โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน
โครงการที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด
178
โครงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ
39
โครงการ
สร้างคุณธรรม จริยธรรม
26
โครงการ
ด้านสุขภาพ อนามัย
40
โครงการ
ด้านการศึกษา
28
โครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
44
โครงการ
ตลอด 99 ปี ในการดำเนินธุรกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นองค์กรที่ประกอบธุรกิจโดยมิได้มุ่งหวังเพียงผลประการทางธุรกิจ แต่เป็นองค์กร ที่มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ฝังอยู่ในดีเอ็นเอของพนักงานซีพีกว่า 350,000 คนทั่วโลก เป็นพลังสำคัญอันเข้มแข็ง ที่จะร่วมกันทำความดีและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันทำประโยชน์ให้กับชุมชนหรือสังคม จากที่ผ่านมาหน่วยงานและพนักงานเครือฯมีการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆมากมาย

โอกาสนี้เครือฯ จึงจัดให้มีโครงการ "ซีพีเพื่อความยั่งยืน" เพื่อคัดเลือกโครงการที่ทำประโยชน์ หรือเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา (Pain Point) ของสังคมหรือชุมชน ที่นำไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อยกย่องเชิดชูพนักงานที่ดำเนินโครงการ และนำโครงการต่างๆเหล่านั้น เป็นโมเดลในการขับเคลื่อนในโอกาสต่อไป
ขอเชิญชาวซีพีร่วมส่งโครงการ
ที่คุณ..เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา
และทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ให้ชุมชนและสังคม
สู่ความยั่งยืน
เข้าร่วมคัดเลือกเป็นส่วนหนึ่งใน
"โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน"
 
จะโครงการเล็กหรือใหญ่ไม่สำคัญ จะเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวก็ส่งได้
ส่งโครงการเข้าร่วมคัดเลือกได้ 3 ประเภท
 
เมล็ดพันธุ์แห่งความดี
(Seed of Goodness)
เป็นโครงการ ที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นดำเนินการมีแผนงานและผลการดำเนินการเบื้องต้น หรือผลที่คาดว่าจะได้รับ
ต้นกล้าแห่งความหวัง
(Path of Hope)
เป็นโครงการที่ดำเนินการจนมีผลการดำเนินการที่วัดผลได้ มีกรอบความร่วมมือที่ชัดเจน เริ่มมีแนวทางให้เห็นถึงการต่อยอดขยายผลของโครงการ
ร่มเงาแห่งความยั่งยืน
(Testament of Sustainability)
เป็นโครงการที่ดำเนินการจนมีผลการดำเนินการเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับจากสังคม มีการใช้รูปแบบโมเดลเดียวกันขยายผล จนเห็นถึงความยั่งยืนของชุมชน/สังคม
วีดีโอเทรนนิ่งการเขียนโครงการให้สอดคล้องกับเกณฑ์การคัดเลือก
ภาพรวมโครงการ
Project Overview
เกณฑ์การประเมินโครงการ
Project Evaluation Criteria
การเขียนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
Writing Objective(S) and Goal(S)
การเขียนการดำเนินโครงการ
Writing Project Implementation
การเขียน Output และ Outcome
Writing Output and Outcome
ผู้ดำเนินโครงการ
Project Team Members
วิธีการลงทะเบียนโครงการ
Project Registration
Recognition AwardProject
66 โครงการ ที่เคยได้รับการยกย่องเชิดชู จากคณะกรรมการของเรา
Heart
CPF
ซีพีเอฟ อิ่มสุข ปลูกอนาคต เกษตรพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจดจากการที่ซีพีเอฟ ฯได้สำรวจความต้องการของชุมชนโดยรอบโรงงาน พบว่าโรงเรียนมีพื้นที่ดินว่างเปล่าที่ไม่ได้ทำประโยชน์ จึงมีแนวคิดที่จะสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ และทำแปลงผัก เพื่อเกิดเป็นผลผลิตให้นักเรียนได้ใช้เป็นอาหารกลางวัน
การดำเนินการร่วมกันของสัตวบาล นักวิชาการเกษตร ผู้มีความรู้ของชุมชน ผนึกกำลังช่วยกันตามความถนัดของแต่ละองค์กร ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ลูกบ้านในชุมชนช่วยตัดกิ่งไม้ เกลี่ยดิน ปรับพื้นที่โครงการ ปศุสัตว์อำเภอโชคชัย ช่วยให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ ผู้ประกอบอาชีพทางการเพาะเห็ด สอนการเพาะเห็ด หมอดินประจำอำเภอโชคชัยให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์ การเตรียมแปลงปลูกผักคณะทำงานจากธุรกิจไก่กระทงโคราช สระบุรี พนมสารคาม ให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ การทำวัคซีนและการวินิจฉัยโรคกรณีที่ไก่มีปัญหาสุขภาพ
ผลการดำเนินโครงการ ทำให้ลดปริมาณการซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน ได้ตามเป้าหมาย นักเรียนเข้าถึงวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารประเภทต่างๆที่มีประโยชน์ ส่งผลให้เด็กนักเรียนมีโภชนาการสมวัยตามเกณฑ์ 10.2 % มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 90 % ในปี 2559 เกิดการร่วมมือเป็นเครือข่ายของการทำโครงการ เพื่อสร้างพื้นที่โครงการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติในการทำการเกษตร ของนักเรียน และขยายผลไปสู่ชุมชนที่สนใจ
Home
CPF
สร้างบ้านปลาบ้านหอย สู่ชุมชนยั่งยืนทุกวันนี้ต้นทุนการทำประมงดีดตัวสูงขึ้นบวกกับแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำก็ลดลงทำให้ชาวประมงได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากทางทีมงานจึงได้ลงพื้นที่สำรวจโดยพบว่า พื้นที่อ่าวบางสน มีเชื้อลูกหอยแมลงภู่อยู่ รวมถึงหอยแมลงภู่ ถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ที่ปัจจุบันมีตลาดรองรับ
ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้ง จึงได้ดำเนินการศึกษาวิจัยการสร้างบ้านปลาบ้านหอย โดยการแขวนไส้กรอง ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วของบริษัท ทำเป็นแนวดิ่งใช้เชือกเส้นใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ½ นิ้ว ยาวประมาณ 100 เมตร มีทุ่นผูกเป็นระยะ 2-4 เมตร เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับการเกาะติดของลูกหอยนำไปวางในน้ำลึกตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ประมาณ 6-7 เดือน จึงเริ่มเก็บผลผลิตได้
ผลผลิตที่ได้รับจากหอยแมลงภู่สด จะได้เนื้อหอยที่ต้มแล้วน้ำหนัก 1 กิโลกรัมราคารับซื้ออยู่ที่ 100 บาท/กก. หากสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 100% /1 เส้น จะมีรายได้เฉลี่ยต่อคน 20,000 บาท
Health
CPG
สนับสนุนการศึกษาศิษย์เก่า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ได้ดำเนินการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ฯ โดยร่วมกับสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาบรมราชกุมารี และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
เป้าหมายสำคัญคือ การสร้างพลเมืองดีชายแดน โดยการสร้างโอกาสและสนับสนุนทุนการศึกษาพร้อมกับอบรมบ่มนิสัย ผ่านกระบวนการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ระหว่างการพักค้างที่ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนตั้งแต่ ม.1-ม.6 นอกจากนั้นให้โอกาสนักเรียนตชด.ที่จบป.6แล้วมาศึกษาต่อที่โรงเรียนวังไกลกังวล หัวหินตั้งแต่ ม.1- ม.3 ทั้งสายสามัญและสายอาชีวะ ตามความพร้อมและความสนใจหรือต่อระดับปริญญาตรี ตามศักยภาพของเด็ก
เมื่อนักเรียนทุนเรียนจบการศึกษา ได้มีความผูกพันธ์เกิดสำนึกรักในแผ่นดินถิ่นเกิด กลับไปประกอบอาชีพในถิ่นเกิดของตนเอง กลับไปดูแลช่วยเหลือชุมชนถิ่นที่อยู่อาศัย , กลับไปเป็นครู ตชด (หรือ คุรุทายาท) เป็นพลเมืองดีชายแดน นำความรู้ที่ได้รับกลับไปสร้างตนเองและครอบครัว ส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนชายแดน ก่อเกิดให้สังคมไทยที่ดีเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
 
Geo-graphicViews
โครงการของเรามีความหลากหลาย และกระจายอยู่ในหลายๆท้องที่ ในหลายๆประเทศทั่วโลก
ดังนั้นเพื่อให้เห็นภาพรวม มุมมองตามพื้นที่จึงมีความน่าสนใจ