โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน
โครงการที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด
178
โครงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ
39
โครงการ
สร้างคุณธรรม จริยธรรม
26
โครงการ
ด้านสุขภาพ อนามัย
40
โครงการ
ด้านการศึกษา
28
โครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
44
โครงการ
ตลอด 99 ปี ในการดำเนินธุรกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นองค์กรที่ประกอบธุรกิจโดยมิได้มุ่งหวังเพียงผลประการทางธุรกิจ แต่เป็นองค์กร ที่มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ฝังอยู่ในดีเอ็นเอของพนักงานซีพีกว่า 350,000 คนทั่วโลก เป็นพลังสำคัญอันเข้มแข็ง ที่จะร่วมกันทำความดีและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันทำประโยชน์ให้กับชุมชนหรือสังคม จากที่ผ่านมาหน่วยงานและพนักงานเครือฯมีการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆมากมาย

โอกาสนี้เครือฯ จึงจัดให้มีโครงการ "ซีพีเพื่อความยั่งยืน" เพื่อคัดเลือกโครงการที่ทำประโยชน์ หรือเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา (Pain Point) ของสังคมหรือชุมชน ที่นำไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อยกย่องเชิดชูพนักงานที่ดำเนินโครงการ และนำโครงการต่างๆเหล่านั้น เป็นโมเดลในการขับเคลื่อนในโอกาสต่อไป
ขอเชิญชาวซีพีร่วมส่งโครงการ
ที่คุณ..เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา
และทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ให้ชุมชนและสังคม
สู่ความยั่งยืน
เข้าร่วมคัดเลือกเป็นส่วนหนึ่งใน
"โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน"
 
จะโครงการเล็กหรือใหญ่ไม่สำคัญ จะเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวก็ส่งได้
ส่งโครงการเข้าร่วมคัดเลือกได้ 3 ประเภท
 
เมล็ดพันธุ์แห่งความดี
(Seed of Goodness)
เป็นโครงการ ที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นดำเนินการมีแผนงานและผลการดำเนินการเบื้องต้น หรือผลที่คาดว่าจะได้รับ
ต้นกล้าแห่งความหวัง
(Path of Hope)
เป็นโครงการที่ดำเนินการจนมีผลการดำเนินการที่วัดผลได้ มีกรอบความร่วมมือที่ชัดเจน เริ่มมีแนวทางให้เห็นถึงการต่อยอดขยายผลของโครงการ
ร่มเงาแห่งความยั่งยืน
(Testament of Sustainability)
เป็นโครงการที่ดำเนินการจนมีผลการดำเนินการเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับจากสังคม มีการใช้รูปแบบโมเดลเดียวกันขยายผล จนเห็นถึงความยั่งยืนของชุมชน/สังคม
วีดีโอเทรนนิ่งการเขียนโครงการให้สอดคล้องกับเกณฑ์การคัดเลือก
ภาพรวมโครงการ
Project Overview
เกณฑ์การประเมินโครงการ
Project Evaluation Criteria
การเขียนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
Writing Objective(S) and Goal(S)
การเขียนการดำเนินโครงการ
Writing Project Implementation
การเขียน Output และ Outcome
Writing Output and Outcome
ผู้ดำเนินโครงการ
Project Team Members
วิธีการลงทะเบียนโครงการ
Project Registration
Recognition AwardProject
66 โครงการ ที่เคยได้รับการยกย่องเชิดชู จากคณะกรรมการของเรา
Health
MAKRO
ส้มปลอดภัยคนไทยยิ้มได้เนื่องจากมีปัญหาจากพื้นที่ปลูกส้มในเมืองไทยเริ่มมีพื้นที่ลดลง และเริ่มหายไปจากเมืองไทย เหตุจากเกษตรกรประสบปัญหาภาระหนี้สิน ขาดทุนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ ราคาไม่เป็นธรรม อีกทั้งสินค้าส้มประสบปัญหาพบความไม่ปลอดภัยเป็นอันดับ 1
รวมถึงสุขภาพคนไทยจากการรับประทานอาหารไม่ปลอดภัยมากขึ้น และสินค้าส้มต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ จึงทำให้บริษัทคิดโครงการส้มปลอดภัยคนไทยยิ้มได้ขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ให้ได้รับสินค้าที่ปลอดภัย คนไทยสุขภาพดี สร้างชุมชนต้นแบบ "ฝางโมเดล" สร้างงานสร้างอาชีพเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน ลดการปฏิเสธสินค้า และ เพิ่มโอกาสทางการค้าทั้งเกษตรกรและบริษัทฯ ลดขั้นตอน /เวลาในการตรวจวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบสินค้าด้วยระบบสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยมีเป้าหมาของโครงการดังนี้
สินค้าที่เข้ามาจำหน่ายตรวจพบสารเคมีอยู่ในระดับปลอดภัย 100 %และตรวจสอบด้วยหน่วยรับรองห้องปฎิบัติการ ISO17025
 เกษตรกรมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้สารเคมีและอันตรายเพิ่มขึ้น
 สินค้าสามารถสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาโดยใช้ระบบQR Code Makro-I trace ได้ 100 %
 สร้างเครือข่ายความเข้มแข็งของเกษตรกร ฝาง โมเดล ส้มปลอดภัย ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล GAP / Global Gap )
 สร้างรายได้ให้กับชุมชน เกษตรกร ร่วมถึงรายได้กับบริษัท
Health
TRUE
สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติคณะผู้จัดทำโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรมได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เริ่มมีมากขึ้นเกี่ยวกับเยาวชนในสังคมโลกในปัจจุบัน ที่เติบโตมาพร้อมกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารและรับรู้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้แบบไม่มีขีดจำกัด ทำให้มีพฤติกรรมเลียนแบบ เกิดสภาวะความเครียดในการใช้ชีวิตเนื่องจากมีการเปรียบเทียบ เกิดปัญหาความรุนแรงในเด็กและครอบครัว โรคซึมเศร้า อันก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมาหลากหลายปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการกระทำผิดของเยาวชนในสังคม คดีของเยาวชนและครอบครัวที่ปัจจุบันมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการแก้ปัญหาด้านความคิดและการปลูกฝังคุณธรรมในจิตใจอย่างยั่งยืนและเป็นวัคซีนป้องกัน สามารถแก้ไขและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้ นั่นคือการใช้ธรรมะ สร้างสติปัญญา สมาธิ และเมตตาธรรมแก่เยาวชน พัฒนาต่อยอดไปสู่ Compassion & Kindness ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำพามนุษยชาติไปสู่ความสงบสุข ด้วยความรักและการแบ่งปันดูแลธรรมชาติ ดูแลโลก และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

จากผลตอบรับที่ดีในประเทศสู่ความท้าทายสำหรับโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ที่จะพัฒนาต่อยอดสู่ระดับสากล ในเรื่องของการเรียนการสอนจนนำไปสู่กุญแจสำคัญนั้นก็คือ Compassion & Kindness ผ่านการฝึกให้มีการใช้ชีวิตอย่างมีสติและการทำสมาธิ รวมไปถึงการปลูกฝังคุณธรรมและความเมตตาในจิตใจของเยาวชน โดยมีการถ่ายทอดเรื่องราวและบทเรียนจริง จากวิทยากรนานาชาติ และระดับสากล เป็นภาษาอังกฤษผ่าน Broadcast Live in Thailand และ Live Streaming ทาง www.truelittlemonk.com และ www.facebook.com/truelittlemonk เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ชมและผู้ที่สนใจทั่วโลกในการรับชมและเรียนรู้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยจัดทำในรูปแบบของสารคดีเรียลลิตี้ธรรมะถ่ายทอดสด วิถีชีวิตของเด็กชายหลากหลายสัญชาติทั้ง 12 คน ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นตัวแทนบรรพชาสามเณร ซึ่งเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนพฤติกรรมและวัฒนธรรมที่แตกต่างมารวมกัน โดยมีตัวแทนเด็กชาย 12 คนจากหลากหลายเชื้อชาติ ทั้งนิวซีแลนด์ เนปาล ออสเตรเลีย เคนย่า จีน อังกฤษ และประเทศไทย เข้าเรียนรู้ธรรมะเป็นระยะเวลา 31 วัน และผลตอบรับไม่ได้เกิดขึ้นกับเด็กที่เข้าร่วมโครงการฯ เท่านั้น ยังส่งผลถึงผู้ชมรายการที่เรียนรู้ไปพร้อมกับเด็ก ๆ ได้เรียนรู้เรื่องการทำสมาธิ การอยู่ร่วมกับทุกสรรพสิ่งในโลก โดยเริ่มต้นจากการดูแลรักษาธรรมชาติตามแนววิถีวัดป่า การปลูกป่า การอยู่ร่วมกับสัตว์อย่างมีความเมตตากรุณา รู้จักพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
Health
Lotus China
กองทุนช่วยเหลือพนักงานต้าอ้ายโลตัส 卜蜂莲花基金“เรามาร่วมกันช่วยเหลือครอบครัวโลตัสกว่าหมื่นครอบครัวด้วยกันเถอะ” คือคำกล่าวของ Mr.Li WenHai ประธานบริหาร CP Lotus China ที่ถ่ายทอดแนวคิดเรื่องความกตัญญูเปรียบกับดอกบัวเอาไว้ “ดอกที่ร่วงโรยไม่ได้ไร้ความรู้สึก เพราะมันกลายเป็นปุ๋ยดูแลดอกไม้ต่อไป” แสดงถึงความรู้สึกขอบคุณและห่วงใยพนักงาน ที่เป็นเสมือนครอบครัวโลตัสจึงสนับสนุนการจัดตั้ง“กองทุนต้าอ้ายของโลตัสเขตใต้” เพื่อช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเจ็บป่วยหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน

ทั้งนี้ทางบริษัทฯได้มอบทุนเริ่มต้นสองแสนหยวน เพิ่มขึ้นปีละสองแสนหยวน และจากเงินสมทบจากพนักงานในแต่ละเดือน เพื่อนำไปใช้ในการลดภาระและสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงาน และเป็นการช่วยเหลือยามพนักงานหรือครอบครัวเจ็บป่วย ในกรณีไร้ที่อยู่อาศัยเนื่องจากภัยพิบัติ หรือกรณีสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิต ความช่วยเหลือเหล่านี้ล้วนเป็นกำลังใจ ที่จะช่วยหล่อเลี้ยงให้พนักงานสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ และยังสามารช่วยให้คุณภาพชีวิตของพนักงานดีขึ้น และมีกำลังใจในการทำงานต่อไป

จากการก่อตั้งกองทุนตั้งแต่ปี 2014 รากฐานที่หยั่งลึกได้แผ่กิ่งใบให้ผลประโยชน์แก่พนักงาน อีกทั้งยังลดความกังวลใจจากภาระความเดือดร้อนเรื่องการเงิน ในส่วนของการทำกองทุนในครั้งนี้ได้ช่วยเหลือพนักงานไปแล้วกว่า 80 ครอบครัว มีเงินหมุนเวียนในกองทุนกว่า แปดแสนหยวน ความช่วยเหลือเหล่านี้ทำให้พนักงานมีกำลังใจในการทำงาน ตลอดจนสร้างความสามัคคี เกิดความรักความผูกพันธ์ต่อองค์กร เสริมสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับองค์กรต่อไป
 
Geo-graphicViews
โครงการของเรามีความหลากหลาย และกระจายอยู่ในหลายๆท้องที่ ในหลายๆประเทศทั่วโลก
ดังนั้นเพื่อให้เห็นภาพรวม มุมมองตามพื้นที่จึงมีความน่าสนใจ