โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน
โครงการที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด
178
โครงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ
39
โครงการ
สร้างคุณธรรม จริยธรรม
26
โครงการ
ด้านสุขภาพ อนามัย
40
โครงการ
ด้านการศึกษา
28
โครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
44
โครงการ
ตลอด 99 ปี ในการดำเนินธุรกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นองค์กรที่ประกอบธุรกิจโดยมิได้มุ่งหวังเพียงผลประการทางธุรกิจ แต่เป็นองค์กร ที่มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ฝังอยู่ในดีเอ็นเอของพนักงานซีพีกว่า 350,000 คนทั่วโลก เป็นพลังสำคัญอันเข้มแข็ง ที่จะร่วมกันทำความดีและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันทำประโยชน์ให้กับชุมชนหรือสังคม จากที่ผ่านมาหน่วยงานและพนักงานเครือฯมีการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆมากมาย

โอกาสนี้เครือฯ จึงจัดให้มีโครงการ "ซีพีเพื่อความยั่งยืน" เพื่อคัดเลือกโครงการที่ทำประโยชน์ หรือเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา (Pain Point) ของสังคมหรือชุมชน ที่นำไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อยกย่องเชิดชูพนักงานที่ดำเนินโครงการ และนำโครงการต่างๆเหล่านั้น เป็นโมเดลในการขับเคลื่อนในโอกาสต่อไป
รายชื่อโครงการทั้ง 59 โครงการ ดังนี้
1
ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้องป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร
(CPF)
2
ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต โรงเรียนบ้านวังใหญ่
(CPF)
3
ซีพีเอฟ อิ่มสุขปลูกอนาคต โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว
(CPF)
4
ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน สู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม เพื่อความยั่งยืนของชุมชน
(CPF)
5
มหัศจรรย์ถังหมักรักษ์ดิน
(CPF)
6
น้ำดื่มธรรมชาติ
(CPF)
7
CPR เพื่อชุมชน
(CPF)
8
ซีพีเอฟ อิม สุข ปลูกอนาคต โรงเรียนบ้านใหม่สําโรง
(CPF)
9
สร้าง สาน สุข วิถีชุมชน ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านซับรวงไทร จังหวัดชัยภูมิ
(CPF)
10
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงวัยชุมชนเวียงยอง ด้วยกายอุปกรณ์
(CPF)
11
ปลดหนี้สร้างสุข สายธุรกิจสุกร
(CPF)
12
7-11 เคียงข้างเกษตรกรไทย
(CPALL)
13
ชุมชนคนรักหมา Love Dog Community
(CPALL)
14
บ่มเพาะคนดี มีทักษะ สู่สังคม
(CPALL)
15
ลดการใช้พลาสติก แบบครั้งเดียวทิ้ง
(CPALL)
16
ศูนย์กระจายพันธุ์ไม้หายากของชุมชน
(CPALL)
17
เรียนฟรี มีรายได้ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม
(CPALL)
18
การพัฒนาธุรกิจการจำหน่ายปลากัดภายในประเทศเพื่อความยั่งยืนของชุมชน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบ้านอ้อมพยศ
(CPALL)
19
STUDENT CARE บ่มเพาะต้นกล้าเยาวชน สร้างคน สร้างชาติ
(CPALL)
20
เตรียมความพร้อม สร้างอาชีพให้กับนักศึกษาฝึกงาน
(CPALL)
21
การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับชุมชน
(CPALL)
22
Heart of Hearing เอื้อกัน ปันโอกาส
(CPALL)
23
CP ALL x Art Story by Autistic Thai
(CPALL)
24
การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ชุมชน
(TRUE)
25
Universal Design QR-Code
(TRUE)
26
ธนาคารชุมชนเพื่อบุคคลออทิสติก
(TRUE)
27
สื่อพกพาเพื่อการรู้หนังสือสำหรับเยาวชนปอเนาะ ภาคใต้
(TRUE)
28
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในสถานรองรับ
(TRUE)
29
ธุรกิจเพื่อสังคมโดยคนพิการ
(TRUE)
30
พัฒนาเกษตรกรชาวเขาเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
(MAKRO)
31
ลำไยปันสุข คืนสุขสู่ชุมชน
(MAKRO)
32
MaxWin Cares For All
(PCG)
33
Care The Whale กำจัดขยะให้หายไป
(CPLAND)
34
ธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม แม่ปาน-สันเกี๋ยง โมเดล
(CPP)
35
สร้างป่าสร้างรายได้บ้านสบขุ่น (สบขุ่นโมเดล)
(CPG)
36
ซั้งหมุนเวียนนวัตกรรมชุมชน อนุรักษ์กินได้ อนุรักษ์มีรายได้ จากอ่าวไทยสู่อันดามัน
(CPG)
37
กาแฟ...เปลี่ยนชีวิต ผู้พิทักษ์ลุ่มน้ำวัง จ.ลำปาง
(CPG)
38
ปุ๋ยอินทรีย์ พลิกวิถีชีวิตเกษตรกร จ.พะเยา
(CPG)
39
ฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำเพื่อชุมชนประมงพื้นบ้านด้วยปะการังเทียม
(CPG)
40
ส่งเสริมการอนุรักษ์และอาชีพประมงปลาตะกรับ
(CPG)
41
ปลูกป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ประเทศเวียดนาม
(Vietnam)
42
“โภชนาการพอเพียง”
(Vietnam)
43
รณรงค์ลดขยะพลาสติก เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
(Vietnam)
44
จิตวิญญาณของ ESR เพื่อนช่วยเพื่อน เราไม่ละทิ้งกันและกัน
(Vietnam)
45
Give Blood Give Life
(Laos)
46
สร้างห้องน้ำให้น้อง
(Cambodia)
47
เลี้ยงปลาดุก เพื่ออาหารกลางวัน
(Philippines)
48
Increase the Fisher Women Income by drying their fishes using Solar Dryer Tunnel
(India)
49
Bellisio Foods Health Center
(USA)
50
新型职业农民培训
(China)
51
龙头企业带动脱贫致富“加速度”
(China)
52
北京正大蛋业“四位一体”项目
(China)
53
关爱员工 暖心聚力
(China)
54
新疆正大 “ 正大爱 中国梦 ”公益慈善项目
(China)
55
江苏区猪事业员工关怀项目
(China)
56
建立基地安全标准,指导农民订单式种植水果蔬菜,保障民生商品供应
(China)
57
成立正大企业大学,培养精英人才,成为莲花发展及利益相关者共同发展的源动力
(China)
58
莲花门店持续每年开展亲子教育活动为下一代健康成长播种
(China)
59
助力蒲公英中学实现公平优质教育Providing Access to Quality Education for Migrant Children in Dandelion Middle School
(China)
โครงการที่ได้รับการคัดเลือก ครั้งที่ 1&2 : รวมทั้งหมด 66 โครงการ
ด้านสังคม
CPALL
พุทธปัญญาชมรมจากการริเริ่มของคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 (ปัจจุบันก้าวเข้าสู่ปีที่ 21) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีเครื่องยึดเหนี่ยวด้านจิตใจ พัฒนาจิตใจและสติปัญญา ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร ประสานงานกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับบุคลากร
โดยเปิดโอกาสให้พนักงาน และชุมชนใกล้เคียงได้มีการฟังธรรมะ ฝึกสมาธิจากพระวิทยากรที่มีชื่อเสียง นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้พนักงานฯได้เข้าศึกษาเล่าเรียน วิชา พุทธประวัติ มีการให้รางวัลสร้างแรงจูงใจในการสอบ ให้ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี โทและเอก
นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดรายการผ่านสถานีโทรทัศน์ TNN ทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นธรรมทานแก่บุคคลทั่วไป เพื่อช่วยจรรโลงศาสนาพุทธ และสร้างคุณธรรมในใจให้บุคคลทั่วไปอีกด้วย
การศึกษา
CPALL
ก้าวที่ "พลาด" สู่"โอกาส" สายอาชีพในแต่ละปีมีเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดทางอาญาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมปีละหลายหมื่นคน สาเหตุมาจากสถาบันครอบครัวซึ่งเกิดความไม่พร้อมในการมีบุตร การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรจึงขาดความรู้ในการอบรมเลี้ยงดู สั่งสอน และเกิดความไม่พร้อมทั้งสถานะทางการเงิน การดูแลเอาใจใส่ จึงเป็นบาดแผลที่ทำให้เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้กระทำความผิด ทั้งทางตรง และ ทางอ้อม ตั้งแต่การกระทำความผิดเล็กๆ จนไปถึงการกระทำความผิดแบบร้ายแรง
กรมพินิจ เป็นที่ควบคุมตัวเยาวชนที่เรียกว่า เยาวชนผู้กระทำความผิด (juvenile offender หรือ juvenile delinquent) เป็นการชั่วคราวระหว่างศาลไต่สวน หรือเป็นระยะเวลายาวนานเพื่อฝึกอบรมหรือรับการดูแลอย่างอื่นตามกระบวนการยุติธรรมต่างหากจากบุคคลทั่วไป โดยมีศาลซึ่งเรียกว่า ศาลเยาวชน (juvenile court) เป็นผู้สั่งให้ควบคุมตัวเยาวชนไว้ ณ สถานพินิจ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเยาวชนนั้น มีหลายหนทางสำหรับจัดการเยาวชนผู้กระทำความผิด บางกรณีเยาวชนอาจได้รับการปล่อยให้กลับเข้าสู่สังคมหลังจากรับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟู

ทางเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาความคิด และฝึกวิชาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดเพื่อวางแผนและสร้างชีวิตใหม่ให้เด็กและเยาวชนมีความพร้อมคืนสู่สังคมและสามารถยืนอยู่ได้โดยไม่กระทำความผิดซ้ำ โดยมีผู้ประกอบการเป็นที่ปรึกษาฝึกวิชาชีพ ซึ่งการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กและเยาวชนพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองและสามารถแสดงศักยภาพในด้านวิชาชีพ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนที่มีอาชีพหรือมีงานทำ อัตราการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนก็จะลดลง พร้อมทั้งสร้างความภูมิใจและยกระดับวิชาชีพตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
สุขภาพอนามัย
Vietnam
บริจาคโลหิตและให้ความรู้โรคธาลัสซีเมียในประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามประสบปัญหาด้านการขาดแคลนโลหิตอย่างรุนแรงมาโดยตลอด เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้และความเข้าใจในการบริจาคโลหิต และเป็นการขายโลหิตมากกว่าการบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคม จึงทำให้สัดส่วนของจิตอาสาที่บริจาคโลหิตยังอยู่ในระดับที่ต่ำ ไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการใช้โลหิต สำหรับผู้ป่วยและอุบัติเหตุรุนแรง ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี รวมถึงปัญหาผู้ป่วยที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย ที่เป็นภัยเงียบ โดยประมาณ 10% ของประชากรในเวียดนาม ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคนี้ ปัจจุบันมีผู้ป่วยมากกว่า 10,000 คน

โครงการนี้จึงเกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และสร้างการมีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิต เพื่อลดปัญหาด้านการขาดแคลนโลหิตในประเทศเวียดนาม สร้างจิตสำนึกการช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยจิตอาสาโดยสมัครใจทั้งพนักงาน ประชาชนทั่วไป และกลุ่มของเยาวชน นักศึกษา สร้างต้นแบบการดำเนินโครงการบริจาคโลหิต และขยายผลไปยังองค์กรและบริษัทต่างๆ

ตั้งแต่ปี 2009 ทางบริษัทซีพีเวียดนามได้จัดทำกิจกรรมบริจาคโลหิตภายในองค์กร เพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนจากภายในสู่ภายนอก โดยได้รับการร่วมแรง ร่วมใจ ทั้งชาวไทยและเวียดนาม ในระดับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และจากจุดนี้ได้ต่อยอดส่งต่อความดี สร้างการมีส่วนร่วมให้กับครอบครัวพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เยาวชน นักศึกษา และทหาร เข้าร่วมกิจกรรมด้วยกัน จนบริษัทได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิตที่เป็นโครงการระดับประเทศ จนถึงปี 2017 บริษัทซีพีเวียดนามได้สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิตได้ถึง 13,401 คน และปริมาณโลหิตที่บริษัทได้เข้าร่วมบริจาครวมถึงรณรงค์ให้ทุกคนเข้าร่วมบริจาค จำนวน 127,700 ยูนิตแล้ว
 
Geo-graphicViews
โครงการของเรามีความหลากหลาย และกระจายอยู่ในหลายๆท้องที่ ในหลายๆประเทศทั่วโลก
ดังนั้นเพื่อให้เห็นภาพรวม มุมมองตามพื้นที่จึงมีความน่าสนใจ