โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน
โครงการที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด
178
โครงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ
39
โครงการ
สร้างคุณธรรม จริยธรรม
26
โครงการ
ด้านสุขภาพ อนามัย
40
โครงการ
ด้านการศึกษา
28
โครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
44
โครงการ
ตลอด 99 ปี ในการดำเนินธุรกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นองค์กรที่ประกอบธุรกิจโดยมิได้มุ่งหวังเพียงผลประการทางธุรกิจ แต่เป็นองค์กร ที่มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ฝังอยู่ในดีเอ็นเอของพนักงานซีพีกว่า 350,000 คนทั่วโลก เป็นพลังสำคัญอันเข้มแข็ง ที่จะร่วมกันทำความดีและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันทำประโยชน์ให้กับชุมชนหรือสังคม จากที่ผ่านมาหน่วยงานและพนักงานเครือฯมีการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆมากมาย

โอกาสนี้เครือฯ จึงจัดให้มีโครงการ "ซีพีเพื่อความยั่งยืน" เพื่อคัดเลือกโครงการที่ทำประโยชน์ หรือเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา (Pain Point) ของสังคมหรือชุมชน ที่นำไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อยกย่องเชิดชูพนักงานที่ดำเนินโครงการ และนำโครงการต่างๆเหล่านั้น เป็นโมเดลในการขับเคลื่อนในโอกาสต่อไป
ขอเชิญชาวซีพีร่วมส่งโครงการ
ที่คุณ..เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา
และทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ให้ชุมชนและสังคม
สู่ความยั่งยืน
เข้าร่วมคัดเลือกเป็นส่วนหนึ่งใน
"โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน"
 
จะโครงการเล็กหรือใหญ่ไม่สำคัญ จะเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวก็ส่งได้
ส่งโครงการเข้าร่วมคัดเลือกได้ 3 ประเภท
 
เมล็ดพันธุ์แห่งความดี
(Seed of Goodness)
เป็นโครงการ ที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นดำเนินการมีแผนงานและผลการดำเนินการเบื้องต้น หรือผลที่คาดว่าจะได้รับ
ต้นกล้าแห่งความหวัง
(Path of Hope)
เป็นโครงการที่ดำเนินการจนมีผลการดำเนินการที่วัดผลได้ มีกรอบความร่วมมือที่ชัดเจน เริ่มมีแนวทางให้เห็นถึงการต่อยอดขยายผลของโครงการ
ร่มเงาแห่งความยั่งยืน
(Testament of Sustainability)
เป็นโครงการที่ดำเนินการจนมีผลการดำเนินการเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับจากสังคม มีการใช้รูปแบบโมเดลเดียวกันขยายผล จนเห็นถึงความยั่งยืนของชุมชน/สังคม
วีดีโอเทรนนิ่งการเขียนโครงการให้สอดคล้องกับเกณฑ์การคัดเลือก
ภาพรวมโครงการ
Project Overview
เกณฑ์การประเมินโครงการ
Project Evaluation Criteria
การเขียนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
Writing Objective(S) and Goal(S)
การเขียนการดำเนินโครงการ
Writing Project Implementation
การเขียน Output และ Outcome
Writing Output and Outcome
ผู้ดำเนินโครงการ
Project Team Members
วิธีการลงทะเบียนโครงการ
Project Registration
Recognition AwardProject
66 โครงการ ที่เคยได้รับการยกย่องเชิดชู จากคณะกรรมการของเรา
Home
TRUE
ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”จากปัญหาเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องตระหนักและมีส่วนในการรับผิดชอบ โดยเฉพาะพื้นที่ป่าไม้ และสัตว์ป่าของไทยที่นับวันยิ่งลดลงทุกๆ ปี
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยดร.อาชว์ เตาลานนท์ จึงได้ริเริ่มโครงการนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ2538 เป็นต้นมา โดยให้มีการจัดประกวดภาพถ่ายเพื่อสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติ หวงแหนให้รู้จักความงามของป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมถ่ายทอดความงดงามเหล่านั้นผ่านภาพถ่าย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องมีผู้ส่งภาพเข้าร่วมประกวด ส่งภาพถ่ายที่มีคุณค่า สวยงามมากมายมีมุมมองแปลกใหม่ สื่อให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ และคุณค่า เกิดความรู้ ตระหนัก และเห็นคุณค่าของสัตว์ป่าและป่าไม้ จนเกิดความรักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรร่วมกันต่อไปในอนาคต
Home
CPG
ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล โดยการจัดสร้างปะการังเทียมที่ผ่านมาประเทศไทยใช้ทรัพยากรทางทะเลเกินขีดจำกัด มีการทำการประมงโดยขาดการควบคุม มีการจับสัตว์น้ำวัยอ่อน โดยเครื่องมือประมงทั้งที่ผิดกฎหมาย และเครื่องมือประมงที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจระดับประเทศ และระดับชุมชน จากการสำรวจรายได้และจำนวนสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมง พบว่าลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท้ายที่สุดก็นำไปสู่การที่ประเทศไทยได้รับใบเหลืองจากสหภาพยุโรป เกี่ยวกับปัญหาประมง IUU ซึ่งรัฐบาลไทยก็ได้เร่งออกกฎหมายแก้ไขในทันที ในส่วนของภาคเอกชนเครือเจริญโภคภัณฑ์ซึ่งมีนโยบายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีความตั้งใจที่จะฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนประมงชายฝั่ง จึงเป็นที่มาของการที่มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ทรู คอร์ปอเรชั่น และกรมประมง ได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการจัดวางปะการังเทียมนี้ขึ้น

ผลของโครงการวางปะการังเทียมที่คาดหวังให้เกิดขึ้นคือ
1.ปริมาณสัตว์น้ำในบริเวณที่วางปะการังเทียมเพิ่มขึ้น
2.ชนิดของสัตว์น้ำและความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณที่วางปะการังเทียมเพิ่มขึ้น
3.คุณภาพชีวิตของชุมชนสูงขึ้นจากทรัพยากรสัตว์น้ำที่เพิ่มขึ้นจากผลของการวางปะการังเทียม
4.ชุมชนเกิดการรวมกลุ่มและกำหนดกติกาในการบริหารการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ และมีความริเริ่มด้วยตัวชุมชนเอง
โดยหลังจากการเก็บข้อมูลด้วยการดำน้ำหลังจากมีการวางปะการังไประยะหนึ่ง ผลที่เกิดขึ้นแล้วได้แก่
1.ปริมาณสัตว์น้ำในบริเวณที่วางปะการังเทียมเพิ่มขึ้น เนื่องจากสัตว์น้ำถูกดึงดูดให้มาอยู่บริเวณปะการังเทียม
2.ชนิดของสัตว์น้ำในบริเวณที่วางปะการังเทียมเพิ่มขึ้น เนื่องจากสัตว์หลายชนิดได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่อาศัยบริเวณปะการังเทียม
3.ทางชุมชน และผู้นำประมงพืื้นบ้าน เห็นความจริงใจในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของเครือเจริญโภคภัณฑ์
Health
Myanmar C.P Livestock Co., Ltd.
Milk For Kidsอีกมุมนึงจากประเทศใกล้เคียงประเทศไทย ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเด็กๆที่รอได้รับการแก้ไข ซึ่งหนึ่งในนั้ก็คือประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นประเทศนึงที่ประสบปัญหา มีเด็กไร้บ้านและสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าจำนวนมาก ที่ขาดแคลนอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เพราะขาดการบริหารจัดการอย่างทั่วถึง ไม่มีการสนับสนุนทางโภชนาการอย่างต่อเนื่อง ทำให้เด็กๆเหล่านั้นประสบภาวะโภชนาการไม่เพียงพอต่อการเติบโตทางร่างกาย ขาดสารอาหารที่ครบถ้วนที่ส่งผลต่อสภาพร่างกายเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กๆ จึงอาจทำให้เกิดปัญหาประชากรด้อยคุณภาพในอนาคตอันใกล้
โครงการ Milk for Kids เกิดขึ้นมาจากจิตอาสาของพนักงาน CP Myanmar ที่อยากส่งต่อพลังแห่งความดีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างเครือข่ายในความช่วยเหลือที่สามารถช่วยได้ ได้จัดโครงการให้มีการร่วมกันบริจาคเงินเพื่อนำามาซื้อนมให้เด็กๆเหล่านั้น ได้มีนมดื่มเพื่อสุขภาพที่ดี ไม่ขาดสารอาหาร และมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ดีขึ้น ต่อมาบริษัทจึงให้การสนับสนุนโครงการบริจาคนมโดยร่วมกับภาคการศึกษาของรัฐเพื่อดำเนินการอย่างเป็นรูปแบบจากการดำเนินการตั้งแต่ปี 2018 มีการบริจาคนมให้เด็กไร้บ้าน สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า และโรงเรียน 6 โรงเรียน นักเรียน 5,000 คน นม โรงเรียน 30,000 ลิตร ซึ่งผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก
จากการทำโครงการดังกล่าว ได้สร้างรอยยิ้มของเด็กๆที่ได้ดื่มนมที่อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการ ทำให้พวกเขามีความสุข และเฝ้ารอที่จะดื่มนมจากแรงสนับสนุนของหน่วยงานในทุกๆสัปดาห์ ทั้งนี้สิ่งที่เห็นได้ด้วยตาคือพวกเขามีร่างกายที่ดี เด็กมีพัฒนาการ มีความสูงที่เพิ่มขึ้นจากเดิม มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น ไม่ป่วยบ่อย อีกทั้งยังทำให้พวกเขามีสมาธิในการเรียนรู้และพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่สร้างพัฒนาการของพวกเค้าเหล่านั้น และสำหรับพนักงานที่ได้มอบความสุขให้กับเด็กๆแล้วสิ่งที่พวกเขามีก็คือความสุขที่เห็นรอยยิ้มบนใบหน้าเด็กๆ นั่นเอง และแผนในอนาคตพวกเค้ายังคงมุ่งมั่นที่จะร่วมกันทำโครงการที่สร้างความสุขนี้ต่อไปและยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น และเพิ่มศักยภาพในการทำโครงการนี้ต่อไป เพราะรอยยิ้มจากเด็กๆที่ได้ดื่มนมที่อร่อยและมีคุณค่าทำให้เขามีความสุข
 
Geo-graphicViews
โครงการของเรามีความหลากหลาย และกระจายอยู่ในหลายๆท้องที่ ในหลายๆประเทศทั่วโลก
ดังนั้นเพื่อให้เห็นภาพรวม มุมมองตามพื้นที่จึงมีความน่าสนใจ