ดำเนินการโดย CPG
ประสานงานโครงการ: ปุณฑริกา ลินฮาท Tel. 0851611048 E- mail: puntha11@gmail.com
ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตเพราะภาวะหมดสติ ไม่หายใจ และหัวใจหยุดเต้นสูง เนื่องจากผู้พบเหตุส่วนใหญ่ ไม่มีความรู้อย่างถูกต้องในการให้ความช่วยเหลือ เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เห็นถึงปัญหานี้ จึงได้ร่วมกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมแพทย์หัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตอาสา มีความรู้และทักษะในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) เพื่อเป็นการสร้างเสริมมาตรฐานความปลอดภัยในการดำรงชีวิตให้สูงขึ้นมุ่งหวังสร้างกลุ่มเยาวชนให้มีทักษะพื้นฐานในการช่วยชีวิตคนด้วยจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม
โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนประจำอำเภอของ 17 จังหวัด จะมีความรู้และทักษะที่ถูกต้อง และพร้อมให้การช่วยเหลือแก่ผู้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลาในหลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยผายปอดและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เป็นการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในการดำรงชีวิตของประชาชน
จากการดำเนินการที่ผ่านมามีสถานศึกษาเข้าอบรม 17 แห่ง นักเรียนผ่านการอบรม 3,333 คน เยาวชนมีจิตอาสา มีความรู้ มีทักษะ มีความมั่นใจ ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หมดสติ ไม่หายใจ หัวใจหยุดเต้น ทำให้สามารถช่วยชีวิตให้รอดพ้นจากความตายได้ ชุมชนมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงขึ้น