โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน
โครงการที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด
178
โครงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ
39
โครงการ
สร้างคุณธรรม จริยธรรม
26
โครงการ
ด้านสุขภาพ อนามัย
40
โครงการ
ด้านการศึกษา
28
โครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
44
โครงการ
ตลอด 99 ปี ในการดำเนินธุรกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นองค์กรที่ประกอบธุรกิจโดยมิได้มุ่งหวังเพียงผลประการทางธุรกิจ แต่เป็นองค์กร ที่มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ฝังอยู่ในดีเอ็นเอของพนักงานซีพีกว่า 350,000 คนทั่วโลก เป็นพลังสำคัญอันเข้มแข็ง ที่จะร่วมกันทำความดีและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันทำประโยชน์ให้กับชุมชนหรือสังคม จากที่ผ่านมาหน่วยงานและพนักงานเครือฯมีการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆมากมาย

โอกาสนี้เครือฯ จึงจัดให้มีโครงการ "ซีพีเพื่อความยั่งยืน" เพื่อคัดเลือกโครงการที่ทำประโยชน์ หรือเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา (Pain Point) ของสังคมหรือชุมชน ที่นำไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อยกย่องเชิดชูพนักงานที่ดำเนินโครงการ และนำโครงการต่างๆเหล่านั้น เป็นโมเดลในการขับเคลื่อนในโอกาสต่อไป
ขอเชิญชาวซีพีร่วมส่งโครงการ
ที่คุณ..เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา
และทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ให้ชุมชนและสังคม
สู่ความยั่งยืน
เข้าร่วมคัดเลือกเป็นส่วนหนึ่งใน
"โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน"
 
จะโครงการเล็กหรือใหญ่ไม่สำคัญ จะเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวก็ส่งได้
ส่งโครงการเข้าร่วมคัดเลือกได้ 3 ประเภท
 
เมล็ดพันธุ์แห่งความดี
(Seed of Goodness)
เป็นโครงการ ที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นดำเนินการมีแผนงานและผลการดำเนินการเบื้องต้น หรือผลที่คาดว่าจะได้รับ
ต้นกล้าแห่งความหวัง
(Path of Hope)
เป็นโครงการที่ดำเนินการจนมีผลการดำเนินการที่วัดผลได้ มีกรอบความร่วมมือที่ชัดเจน เริ่มมีแนวทางให้เห็นถึงการต่อยอดขยายผลของโครงการ
ร่มเงาแห่งความยั่งยืน
(Testament of Sustainability)
เป็นโครงการที่ดำเนินการจนมีผลการดำเนินการเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับจากสังคม มีการใช้รูปแบบโมเดลเดียวกันขยายผล จนเห็นถึงความยั่งยืนของชุมชน/สังคม
วีดีโอเทรนนิ่งการเขียนโครงการให้สอดคล้องกับเกณฑ์การคัดเลือก
ภาพรวมโครงการ
Project Overview
เกณฑ์การประเมินโครงการ
Project Evaluation Criteria
การเขียนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
Writing Objective(S) and Goal(S)
การเขียนการดำเนินโครงการ
Writing Project Implementation
การเขียน Output และ Outcome
Writing Output and Outcome
ผู้ดำเนินโครงการ
Project Team Members
วิธีการลงทะเบียนโครงการ
Project Registration
Recognition AwardProject
66 โครงการ ที่เคยได้รับการยกย่องเชิดชู จากคณะกรรมการของเรา
Health
CPG
ครอบครัวอุปการะจากปัญหาสังคมที่เด็กเกิดมาขาดคนอบรมดูแลให้ความรัก ความอบอุ่น ทำให้เกิดเป็นปัญหาสังคมอย่างกว้างขวาง ท่านประธานธินนท์ เจียรวนนท์ได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ จึงได้ดำริให้จัดทำโครงการครอบครัวอุปการะขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 เพื่อสร้างสรรค์และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสได้อยู่กับครอบครัวและชุมชน ให้ได้รับความรัก ความอบอุ่น ได้เรียนรู้ และมีพัฒนาการในทุกด้านที่สมวัย
โดยทีมงานมูลนิธิฯ ทำหน้าที่ตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไป จากสถานสงเคราะห์ในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมราชทัณฑ์ รวมถึงสถานสงเคราะห์เอกชน ไปอยู่กับครอบครัวอุปการะ โดยพิจารณาคัดเลือกครอบครัวที่มีความเหมาะสมกับเด็กแต่ละราย เป็นผู้เลี้ยงเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ในสภาพแวดล้อมชุมชนที่เอื้อต่อการมีวิถีชีวิตที่ดี พร้อมทั้งได้รับการศึกษาต่อเนื่อง ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงอุดมศึกษา หรือการศึกษาสายอาชีพที่เด็กมีความถนัด เพื่อไปประกอบอาชีพสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ
ผลจากการทำโครงการนี้ มาเป็นเวลา 15 ปี มีเด็กในโครงการกว่า 290 คน ทำให้เด็กเปลี่ยนสถานะจากเด็กในความอุปการะเป็นบุตรบุญธรรม ตัวเด็กรับรู้ ชุมชนรับรู้ ไม่มีปัญหาทางด้านความคิด เด็กโตที่สำเร็จการศึกษาแล้วไปประกอบอาชีพ มีความผูกพันกับครอบครัวอุปการะ มีความกตัญญูรู้คุณส่งเงินมาให้พ่อแม่อุปการะ นอกจากนั้น ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเด็กอย่างต่อเนื่องยั่งยืนและได้ผล สำหรับเด็กที่ตัดสินใจขอกลับไปอยู่ครอบครัวเดิมเมื่อโตขึ้นแล้ว ทางทีมงานก็ยังมีการติดตามเด็กหลังการกลับคืนครอบครัวเดิมไปแล้ว ทำให้สามารถแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดกับเด็กได้ทันต่อเหตุการณ์
Health
Myanmar C.P Livestock Co., Ltd.
Milk For Kidsอีกมุมนึงจากประเทศใกล้เคียงประเทศไทย ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเด็กๆที่รอได้รับการแก้ไข ซึ่งหนึ่งในนั้ก็คือประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นประเทศนึงที่ประสบปัญหา มีเด็กไร้บ้านและสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าจำนวนมาก ที่ขาดแคลนอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เพราะขาดการบริหารจัดการอย่างทั่วถึง ไม่มีการสนับสนุนทางโภชนาการอย่างต่อเนื่อง ทำให้เด็กๆเหล่านั้นประสบภาวะโภชนาการไม่เพียงพอต่อการเติบโตทางร่างกาย ขาดสารอาหารที่ครบถ้วนที่ส่งผลต่อสภาพร่างกายเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กๆ จึงอาจทำให้เกิดปัญหาประชากรด้อยคุณภาพในอนาคตอันใกล้
โครงการ Milk for Kids เกิดขึ้นมาจากจิตอาสาของพนักงาน CP Myanmar ที่อยากส่งต่อพลังแห่งความดีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างเครือข่ายในความช่วยเหลือที่สามารถช่วยได้ ได้จัดโครงการให้มีการร่วมกันบริจาคเงินเพื่อนำามาซื้อนมให้เด็กๆเหล่านั้น ได้มีนมดื่มเพื่อสุขภาพที่ดี ไม่ขาดสารอาหาร และมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ดีขึ้น ต่อมาบริษัทจึงให้การสนับสนุนโครงการบริจาคนมโดยร่วมกับภาคการศึกษาของรัฐเพื่อดำเนินการอย่างเป็นรูปแบบจากการดำเนินการตั้งแต่ปี 2018 มีการบริจาคนมให้เด็กไร้บ้าน สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า และโรงเรียน 6 โรงเรียน นักเรียน 5,000 คน นม โรงเรียน 30,000 ลิตร ซึ่งผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก
จากการทำโครงการดังกล่าว ได้สร้างรอยยิ้มของเด็กๆที่ได้ดื่มนมที่อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการ ทำให้พวกเขามีความสุข และเฝ้ารอที่จะดื่มนมจากแรงสนับสนุนของหน่วยงานในทุกๆสัปดาห์ ทั้งนี้สิ่งที่เห็นได้ด้วยตาคือพวกเขามีร่างกายที่ดี เด็กมีพัฒนาการ มีความสูงที่เพิ่มขึ้นจากเดิม มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น ไม่ป่วยบ่อย อีกทั้งยังทำให้พวกเขามีสมาธิในการเรียนรู้และพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่สร้างพัฒนาการของพวกเค้าเหล่านั้น และสำหรับพนักงานที่ได้มอบความสุขให้กับเด็กๆแล้วสิ่งที่พวกเขามีก็คือความสุขที่เห็นรอยยิ้มบนใบหน้าเด็กๆ นั่นเอง และแผนในอนาคตพวกเค้ายังคงมุ่งมั่นที่จะร่วมกันทำโครงการที่สร้างความสุขนี้ต่อไปและยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น และเพิ่มศักยภาพในการทำโครงการนี้ต่อไป เพราะรอยยิ้มจากเด็กๆที่ได้ดื่มนมที่อร่อยและมีคุณค่าทำให้เขามีความสุข
Health
C.P. Vietnam Corporation
แพทย์เยาวชนเวียดนาม ปฏิบัติตามคำสอนของลุงโฮ อาสาสมัครเพื่อสุขภาพอนามัยประชาชน ประเทศเวียดนามสงครามเวียดนามมีประวัติศาตสร์มาอย่างยาวนาน ส่งผลกระทบการดำเนินชีวิต ความเป็นอยู่ อย่างยากลำบาก จากรุ่นสู่รุ่น โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ชาวบ้านมีปัญหาเดือดร้อน และไม่ได้รับการดูแลสุขภาพที่ดี อีกทั้งภาครัฐยังขาดแคลนบุคคลากรและเจ้าหน้าที่ รวมถึงการสนับสนุนด้านต่างๆ ทำให้ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย จึงเปรียบเสมือนปัญหาที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน รวมถึงการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในกรณีเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรง เพื่อลดความรุนแรง แล้วสามารถส่งต่อถึงมือแพทย์ได้อย่างถูกต้อง ช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดมากขึ้น ดังนั้นภาครัฐและเอกชน จึงต้องร่วมมือในการช่วยเหลือชุมชนที่อยู่ห่างไกล โดยสนับสนุนแพทย์อาสา ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพอนามัย การรักษาโรค และการบริการแจกยารักษาโรค สร้างเป็นโครงการช่วยเหลือ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี และทุกคนมีสิทธิ์การเข้าถึงการดูแลรักษาโรคได้อย่างเท่าเทียมกัน

โครงการนี้จึงตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโครงการด้านสุขภาพอนามัย ให้กับชาวบ้านที่อยู่พื้นที่ห่างไกลที่ขาดการเข้าถึงการรักษาสุขภาพที่ดี เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพื่อสร้างการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ผลของการดำเนินโครงการ
-ในปี 2018 มีแพทย์เยาวชน จำนวน 6,000 คน ที่เข้าร่วมโครงการนี้ และจำนวนผู้ที่ได้รับการตรวจโรคและสุขภาพเพิ่มมากขึ้นถึง 100,000 คน ทั่วประเทศเวียดนาม
- โครงการปี 2018 บริษัทซีพีเวียดนาม ทั้งผู้บริหารและพนักงาน ทั้งชาวไทยและเวียดนาม ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมกับสังคมและสนับสนุนการดำเนินการ โดยได้เข้าร่วมโครงการช่วยแจกยาฟรี ให้แก่ชาวบ้านผู้มีฐานะยากจน บริการผ่าตัดตาฟรีให้ผู้สูงอายุ 500 คน ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับครู 5,000 คน ครอบคลุมโรงเรียนจำนวน 700 แห่ง และสอนวิธีการล้างมือด้วยสบู่เพื่อป้องกันโรคให้แก่เด็ก 50,000 คน
- สร้างความภูมิใจ ในการมีส่วนช่วยเหลือสังคม ทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้กับพนักงาน และชุมชนในพื้นที่ได้เห็นความจริงใจในการสนับสนุนจากทางบริษัท
 
Geo-graphicViews
โครงการของเรามีความหลากหลาย และกระจายอยู่ในหลายๆท้องที่ ในหลายๆประเทศทั่วโลก
ดังนั้นเพื่อให้เห็นภาพรวม มุมมองตามพื้นที่จึงมีความน่าสนใจ