ดำเนินการโดย CPG
ประสานงานโครงการ: ระวีวรรณ มานะกิจ Tel. 089-1041489 E- mail: r_manakit@yahoo.co.th
ปัญหาเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องที่เครือฯให้ความสำคัญมาโดยตลอด ดังเช่นโครงการพัฒนาโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ที่ความเดือดร้อนของชุมชนคือตั้งอยู่ในที่ห่างไกล สภาพพื้นที่ธุรกันดาร ทำให้ไม่สามารถส่งบุตรหลานไปเรียนได้ ทั้งโรงเรียนไม่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ขาดการพัฒนาด้านการศึกษา ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต ทำให้ชุมชนเกิดความล้าหลัง
ท่านประธานจรัญ เจียรวนนท์ จึงได้ดำริและอนุมัติให้มีการจัดสร้างโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 รวมถึงได้กำกับดูแลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ในเวลาต่อมาก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านประธานธนินท์ เจียรวนนท์ในการให้งบประมาณ และบริษัทต่างๆในเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ ให้ความร่วมมือในการจัดสร้างโรงเลี้ยงไก่ไข่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบทรูปลูกปัญญา ร่วมมือจัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียน เข้าเรียนต่อในระดับ ปวช. ในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และระดับปริญญาตรีในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือของชุมชนคือ การบริจาคที่ดินสำหรับก่อสร้างโรงเรียน การเข้าร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ตลอดเวลา 40 ปีที่ได้ก่อตั้งโรงเรียนฯ จนถึงปัจจุบันรวม 8 แห่งใน 6 จังหวัด คือ นครราชสีมา, เลย, สกลนคร, เชียงใหม่, นราธิวาส และตราด
ผลการดำเนินงานทำให้ชุมชนมีโรงเรียนที่ดี มีคุณภาพ สามารถพัฒนาเยาวชนของชุมชนให้มีระดับการศึกษาที่ดีขึ้น มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความสามารถพัฒนาชุมชนของตัวเอง โรงเรียนที่พัฒนาขึ้นเป็นศูนย์กลางของชุมชน ที่มีความสำคัญที่จะเป็นแหล่งการเรียนรู้ เป็นศูนย์ที่ก่อให้เกิดการประสานงานในด้านต่างๆ ของชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดชุมชนที่มีความเข้มแข็งและยกระดับไปเป็นชุมชนที่มีความยั่งยืน