โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน
โครงการที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด
178
โครงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ
39
โครงการ
สร้างคุณธรรม จริยธรรม
26
โครงการ
ด้านสุขภาพ อนามัย
40
โครงการ
ด้านการศึกษา
28
โครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
44
โครงการ
ตลอด 99 ปี ในการดำเนินธุรกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นองค์กรที่ประกอบธุรกิจโดยมิได้มุ่งหวังเพียงผลประการทางธุรกิจ แต่เป็นองค์กร ที่มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ฝังอยู่ในดีเอ็นเอของพนักงานซีพีกว่า 350,000 คนทั่วโลก เป็นพลังสำคัญอันเข้มแข็ง ที่จะร่วมกันทำความดีและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันทำประโยชน์ให้กับชุมชนหรือสังคม จากที่ผ่านมาหน่วยงานและพนักงานเครือฯมีการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆมากมาย

โอกาสนี้เครือฯ จึงจัดให้มีโครงการ "ซีพีเพื่อความยั่งยืน" เพื่อคัดเลือกโครงการที่ทำประโยชน์ หรือเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา (Pain Point) ของสังคมหรือชุมชน ที่นำไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อยกย่องเชิดชูพนักงานที่ดำเนินโครงการ และนำโครงการต่างๆเหล่านั้น เป็นโมเดลในการขับเคลื่อนในโอกาสต่อไป
รายชื่อโครงการทั้ง 59 โครงการ ดังนี้
1
ซีพีเอฟ อิม สุข ปลูกอนาคต โรงเรียนบ้านใหม่สําโรง
(CPF)
2
ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้องป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร
(CPF)
3
ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต โรงเรียนบ้านวังใหญ่
(CPF)
4
ซีพีเอฟ อิ่มสุขปลูกอนาคต โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว
(CPF)
5
ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน สู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม เพื่อความยั่งยืนของชุมชน
(CPF)
6
มหัศจรรย์ถังหมักรักษ์ดิน
(CPF)
7
น้ำดื่มธรรมชาติ
(CPF)
8
CPR เพื่อชุมชน
(CPF)
9
สร้าง สาน สุข วิถีชุมชน ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านซับรวงไทร จังหวัดชัยภูมิ
(CPF)
10
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงวัยชุมชนเวียงยอง ด้วยกายอุปกรณ์
(CPF)
11
ปลดหนี้สร้างสุข สายธุรกิจสุกร
(CPF)
12
7-11 เคียงข้างเกษตรกรไทย
(CPALL)
13
ชุมชนคนรักหมา Love Dog Community
(CPALL)
14
บ่มเพาะคนดี มีทักษะ สู่สังคม
(CPALL)
15
ลดการใช้พลาสติก แบบครั้งเดียวทิ้ง
(CPALL)
16
Heart of Hearing เอื้อกัน ปันโอกาส
(CPALL)
17
CP ALL x Art Story by Autistic Thai
(CPALL)
18
เตรียมความพร้อม สร้างอาชีพให้กับนักศึกษาฝึกงาน
(CPALL)
19
ศูนย์กระจายพันธุ์ไม้หายากของชุมชน
(CPALL)
20
เรียนฟรี มีรายได้ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม
(CPALL)
21
การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับชุมชน
(CPALL)
22
การพัฒนาธุรกิจการจำหน่ายปลากัดภายในประเทศเพื่อความยั่งยืนของชุมชน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบ้านอ้อมพยศ
(CPALL)
23
STUDENT CARE บ่มเพาะต้นกล้าเยาวชน สร้างคน สร้างชาติ
(CPALL)
24
การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ชุมชน
(TRUE)
25
Universal Design QR-Code
(TRUE)
26
ธนาคารชุมชนเพื่อบุคคลออทิสติก
(TRUE)
27
สื่อพกพาเพื่อการรู้หนังสือสำหรับเยาวชนปอเนาะ ภาคใต้
(TRUE)
28
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในสถานรองรับ
(TRUE)
29
ธุรกิจเพื่อสังคมโดยคนพิการ
(TRUE)
30
พัฒนาเกษตรกรชาวเขาเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
(MAKRO)
31
ลำไยปันสุข คืนสุขสู่ชุมชน
(MAKRO)
32
MaxWin Cares For All
(PCG)
33
Care The Whale กำจัดขยะให้หายไป
(CPLAND)
34
ธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม แม่ปาน-สันเกี๋ยง โมเดล
(CPP)
35
สร้างป่าสร้างรายได้บ้านสบขุ่น (สบขุ่นโมเดล)
(CPG)
36
ซั้งหมุนเวียนนวัตกรรมชุมชน อนุรักษ์กินได้ อนุรักษ์มีรายได้ จากอ่าวไทยสู่อันดามัน
(CPG)
37
กาแฟ...เปลี่ยนชีวิต ผู้พิทักษ์ลุ่มน้ำวัง จ.ลำปาง
(CPG)
38
ปุ๋ยอินทรีย์ พลิกวิถีชีวิตเกษตรกร จ.พะเยา
(CPG)
39
ส่งเสริมการอนุรักษ์และอาชีพประมงปลาตะกรับ
(CPG)
40
ฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำเพื่อชุมชนประมงพื้นบ้านด้วยปะการังเทียม
(CPG)
41
ปลูกป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ประเทศเวียดนาม
(Vietnam)
42
“โภชนาการพอเพียง”
(Vietnam)
43
รณรงค์ลดขยะพลาสติก เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
(Vietnam)
44
จิตวิญญาณของ ESR เพื่อนช่วยเพื่อน เราไม่ละทิ้งกันและกัน
(Vietnam)
45
Give Blood Give Life
(Laos)
46
สร้างห้องน้ำให้น้อง
(Cambodia)
47
เลี้ยงปลาดุก เพื่ออาหารกลางวัน
(Philippines)
48
Increase the Fisher Women Income by drying their fishes using Solar Dryer Tunnel
(India)
49
Bellisio Foods Health Center
(USA)
50
新型职业农民培训
(China)
51
龙头企业带动脱贫致富“加速度”
(China)
52
北京正大蛋业“四位一体”项目
(China)
53
新疆正大 “ 正大爱 中国梦 ”公益慈善项目
(China)
54
关爱员工 暖心聚力
(China)
55
江苏区猪事业员工关怀项目
(China)
56
建立基地安全标准,指导农民订单式种植水果蔬菜,保障民生商品供应
(China)
57
成立正大企业大学,培养精英人才,成为莲花发展及利益相关者共同发展的源动力
(China)
58
莲花门店持续每年开展亲子教育活动为下一代健康成长播种
(China)
59
助力蒲公英中学实现公平优质教育Providing Access to Quality Education for Migrant Children in Dandelion Middle School
(China)
Recognition AwardProject
66 โครงการ ที่เคยได้รับการยกย่องเชิดชู ครั้งที่ 1 & ครั้งที่ 2 จากคณะกรรมการของเรา
Health
TRUE
ส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือผ่านสื่อพกพาสำหรับเด็กนอกระบบการศึกษา“เด็กทุกคนในโลกนี้ต้องได้รับสิ่งที่เท่าเทียมกัน” เป็นคำกล่าวของคุณ นภัทร ฐิติดำเกิง ผู้ดำเนินโครงการ แต่ทุกวันนี้มีเด็กและเยาวชนเป็นจำนวนมาก ที่ไม่ได้รับการศึกษาในระบบ โดยเฉพาะเด็กที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า ซึ่งการศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
จึงเกิดเป็นความร่วมมือกันระหว่าง ยูเนสโก Microsoft ทรูปลูกปัญญา กศน. และ สพฐ. ในปี พ.ศ2558 ดำเนินการ รวบรวมสื่อการสอนของเมียนมาและไทยรวมถึง True ClickLife มากกว่า 1,000 รายการ บรรจุลงในแท็บเล็ต พร้อมติดตั้งโทรทัศน์จากโครงการทรูปลูกปัญญา เพื่อใช้ในการสอน รวมถึงมอบสัญญาน wi-fi hotspot พร้อมแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตของ Truemove H เพื่อเปิดโอกาสให้ครูและเยาวชนของศูนย์การเรียนรู้สามารถเข้าถึงสาระความรู้ได้จากทั่วโลก ทำให้เด็กมีพัฒนาการทางความรู้ที่ดีขึ้น และเปิดโลกใบเล็กๆของพวกเขาได้อย่างไร้พรหมแดน ซึ่งโครงการนี้ได้ช่วยเยาวชนกว่า 1,440 คน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้จนถึงปัจจุบัน
Health
True CSR
พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิตผู้พิการบุคคลออทิสติกไทยประเทศไทยมีเด็กป่วยเป็นออทิสติกกว่า 3 แสนคน ทุกๆ 1,000 คน มีเด็กเป็นโรคออทิสติก 6 คน มีเพียงร้อยละ 10 หรือ 30,000 คนของบุคคลออทิสติกที่เข้าถึงบริการ บุคคลออทิสติกไม่สามารถสื่อสาร ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ส่งผลให้ครอบครัว ผู้ปกครอง มีความกังวลกับความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของบุคคลออทิสติกในอนาคต กลุ่มทรูในฐานะผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสาร ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความเท่าเทียมของกลุ่มเปราะบาง จึงได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น True Autistic Series ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลออทิสติกทั้งด้านกายภาพและสติปัญญา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก เนื่องจากเป็นแอพพลิเคชั่นที่สามารถพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการขีดเขียน และพัฒนาการด้านอื่นๆ ของชีวิต การสร้างเสริมสมาธิ สายตาและทักษะการเคลื่อนไหว นอกจากนี้ยังมีแอพพลิเคชั่นด้านการสื่อสาร การอยู่ร่วมกับคนในสังคม ซึ่งจะช่วยนำไปสู่การต่อยอดการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ นอกจากนี้ยังส่งมอบ Tablet ให้กับครูและผู้ปกครองเพื่อนำไปสอนบุคคลออทิสติก ตามศูนย์ฝึกอบรมเครือข่ายของมูลนิธิออทิสติกทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ ทรูยังร่วมกับมูลนิธิออทิสติก จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพบุคคลออทิสติกไทย เพื่อส่งเสริมการฝึกอาชีพต่างๆ ที่เหมาะสมกับศักยภาพ นำไปสู่การสร้างรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยสามารถพึงพาตนเองได้อย่างยังยืน

ผลของการดำเนินโครงdาร และประโยชน์ที่ได้รับ พบว่า เด็กออทิสติกกว่า 2,000 คน มีพัฒนาการที่ดีขึ้น อย่างเห็นได้ชัด สามารถสื่อสารได้ กล้ามเนื้อมือมัดเล็กมีการพัฒนา จนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และนำไปสู่การฝึกอาชีพและมีงานทำ สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ อีกทั้ง Application autistic ยังเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ปกครองในการฝึกลูกๆให้มีศักยภาพที่ดีขึ้นได้ ด้วยตนเองที่บ้าน ลดค่าใช้ในการในการเดินทางไปพบแพทย์ ด้านการพัฒนาความเคลื่อนไหว ผู้ปกครอง มีเวลาว่างเพิ่มมากขึ้น ลดความภาวะเครียดลง ลดปัญหาการทำลายตัวเอง และลูกที่เป็นบุคคลออทิสติก โดยโครงการมีแนวทางในการขยายผลในเรื่องของการพัฒนา Application autistic ให้มีเครื่องมือในการฝึกพัฒนาการของบุคคลออทิสติกในเรื่อง ภาวะอารมณ์ สติปัญญา วิชาการ เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมได้
Home
CROP
ปั่นรักษ์ ปันชีวิตปัจจุบัน เกิดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรสัตว์น้ำทะเล และะปัญหาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศน์ทางทะเล จากการใช้เครื่องมือประมง อีกทั้งทำประมงเกินขนาด และขาดความรับผิดชอบ
วัตถุถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของพนักงานและครอบครัว เพื่อร่วมอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ทะเล ในการรักษาระบบนิเวศน์ทางทะเล กับหน่วยงานภาครัฐและชุมชนที่ทำประมงพื้นบ้าน เพื่อให้พนักงานได้ศึกษาเรียนรู้เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ทะเล สนับสนุนกิจกรรม CSR ของกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์

ผลของการดำเนินโครงการ และประโยชน์ที่ชุมชน/สังคม หรือพนักงานได้รับ มีดังนี้ พนักงานเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย พนักงานและชุมชน ตระหนักในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำทะเล ชาวประมงชายฝั่ง มีความรับผิดชอบต่อการใช้อุปกรณ์ไม่เกินขนาดและไม่ทำลายระบบนิเวศน์ทางทะเลในการทำประมง ท้องทะเลมีระบบนิเวศน์ที่อุดมสมบูรณ์ เพื่อเป็นแหล่งอาหาร นำไปสู่การสร้างอาชีพให้ชาวประมงชายฝั่ง
 
Geo-graphicViews
โครงการของเรามีความหลากหลาย และกระจายอยู่ในหลายๆท้องที่ ในหลายๆประเทศทั่วโลก
ดังนั้นเพื่อให้เห็นภาพรวม มุมมองตามพื้นที่จึงมีความน่าสนใจ