โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน
ขยายเวลาการรับสมัคร ถึง 31 สิงหาคม 2563
โครงการที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด
178
โครงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ
39
โครงการ
สร้างคุณธรรม จริยธรรม
26
โครงการ
ด้านสุขภาพ อนามัย
40
โครงการ
ด้านการศึกษา
28
โครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
44
โครงการ
ตลอด 99 ปี ในการดำเนินธุรกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นองค์กรที่ประกอบธุรกิจโดยมิได้มุ่งหวังเพียงผลประการทางธุรกิจ แต่เป็นองค์กร ที่มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ฝังอยู่ในดีเอ็นเอของพนักงานซีพีกว่า 350,000 คนทั่วโลก เป็นพลังสำคัญอันเข้มแข็ง ที่จะร่วมกันทำความดีและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันทำประโยชน์ให้กับชุมชนหรือสังคม จากที่ผ่านมาหน่วยงานและพนักงานเครือฯมีการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆมากมาย

โอกาสนี้เครือฯ จึงจัดให้มีโครงการ "ซีพีเพื่อความยั่งยืน" เพื่อคัดเลือกโครงการที่ทำประโยชน์ หรือเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา (Pain Point) ของสังคมหรือชุมชน ที่นำไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อยกย่องเชิดชูพนักงานที่ดำเนินโครงการ และนำโครงการต่างๆเหล่านั้น เป็นโมเดลในการขับเคลื่อนในโอกาสต่อไป
ขอเชิญชาวซีพีร่วมส่งโครงการ
ที่คุณ..เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา
และทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ให้ชุมชนและสังคม
สู่ความยั่งยืน
เข้าร่วมคัดเลือกเป็นส่วนหนึ่งใน
"โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน"
 
จะโครงการเล็กหรือใหญ่ไม่สำคัญ จะเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวก็ส่งได้
ส่งโครงการเข้าร่วมคัดเลือกได้ 3 ประเภท
 
เมล็ดพันธุ์แห่งความดี
(Seed of Goodness)
เป็นโครงการ ที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นดำเนินการมีแผนงานและผลการดำเนินการเบื้องต้น หรือผลที่คาดว่าจะได้รับ
ต้นกล้าแห่งความหวัง
(Path of Hope)
เป็นโครงการที่ดำเนินการจนมีผลการดำเนินการที่วัดผลได้ มีกรอบความร่วมมือที่ชัดเจน เริ่มมีแนวทางให้เห็นถึงการต่อยอดขยายผลของโครงการ
ร่มเงาแห่งความยั่งยืน
(Testament of Sustainability)
เป็นโครงการที่ดำเนินการจนมีผลการดำเนินการเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับจากสังคม มีการใช้รูปแบบโมเดลเดียวกันขยายผล จนเห็นถึงความยั่งยืนของชุมชน/สังคม
วีดีโอเทรนนิ่งการเขียนโครงการให้สอดคล้องกับเกณฑ์การคัดเลือก
ภาพรวมโครงการ
Project Overview
เกณฑ์การประเมินโครงการ
Project Evaluation Criteria
การเขียนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
Writing Objective(S) and Goal(S)
การเขียนการดำเนินโครงการ
Writing Project Implementation
การเขียน Output และ Outcome
Writing Output and Outcome
ผู้ดำเนินโครงการ
Project Team Members
วิธีการลงทะเบียนโครงการ
Project Registration
Recognition AwardProject
66 โครงการ ที่เคยได้รับการยกย่องเชิดชู จากคณะกรรมการของเรา
Health
CPG
สนับสนุนการศึกษาศิษย์เก่า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ได้ดำเนินการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ฯ โดยร่วมกับสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาบรมราชกุมารี และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
เป้าหมายสำคัญคือ การสร้างพลเมืองดีชายแดน โดยการสร้างโอกาสและสนับสนุนทุนการศึกษาพร้อมกับอบรมบ่มนิสัย ผ่านกระบวนการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ระหว่างการพักค้างที่ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนตั้งแต่ ม.1-ม.6 นอกจากนั้นให้โอกาสนักเรียนตชด.ที่จบป.6แล้วมาศึกษาต่อที่โรงเรียนวังไกลกังวล หัวหินตั้งแต่ ม.1- ม.3 ทั้งสายสามัญและสายอาชีวะ ตามความพร้อมและความสนใจหรือต่อระดับปริญญาตรี ตามศักยภาพของเด็ก
เมื่อนักเรียนทุนเรียนจบการศึกษา ได้มีความผูกพันธ์เกิดสำนึกรักในแผ่นดินถิ่นเกิด กลับไปประกอบอาชีพในถิ่นเกิดของตนเอง กลับไปดูแลช่วยเหลือชุมชนถิ่นที่อยู่อาศัย , กลับไปเป็นครู ตชด (หรือ คุรุทายาท) เป็นพลเมืองดีชายแดน นำความรู้ที่ได้รับกลับไปสร้างตนเองและครอบครัว ส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนชายแดน ก่อเกิดให้สังคมไทยที่ดีเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
Home
TRUE
เผ้าระวังช้างป่าด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้าเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า กรณีช้างป่าออกทำลายพื้นที่เกษตรกรรม พบว่า ปี 2557 (146 ครั้ง) ลดลง 46.72 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2556 (274 ครั้ง) และลดลง 56.03 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับฐานข้อมูลผลกระทบสูงสุดในปี 2548 (332 ครั้ง) การทำงานของการเฝ้าระวังช้างป่าไม่ให้ออกมาทำลายพืชผลเกษตรกรรมปัจจุบันได้ผลเพียง 50 เปอร์เซนต์ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ช้างป่าทำลายพืชผลเกษตรกรรมไปแล้ว ในช่วงที่ผลผลิต เช่น สับปะรด มีราคาสูง ส่งผลให้เกษตรกรเสียหายจำนวนมาก และอาจกลับมามีความคิดทำร้ายช้างป่าได้ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของโครงการ คือเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีสื่อสาร เพื่อลดผลกระทบจากการปะทะกันระหว่างช้างป่าและชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานฯ และเพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติเชิงบวก และความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์ช้างป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีและลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า

ผลการดำเนินงาน พบว่า
- ผลักดันช้างกลับเข้าพื้นที่ป่าได้เร็วขึ้น
- ลดความเสียหายของพื้นที่เกษตรกรรมของชุมชน
- เพิ่มศักยภาพ การทำงานของหน่วย Ranger
- พนักงานได้ศึกษาการประยุกต์นำบริการและเทคโนโลยีขององค์กรเข้าร่วมสนับสนุนและแก้ไขปัญหาของสังคม และวิ่งแวดล้อม
- พนักงานเป็นตัวแทนองค์กรในการสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายและชุมชน
Health
CPG
เครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนเยาวชนไทยให้บริจาคโลหิตโลหิตเป็นส่วนสำคัญมากสำหรับการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ แต่ประเทศไทยมักพบปัญหาโลหิตบริจาคไม่มีปริมาณเพียงพอสำหรับการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มีความต้องการรับโลหิตตลอดเวลา ดังนั้นในช่วงเวลาที่ประสบปัญหาขาดแคลนโลหิตจึงส่งผลให้ผู้ป่วยต้องรอโลหิตทำให้อาการเจ็บป่วยรุนแรงขึ้น เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดส่งเสริมให้เยาวชน “เป็นคนดี คนกล้า คนเก่ง” และส่งเสริมให้เยาวชน “เป็นผู้ให้-เริ่มต้นด้วยการเป็นผู้บริจาคโลหิต” พร้อมทั้งสร้างให้เยาวชนเป็นแกนนำทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์จัดหาโลหิตบริจาค
โดยมีพื้นที่เป้าหมายคือโรงเรียนกรุงเทพมหานคร,เชียงใหม่,เชียงราย,พิษณุโลก,เลย,ชัยภูมิ,ขอนแก่น,สุราษฎร์ธานี,ชุมพร,ปัตตานี,นครราชสีมา นำนักเรียนเข้ารับการอบรม และทำการบริจาคโลหิตในสถานศึกษา เยาวชนที่ผ่านการอบรมจะเป็นแกนนำในการณรงค์บริจาคโลหิตในสถานศึกษา และเป็นผู้บริจาคโลหิตด้วย
จากการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2545 มีจำนวนสถานศึกษา 236 แห่ง, ครูและนักเรียน 2,572คน ที่เข้ารับการอบรม และบริจาคโลหิตในสถานศึกษา ส่งผลให้เยาวชนมีจิตอาสา มีความเมตตาเป็นผู้บริจาคโลหิตและรณรงค์จัดหาโลหิตบริจาค ทำให้มีปริมาณโลหิตเพิ่มขึ้นสำหรับผู้เจ็บป่วยที่ต้องรับโลหิตในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง
 
Geo-graphicViews
โครงการของเรามีความหลากหลาย และกระจายอยู่ในหลายๆท้องที่ ในหลายๆประเทศทั่วโลก
ดังนั้นเพื่อให้เห็นภาพรวม มุมมองตามพื้นที่จึงมีความน่าสนใจ