วกว่า 38,000 ต้น บนพื้นที่กว่า30ไร่ มีอัตราการรอด 95% โดยพื้นที่ป่าชายเลนนี้ยังได้จัดเป็นสวนป่าสาธารณะเชิงนิเวศ ให้เป็นแหล่งศึกษาและเป็นพื้นที่ในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน ทำให้คนในชุมชนมีรายได้ สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ ตลอดจนมีการรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญและร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่ของตนเองสืบไป
ด้านสิ่งแวดล้อม
TRUE
ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพรปัญหาเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพื้นที่ป่าไม้รวมถึงสัตว์ป่าของไทย เป็นรากฐานสำคัญที่จะต้องช่วยกันฟื้นฟูและรักษาให้มั่นคงจึงเกิดเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนรวม 12 องค์กร ตั้ง“ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร” ขึ้น เพื่อให้เยาวชนไทย เข้าใจถึงประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยเริ่มจากการจัดอบรมครูแกนนำทั้ง 6 ภูมิภาค เพื่อเป็นตัวแทนนำความรู้ที่ได้จากค่ายฯไปขยายผลในโรงเรียน ตลอดจนรื้อฟื้นวิถีการดำรงชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่ดีงามของท้องถิ่นผ่านการฝึกปฏิบัติทั้ง 4 ด้าน คือ พุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษาซึ่งถือเป็นความรู้และทักษะที่นำไปใช้ในชีวิตจริงจนสามารถพัฒนาต่อไปได้ด้วยตนเอง
“ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร” เป็นชื่อที่ได้รับพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ประมาณ 150 โรงเรียน
 
Geo-graphicViews
โครงการของเรามีความหลากหลาย และกระจายอยู่ในหลายๆท้องที่ ในหลายๆประเทศทั่วโลก
ดังนั้นเพื่อให้เห็นภาพรวม มุมมองตามพื้นที่จึงมีความน่าสนใจ