ดำเนินการโดย TRUE
ประสานงานโครงการ: รมมุก เพียจันทร์ Tel. 086-3888411 E- mail: Rommuk_pia@truecorp.co.th
“เด็กทุกคนในโลกนี้ต้องได้รับสิ่งที่เท่าเทียมกัน” เป็นคำกล่าวของคุณ นภัทร ฐิติดำเกิง ผู้ดำเนินโครงการ แต่ทุกวันนี้มีเด็กและเยาวชนเป็นจำนวนมาก ที่ไม่ได้รับการศึกษาในระบบ โดยเฉพาะเด็กที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า ซึ่งการศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
จึงเกิดเป็นความร่วมมือกันระหว่าง ยูเนสโก Microsoft ทรูปลูกปัญญา กศน. และ สพฐ. ในปี พ.ศ2558 ดำเนินการ รวบรวมสื่อการสอนของเมียนมาและไทยรวมถึง True ClickLife มากกว่า 1,000 รายการ บรรจุลงในแท็บเล็ต พร้อมติดตั้งโทรทัศน์จากโครงการทรูปลูกปัญญา เพื่อใช้ในการสอน รวมถึงมอบสัญญาน wi-fi hotspot พร้อมแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตของ Truemove H เพื่อเปิดโอกาสให้ครูและเยาวชนของศูนย์การเรียนรู้สามารถเข้าถึงสาระความรู้ได้จากทั่วโลก ทำให้เด็กมีพัฒนาการทางความรู้ที่ดีขึ้น และเปิดโลกใบเล็กๆของพวกเขาได้อย่างไร้พรหมแดน ซึ่งโครงการนี้ได้ช่วยเยาวชนกว่า 1,440 คน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้จนถึงปัจจุบัน