ดำเนินการโดย C.P. Vietnam Corporation
ประสานงานโครงการ: วรวิทย์ อรุณรักษา Tel.   E- mail: Worawit@cp.com.vn
ประเทศเวียดนามประสบปัญหาด้านการขาดแคลนโลหิตอย่างรุนแรงมาโดยตลอด เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้และความเข้าใจในการบริจาคโลหิต และเป็นการขายโลหิตมากกว่าการบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคม จึงทำให้สัดส่วนของจิตอาสาที่บริจาคโลหิตยังอยู่ในระดับที่ต่ำ ไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการใช้โลหิต สำหรับผู้ป่วยและอุบัติเหตุรุนแรง ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี รวมถึงปัญหาผู้ป่วยที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย ที่เป็นภัยเงียบ โดยประมาณ 10% ของประชากรในเวียดนาม ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคนี้ ปัจจุบันมีผู้ป่วยมากกว่า 10,000 คน

โครงการนี้จึงเกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และสร้างการมีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิต เพื่อลดปัญหาด้านการขาดแคลนโลหิตในประเทศเวียดนาม สร้างจิตสำนึกการช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยจิตอาสาโดยสมัครใจทั้งพนักงาน ประชาชนทั่วไป และกลุ่มของเยาวชน นักศึกษา สร้างต้นแบบการดำเนินโครงการบริจาคโลหิต และขยายผลไปยังองค์กรและบริษัทต่างๆ

ตั้งแต่ปี 2009 ทางบริษัทซีพีเวียดนามได้จัดทำกิจกรรมบริจาคโลหิตภายในองค์กร เพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนจากภายในสู่ภายนอก โดยได้รับการร่วมแรง ร่วมใจ ทั้งชาวไทยและเวียดนาม ในระดับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และจากจุดนี้ได้ต่อยอดส่งต่อความดี สร้างการมีส่วนร่วมให้กับครอบครัวพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เยาวชน นักศึกษา และทหาร เข้าร่วมกิจกรรมด้วยกัน จนบริษัทได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิตที่เป็นโครงการระดับประเทศ จนถึงปี 2017 บริษัทซีพีเวียดนามได้สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิตได้ถึง 13,401 คน และปริมาณโลหิตที่บริษัทได้เข้าร่วมบริจาครวมถึงรณรงค์ให้ทุกคนเข้าร่วมบริจาค จำนวน 127,700 ยูนิตแล้ว