ดำเนินการโดย CPF
ประสานงานโครงการ: NULL Tel. NULL E- mail: NULL
จากการไปสานเสวนากับชุมชนในพื้นที่รอบโรงงาน พบว่าปัญหาผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ทำออกมาขาย ไม่มีฉลากติดถาวรทำให้ขาดข้อมูล ความน่าเชื่อถือ แปรรูปผลผลิตต่างๆเช่นมะพร้าว การจัดการด้านสุขอนามัย รวมถึงการจัดหาช่องทางการจัดจำหน่าย
เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เสริมหลังจากการทำนาและมีช่องทางจำหน่ายสินค้าที่แน่นอน ทางทีมงานจึงได้ใช้ความสามารถขององค์กรในการทดลองหาวิธีการแปรรูปมะพร้าว ออกแบบฉลาก ทั้งรูปแบบและรายละเอียดที่ควรระบุไว้บนฉลาก อบรมให้ความรู้ด้านสุขอนามัยในการผลิตอาหารขั้นพื้นฐานให้กับชุมชน เตรียมการประชาสัมพันธ์และเตรียมพื้นที่ให้ชุมชนบ้านหนองพยอม ได้เข้ามาขายผลิตภัณฑ์ในโรงงาน
สินค้าชุมชนที่มีฉลากผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน มีรายละเอียดสินค้าระบุไว้ในฉลาก ทำให้เกิดความน่าสนใจ สินค้ากลุ่มอาหาร มีกระบวนการผลิตที่ดูสะอาด ถูกสุขอนามัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของทานเล่น หรือขนมจากมะพร้าว ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เป็นการเพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน มีช่องทางขายสินค้าที่แน่นอน จึงไม่ต้องห่วงเรื่องของเหลือ ของเสีย ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้ต่อครัวเรือนมากกว่า10,000บาท/เดือน จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน