โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน
โครงการที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด
178
โครงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ
39
โครงการ
สร้างคุณธรรม จริยธรรม
26
โครงการ
ด้านสุขภาพ อนามัย
40
โครงการ
ด้านการศึกษา
28
โครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
44
โครงการ
ตลอด 99 ปี ในการดำเนินธุรกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นองค์กรที่ประกอบธุรกิจโดยมิได้มุ่งหวังเพียงผลประการทางธุรกิจ แต่เป็นองค์กร ที่มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ฝังอยู่ในดีเอ็นเอของพนักงานซีพีกว่า 350,000 คนทั่วโลก เป็นพลังสำคัญอันเข้มแข็ง ที่จะร่วมกันทำความดีและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันทำประโยชน์ให้กับชุมชนหรือสังคม จากที่ผ่านมาหน่วยงานและพนักงานเครือฯมีการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆมากมาย

โอกาสนี้เครือฯ จึงจัดให้มีโครงการ "ซีพีเพื่อความยั่งยืน" เพื่อคัดเลือกโครงการที่ทำประโยชน์ หรือเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา (Pain Point) ของสังคมหรือชุมชน ที่นำไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อยกย่องเชิดชูพนักงานที่ดำเนินโครงการ และนำโครงการต่างๆเหล่านั้น เป็นโมเดลในการขับเคลื่อนในโอกาสต่อไป
รายชื่อโครงการทั้ง 59 โครงการ ดังนี้
1
ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้องป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร
(CPF)
2
ซีพีเอฟ อิ่มสุขปลูกอนาคต โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว
(CPF)
3
ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต โรงเรียนบ้านวังใหญ่
(CPF)
4
ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน สู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม เพื่อความยั่งยืนของชุมชน
(CPF)
5
มหัศจรรย์ถังหมักรักษ์ดิน
(CPF)
6
น้ำดื่มธรรมชาติ
(CPF)
7
CPR เพื่อชุมชน
(CPF)
8
ซีพีเอฟ อิม สุข ปลูกอนาคต โรงเรียนบ้านใหม่สําโรง
(CPF)
9
สร้าง สาน สุข วิถีชุมชน ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านซับรวงไทร จังหวัดชัยภูมิ
(CPF)
10
ปลดหนี้สร้างสุข สายธุรกิจสุกร
(CPF)
11
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงวัยชุมชนเวียงยอง ด้วยกายอุปกรณ์
(CPF)
12
7-11 เคียงข้างเกษตรกรไทย
(CPALL)
13
ชุมชนคนรักหมา Love Dog Community
(CPALL)
14
บ่มเพาะคนดี มีทักษะ สู่สังคม
(CPALL)
15
ลดการใช้พลาสติก แบบครั้งเดียวทิ้ง
(CPALL)
16
Heart of Hearing เอื้อกัน ปันโอกาส
(CPALL)
17
CP ALL x Art Story by Autistic Thai
(CPALL)
18
เตรียมความพร้อม สร้างอาชีพให้กับนักศึกษาฝึกงาน
(CPALL)
19
การพัฒนาธุรกิจการจำหน่ายปลากัดภายในประเทศเพื่อความยั่งยืนของชุมชน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบ้านอ้อมพยศ
(CPALL)
20
STUDENT CARE บ่มเพาะต้นกล้าเยาวชน สร้างคน สร้างชาติ
(CPALL)
21
เรียนฟรี มีรายได้ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม
(CPALL)
22
ศูนย์กระจายพันธุ์ไม้หายากของชุมชน
(CPALL)
23
การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับชุมชน
(CPALL)
24
การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ชุมชน
(TRUE)
25
Universal Design QR-Code
(TRUE)
26
ธนาคารชุมชนเพื่อบุคคลออทิสติก
(TRUE)
27
สื่อพกพาเพื่อการรู้หนังสือสำหรับเยาวชนปอเนาะ ภาคใต้
(TRUE)
28
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในสถานรองรับ
(TRUE)
29
ธุรกิจเพื่อสังคมโดยคนพิการ
(TRUE)
30
พัฒนาเกษตรกรชาวเขาเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
(MAKRO)
31
ลำไยปันสุข คืนสุขสู่ชุมชน
(MAKRO)
32
MaxWin Cares For All
(PCG)
33
Care The Whale กำจัดขยะให้หายไป
(CPLAND)
34
ธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม แม่ปาน-สันเกี๋ยง โมเดล
(CPP)
35
ซั้งหมุนเวียนนวัตกรรมชุมชน อนุรักษ์กินได้ อนุรักษ์มีรายได้ จากอ่าวไทยสู่อันดามัน
(CPG)
36
กาแฟ...เปลี่ยนชีวิต ผู้พิทักษ์ลุ่มน้ำวัง จ.ลำปาง
(CPG)
37
ปุ๋ยอินทรีย์ พลิกวิถีชีวิตเกษตรกร จ.พะเยา
(CPG)
38
สร้างป่าสร้างรายได้บ้านสบขุ่น (สบขุ่นโมเดล)
(CPG)
39
ฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำเพื่อชุมชนประมงพื้นบ้านด้วยปะการังเทียม
(CPG)
40
ส่งเสริมการอนุรักษ์และอาชีพประมงปลาตะกรับ
(CPG)
41
ปลูกป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ประเทศเวียดนาม
(Vietnam)
42
“โภชนาการพอเพียง”
(Vietnam)
43
รณรงค์ลดขยะพลาสติก เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
(Vietnam)
44
จิตวิญญาณของ ESR เพื่อนช่วยเพื่อน เราไม่ละทิ้งกันและกัน
(Vietnam)
45
Give Blood Give Life
(Laos)
46
สร้างห้องน้ำให้น้อง
(Cambodia)
47
เลี้ยงปลาดุก เพื่ออาหารกลางวัน
(Philippines)
48
Increase the Fisher Women Income by drying their fishes using Solar Dryer Tunnel
(India)
49
Bellisio Foods Health Center
(USA)
50
北京正大蛋业“四位一体”项目
(China)
51
新型职业农民培训
(China)
52
龙头企业带动脱贫致富“加速度”
(China)
53
关爱员工 暖心聚力
(China)
54
新疆正大 “ 正大爱 中国梦 ”公益慈善项目
(China)
55
江苏区猪事业员工关怀项目
(China)
56
建立基地安全标准,指导农民订单式种植水果蔬菜,保障民生商品供应
(China)
57
成立正大企业大学,培养精英人才,成为莲花发展及利益相关者共同发展的源动力
(China)
58
莲花门店持续每年开展亲子教育活动为下一代健康成长播种
(China)
59
助力蒲公英中学实现公平优质教育Providing Access to Quality Education for Migrant Children in Dandelion Middle School
(China)
Recognition AwardProject
66 โครงการ ที่เคยได้รับการยกย่องเชิดชู ครั้งที่ 1 & ครั้งที่ 2 จากคณะกรรมการของเรา
Heart
CPF
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอนวัวจากปัญหาความยากจนของชุมชนบริเวณพื้นโรงงานฯ ที่ชาวบ้านส่วนมากมีอาชีพเกษตรกรรม ปัญหาภัยแล้งมีความรุนแรงเดือดร้อน ปัญหารายได้ลดลง ปัญหาต้นทุนภาคเกษตรสูงขึ้น CPF ธุรกิจไก่พันธุ์โคราช จึงได้เข้ามาส่งเสริมและจัดตั้งกลุ่มอาชีพการเลี้ยงสัตว์ปีกและประมง โดยส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดไข่ และเลี้ยงปลาดุก เพื่อสร้างอาชีพให้ชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน ไปสู่การพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้
โดยได้ทดลองเลี้ยงเป็ดไข่และปลาดุก ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาอบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยง แนะนำการจัดการ ติดตามผล แก้ปัญหาร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม และยังมีกลุ่มอาชีพอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มเพาะเห็ด, กลุ่มสมุนไพร, กลุ่มข้าวโพด, กลุ่มไม้ผล, กลุ่มปลูกผักปลอดสาร, กลุ่มข้าว และกลุ่มปุ๋ยหมัก ทำให้กิจกรรมของศูนย์เจริญก้าวหน้าตามลำดับ
จากการดำเนินการทีผ่านมา สมาชิกภายในศูนย์ฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น เฉลี่ย 30 % ต่อครัวเรือน สามารถสร้างอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่สมาชิกภายในศูนย์ฯ 20 ครัวเรือน มีเครือข่ายที่เข้าร่วมส่งเสริมและพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอนวัว 9 องค์กร ทำให้ชุมชนบ้านดอนวัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอาชีพที่มั่นคงอย่างยั่งยืน
Heart
CPALL
ก้าวที่ "พลาด" สู่"โอกาส" สายอาชีพในแต่ละปีมีเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดทางอาญาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมปีละหลายหมื่นคน สาเหตุมาจากสถาบันครอบครัวซึ่งเกิดความไม่พร้อมในการมีบุตร การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรจึงขาดความรู้ในการอบรมเลี้ยงดู สั่งสอน และเกิดความไม่พร้อมทั้งสถานะทางการเงิน การดูแลเอาใจใส่ จึงเป็นบาดแผลที่ทำให้เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้กระทำความผิด ทั้งทางตรง และ ทางอ้อม ตั้งแต่การกระทำความผิดเล็กๆ จนไปถึงการกระทำความผิดแบบร้ายแรง
กรมพินิจ เป็นที่ควบคุมตัวเยาวชนที่เรียกว่า เยาวชนผู้กระทำความผิด (juvenile offender หรือ juvenile delinquent) เป็นการชั่วคราวระหว่างศาลไต่สวน หรือเป็นระยะเวลายาวนานเพื่อฝึกอบรมหรือรับการดูแลอย่างอื่นตามกระบวนการยุติธรรมต่างหากจากบุคคลทั่วไป โดยมีศาลซึ่งเรียกว่า ศาลเยาวชน (juvenile court) เป็นผู้สั่งให้ควบคุมตัวเยาวชนไว้ ณ สถานพินิจ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเยาวชนนั้น มีหลายหนทางสำหรับจัดการเยาวชนผู้กระทำความผิด บางกรณีเยาวชนอาจได้รับการปล่อยให้กลับเข้าสู่สังคมหลังจากรับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟู

ทางเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาความคิด และฝึกวิชาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดเพื่อวางแผนและสร้างชีวิตใหม่ให้เด็กและเยาวชนมีความพร้อมคืนสู่สังคมและสามารถยืนอยู่ได้โดยไม่กระทำความผิดซ้ำ โดยมีผู้ประกอบการเป็นที่ปรึกษาฝึกวิชาชีพ ซึ่งการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กและเยาวชนพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองและสามารถแสดงศักยภาพในด้านวิชาชีพ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนที่มีอาชีพหรือมีงานทำ อัตราการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนก็จะลดลง พร้อมทั้งสร้างความภูมิใจและยกระดับวิชาชีพตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
Heart
CPF
ซีพีเอฟ อิ่มสุข ปลูกอนาคต เกษตรพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจดจากการที่ซีพีเอฟ ฯได้สำรวจความต้องการของชุมชนโดยรอบโรงงาน พบว่าโรงเรียนมีพื้นที่ดินว่างเปล่าที่ไม่ได้ทำประโยชน์ จึงมีแนวคิดที่จะสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ และทำแปลงผัก เพื่อเกิดเป็นผลผลิตให้นักเรียนได้ใช้เป็นอาหารกลางวัน
การดำเนินการร่วมกันของสัตวบาล นักวิชาการเกษตร ผู้มีความรู้ของชุมชน ผนึกกำลังช่วยกันตามความถนัดของแต่ละองค์กร ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ลูกบ้านในชุมชนช่วยตัดกิ่งไม้ เกลี่ยดิน ปรับพื้นที่โครงการ ปศุสัตว์อำเภอโชคชัย ช่วยให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ ผู้ประกอบอาชีพทางการเพาะเห็ด สอนการเพาะเห็ด หมอดินประจำอำเภอโชคชัยให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์ การเตรียมแปลงปลูกผักคณะทำงานจากธุรกิจไก่กระทงโคราช สระบุรี พนมสารคาม ให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ การทำวัคซีนและการวินิจฉัยโรคกรณีที่ไก่มีปัญหาสุขภาพ
ผลการดำเนินโครงการ ทำให้ลดปริมาณการซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน ได้ตามเป้าหมาย นักเรียนเข้าถึงวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารประเภทต่างๆที่มีประโยชน์ ส่งผลให้เด็กนักเรียนมีโภชนาการสมวัยตามเกณฑ์ 10.2 % มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 90 % ในปี 2559 เกิดการร่วมมือเป็นเครือข่ายของการทำโครงการ เพื่อสร้างพื้นที่โครงการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติในการทำการเกษตร ของนักเรียน และขยายผลไปสู่ชุมชนที่สนใจ
 
Geo-graphicViews
โครงการของเรามีความหลากหลาย และกระจายอยู่ในหลายๆท้องที่ ในหลายๆประเทศทั่วโลก
ดังนั้นเพื่อให้เห็นภาพรวม มุมมองตามพื้นที่จึงมีความน่าสนใจ