เบาวน์เซอร์ของท่านเป็น Version เก่าว่าที่ Web site นี้จะรองรับ, ดังนั้นการแสดงผลบางอย่างอาจจะผิดพลาด ยกตัวอย่างเช่น ฟอนต์ หรือการจัดเรียงเนื้อหา
Your browser is older than recommended version, May some features or display (fonts style, layout) is not compatible.
Kick the Click
พนักงานมีหนี้สินนอกระบบ และ/หรือ หนี้สินในระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง
โดย CPPC Coordinator 1
ข้อมูลวันที่ 09-Apr-2018
วัดศรีปันเงินเป็นวัดที่สามเณรมาบวชเรียน ซึ่งสามเณรของวัดเป็นผู้ด้อยโอกาสมีทั้งเด็กชาวเขาในถิ่นทุรกันดาร เด็กจากครอบครัวยากจน เด็กจากครอบครัวแตกแยก เป็นต้น แต่เด็กเหล่านี้ใฝ่เรียน ต้องการศึกษาหาความรู้ ต้องการได้รับโอกาส และมีความมุ่งหวังเพื่ออนาคตในภายภาคหน้า จึงมาบวชเรียนและศึกษาธรรม แต่ทางวัดยังขาดปัจจัยที่ต้องเป็นค่าใช้จ่ายทั้งอาหารและอุปกรณ์การเรียนการสอน ท่านพระครูไพศาลวรคุปต์ เจ้าอาวาสวัดรูปปัจจุบันจึงได้บอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธา และผู้ที่มีใจบุญใจกุศล ได้ร่วมกันสละปัจจัยหรืออุปกรณ์การเรียนการสอน
โดย Pusit Kiattikun 1
ข้อมูลวันที่ 15-May-2018
จากการค้นหาสาเหตุและการเข้าไปแก้ปัญหาให้ชุมชน เป็นจุดเริ่มต้นที่ซีพีเอฟ เข้าไปส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน ชุมชนบ้านโสมง นั้นประปาของหมู่บ้านน้ำไหลไม่สมบูรณ์ เราจึงเข้าไปช่วยเหลือโดยใช้ต้นทุนความรู้ ความชำนาญมาช่วยปรับปรุง และสอนให้ชาวบ้านเรียนรู้วิธีการบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ ตรวจสอบคุณภาพน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบประปาหมู่บ้าน และช่วยก่อตั้งคณะกรรมการประปาหมูบ้าน เพื่อร่วมดูและบำรุงรักษาระบบให้ต่อเนาอง แนะนำการจัดทำระบบบัญชีอย่างง่าย ในการคำนวณค่าน้ำเพื่อใช้บริหารกองทุนหมุนเวียน
โดย CPF Coordinator 1
ข้อมูลวันที่ 05-Apr-2018
ในแต่ละปี โครงการฯ จะคัดเลือกประเด็น, หัวข้อ ที่สำคัญๆ ของสังคม หรือวาระของชาติ เพื่อนำมาเป็นโจทย์ให้กับนิสิต-นักศึกษา ได้ช่วยระดมความคิด นำเสนอออกมาในรูปแบบของภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ซึ่งในปีนี้ (2018) ได้กำหนดหัวข้อว่า Cyberbullying หยุดทำร้ายกัน บนโลกออนไลน์
โดย TRUE Coordinator 2
ข้อมูลวันที่ 09-Apr-2018
เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต-นักศึกษา ที่สนใจที่จะออกไปทำงานในสายสื่อสารมวลชน
โดย TRUE Coordinator 1
ข้อมูลวันที่ 09-Apr-2018
เด็กไม่มีสัญชาติเข้าเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีจำนวนกว่า 75,995 คน แบ่งเป็น
- สพฐ. 65,455 คน
- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกช(สช.) 2,115 คน
- กศน. 8,425 คน
- Migrant Learning Centers (MLCs) 17,161 คน (95 ศูนย์)
- เด็กไร้สัญชาติที่จบจาก MLCs ไม่สามารถเข้าเรียนต่อในระบบการศึกษาทั้งในเมียนมาร์และไทย เนื่องจากขาดสื่อการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน
ส่งผลต่อสุณภาพชีวิตของเยาวชน และคุณภาพแรงงานต่างด้าวในประเทศในที่สุด
- ศูนย์การเร่ีียนรู้บางแห่งขาดทุนสนับสนุนดำเนินการ โดยเฉพาะการจัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียน และค่าจ้างครู
โดย TRUE Coordinator 1
ข้อมูลวันที่ 10-Apr-2018
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะในด้านกีฬากอล์ฟ ให้แก่เด็กและเยาวชนไทย ให้มีโอกาสพัฒนาฝีมือสู่ระดับชาติและระดับนานาชาติ ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนไทยรักกีฬา รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคมไทยต่อไป
โดย TRUE Coordinator 0
ข้อมูลวันที่ 09-Apr-2018
ออทิสติกอยู่ในกลุ่ม พีดีดี (Pervasive Developmental Disorders; PDDs) หรือ ความบกพร่องของพัฒนาการแบบรอบด้าน ซึ่งแสดงอาการอย่างชัดเจนในวัยเด็ก ทำให้พัฒนาการทางด้านทางสังคมและภาษาบกพร่อง ไม่เป็นไปตามปกติ มีพฤติกรรม ความสนใจ และกิจกรรมที่ผิดไปจากปกติ โรคนี้เป็นกลุ่มของโรคที่มีสาเหตุจากความผิดปกติของสมอง แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นสมองส่วนใด ที่ทำให้เกิดความบกพร่องของพัฒนาการด้านภาษาและสังคม โดยความรุนแรงของแต่ละโรคในกลุ่มแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางภาษา ไอคิว (Intelligence Quotient) และความผิดปกติอื่นๆที่พบร่วมด้วย จากการสำรวจพบว่าเด็กเป็นออทิสติกมีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก และพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ในประเทศไทย พบว่ามีผู้ป่วยออทิสติก ที่ลงทะเบียนแล้วกว่า 300,000 คน อย่างไรก็ตามครอบครัวของเด็กออทิสติกส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาหย่าร้างเนื่องจากเด็กต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด ส่วนใหญ่ ผู้หญิงจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว และไม่สามารถไปทำงานนอกบ้านได้ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดูแลค่อนข้างสูง ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวให้ย่ำแย่ลง

กลุ่มทรู ในฐานะองค์กรของคนไทย มีความมุ่งมั่นในการนำศักยภาพขององค์กร เข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของกลุ่มเปราะบาง ภายใต้แนวคิด “Creating a Better Life for Vulnerable Groups” โดยร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย และผสานศักยภาพของกลุ่มธุริกจ ภายใต้เครือฯ นำความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กออทิสติกทั้งด้านกายภาพ และสติปัญญา ตลอดจน การฝึกทักษะอาชีพเพื่อให้เด็กออทิสติกและครอบครัวให้สามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตอยู่สังคมได้อย่างมีคุณค่าและยั่งยืน
โดย TRUE Coordinator 2
ข้อมูลวันที่ 10-Apr-2018
- นกกระเรียนพันธุ์ไทย เป็นนกประจำถิ่นและเป็นนกน้ำที่มีขนาดใหญ่ มีสถานภาพถูกคุกคามระดับโลก รวมทั้งประเทศไทย
- นกกระเรียนพันธุ์ไทย เป็น 1 ใน 15 สัตว์สงวนของไทยเคยสูญพันธุ์ไปแล้วกว่า 50 ปี
- องค์การสวนสัตว์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ดำเนินการฟื้นฟู นกกระเรียนพันธุ์ไทยได้สำเร็จ และปล่อยคืนสู่ ธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554
โดยขอความร่วมมือจากเกษตรกรรอบอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มากทำนาแบบอินทรีย์เพื่อขยายพื้นที่หากินให้นกกระเรียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขยายจำนวนนกกระเรียนให้เพิ่มขึ้นใน
ปริมาณที่เหมาะม และมั่นใจว่าจะไม่มีการสูญพันธุ์อีก
- โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ทั้ง UNDP กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก และจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากเป็นพื้นที่ชุมน้ำระดับโลก
อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวยังมีปัญหาหลายด้าน ดังนี้

ด้านงานวิจัยพัฒนานกกระเรียน
- นกกระเรียนต้องหากินในพื้นที่นาแบบอินทรีย์ แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังใช้สารเคมี ทำให้ แหล่งงอาหารของนกกระเรียนไม่เพียงพอต่อนำจำนวนนกกระเรียนที่เพิ่มขึ้น
- เจ้าหน้าที่องค์การสวนสัตว์ ที่ดูแลนกกระเรียนในพื้นที่ มีจำนวนน้อย ต้องตระเวณพื้นที่โดยรอบเพื่อบันทึกการพบนกกระเรียน

ด้านชุมชน
- เกษตรกรรอบพื้นที่ ยังขาดความรู้ ในเรื่องเกษตรอินทรีย์ และยังใช้สารคมีเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลต่อคุณภาพดินและคุณภาพน้ำของพื้นที่โดยรวม
- เกษตรกรที่ดำเนินการเกษตรแบบอินทรีย์ไปแล้วยังขาดมาตรฐาน
- เกษตรกรกลุ่มอินทรีย์ขาดการสนับสนุนและเงินทุนหมุนเวียน

ด้านการประชาสัมพันธ์
- ขาดการประชาสัมพันธ์ เพื่อ ให้ข้อมูลความสำคัญของโครงการ
- ไม่มีศูนย์รวมข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการดูนกกระเรียน
โดย TRUE Coordinator 1
ข้อมูลวันที่ 10-Apr-2018
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โดยมีปริมาณความต้องการใช้ข้าวโพดในประเทศประมาณปีละ 4.7 ล้านตัน (ปี 2556/57- ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ข้าวโพดที่ใช้ในอุตสาหกรรมฯ ส่วนใหญ่เป็นข้าวโพดที่เพาะปลูกภายในประเทศ ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกอย่างต่อเนื่องเพื่อต้องการเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง แต่ปัญหาที่ประสบคือ รายได้ยังไม่เพียงพอ และเกษตรกรก็ยังอยู่ในภาวะยากจน
เมื่อศึกษาปัญหาดังกล่าวจะพบว่า ถึงแม้เกษตรกรจะเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดมากขึ้น แต่รายได้กลับไม่เพิ่มขึ้นเท่าที่ควร เนื่องมาจากผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกรยังอยู่ในระดับต่ำ โดยข้อมูลจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติแสดงให้เห็นว่า ผลผลิตต่อไร่ของข้าวโพดในประเทศไทยใน 10 ปีที่ผ่านมา ถึงแม้จะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แต่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ยังถือว่าเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่า โดยสาเหตุหลักๆ เนื่องมาจาก เกษตรกรไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเพาะปลูก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนประกอบของดิน, การวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน, การเลือกสูตรปุ๋ยที่เหมาะกับดินของตนเอง, เทคนิคต่างๆ ในการเพิ่มผลผลิต ฯลฯ เมื่อผลผลิตต่อไร่ต่ำ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยข้าวโพดยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้รายได้ของเกษตรกรยังไม่เพิ่มขึ้นเท่าที่ควร
จากปัญหาดังกล่าว ทำให้เกษตรกรบางส่วนต้องการแก้ไขปัญหาความยากจนของตนเอง แต่เลือกใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้อง เช่น การบุกรุกป่าเพื่อทำไร่ข้าวโพด ซึ่งส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมโดยรวม รวมถึงปัจจุบันเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่แปรรูปจากเนื้อสัตว์ ไปยังประเทศในทวีปยุโรปเพิ่มสูงขึ้น โดยลูกค้าในกลุ่มนี้นอกจากจะให้ความสำคัญกับมาตรฐานคุณภาพของสินค้า และราคาสินค้าที่สามารถแข่งขันได้แล้ว ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งที่ลูกค้ากลุ่มนี้ให้ความสำคัญ
ด้วยเหตนี้ทางบริษัทฯ จึงประสงค์จะเข้ามามีส่วนร่วมในการยกระดับและพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในประเทศไทยให้เพาะปลูกข้าวโพดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความยั่งยืนในระดับสากล
โดย FIT Coordinator 1
ข้อมูลวันที่ 04-Apr-2018
พนักงานและบุตรขาดแคลนทุนทรัพย์
โดย CPPC Coordinator 1
ข้อมูลวันที่ 09-Apr-2018
โรงเรียนมะนาวหวาน เปิดสอนในระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวนนักเรียนรวม 98 คน จำนวนครู 5 คนไม่มีผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นครูชำนาญการพิเศษ 4 คน และครูปฏิบัติการ 1 คน (ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 2556) ครูส่วนใหญ่ใกล้เกษียณอายุราชการ และมีจำนวนไม่เพียงพอกับจำนวนชั้นปีของนักเรียน ทางโรงเรียนได้เข้าโครงการโรงเรียนทรูปลูกปัญญา แต่ยังไม่ได้นำสื่อการเรียนการสอนที่ได้โครงการฯ นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันที่จำกัด ทำให้ไม่สามารถทำอาหารกลางวันได้หลากหลายและมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน
โดย TRUE Coordinator 0
ข้อมูลวันที่ 10-Apr-2018
จากที่โรงเรียนประสบปัญหาภาวะทุพโภชนาการ และอาหารที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการและโภชนาการที่ดี ซีพีเอฟจึงได้เข้าไปถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการการผลิตอาหาร โดยมีเห็ดเป็นผลผลิตอาหารที่สำคัญ และมีการปลูกผักปลอดสาร การเลี้ยงไก่ไข่ รวมถึงการส่งเสริมสุขลักษณะในการผลิตอาหารที่ดี การแปรรูปอาหาร การบริหารจัดการโรงการ หลักการทำบัญชีการเงิน และการเชื่อมโยงกับเครือข่ายความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
โดย CPF Coordinator 1
ข้อมูลวันที่ 05-Apr-2018
ก๊าซเรือนกระจำทำให้โลกร้อนและปัญหาสภาพภูมิอากาศ
โดย CPPC Coordinator 2
ข้อมูลวันที่ 09-Apr-2018
ร่วมกับ มูลนิธิวัดสวนแก้ว และ เทศบาลตำบลทับมา จ.ระยอง ร่วมบริจาคสิ่งของเหลือใช้ เพื่อไปบริจาคให้คนยากจน
โดย CPPC Coordinator 1
ข้อมูลวันที่ 09-Apr-2018
ในชุมชนต่างๆทุกชุมชน มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ที่ทำให้เกิดความเสียหายให้กับชุมชนอย่างรุนแรง ดังที่ได้ปรากฎตามข่าวทางหน้าหนังสือพิพม์ เป็นปัญหาสังคมที่ก่อให้เกิดความเสียหายมูลค่ามหาศาล ทั้งต่อชีวิตและทรัพสินของประชาชน เพื่อเกิดความปลอดภัยจำเป็นสร้างความตระหนักให้กับชุมชน ต้องมีแผนและทำการฝึกซ้อม รวมถึงต้องส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้เรื่องการป้องกันเหตุเพลิงไหม้
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ร่วมกับหน่วยงานราชการ ตำรวจ ดับเพลิง พยาบาล กู้ภัย เห็นความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยด้านอัคคีภัย จึงมีแนวคิดส่งเสริมให้ชุมชน หน่วยงานราชการ ,สถานศึกษาต่างๆมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอัคคีภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และทำการอบรมดับเพลิงขั้นต้น จัดทำแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับชุมชน
โดย CP ALL Coordinator 1
ข้อมูลวันที่ 04-Apr-2018
เพื่อสนับสนุนพนักงานซึ่งมีประวัติการทำงานที่ดีและยังมีสุขภาพแข็งแรง ให้มีรายได้ไปดูแลตนเอง และครอบครัว
โดย CPPC Coordinator 2
ข้อมูลวันที่ 06-Apr-2018
แสดง Kick the Click ทั้งหมด
Click to Join!
ปลูกป่า เขาพระยาเดินธง
ลงพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำ
เปิดรับจิตอาสาจำนวน 30 คน
  อาสาสมัครจิตอาสา
พื้นที่ป่าต้นน้ำเขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
20/05/2018
8.00 ชั่วโมง

Copyright 2018 by ICT SDGA