ดำเนินการโดย CPF
ประสานงานโครงการ: NULL Tel. NULL E- mail: NULL
ปัญหาความยากจนของเกษตรกร ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จากการไม่มีที่ดินทำกินมีรายได้จากการปลูกมันไม่ถึง 500 บาท/เดือน เครือเจริญโภคภัณฑ์ จึงอาสาเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา โดยนำแนวพระราชดำริด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในรูปแบบโครงการ 4 ประสาน คือ ภาครัฐ ช่วยคัดเลือกเกษตรกร ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนวงเงินกู้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ช่วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการตลาด การค้ำประกันเงินกู้ และเกษตรกร เกิดเป็นโครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้าในปี พ.ศ.2518
เริ่มดำเนินโดยคัดเลือกเกษตรกรผู้ยากจนเข้าร่วมโครงการ 50 ครอบครัว บนพื้นที่กว่า 1,200 ไร่ เครือฯถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ตามหลักวิชาการ รับผิดชอบการหาตลาดจัดจำหน่าย และสอนวิธีบริหารด้านบัญชี การเงินเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ให้แก่เกษตรกร โดยมีคำมั่นในการโอนทรัพย์สินทั้งหมดให้หมู่บ้านเมื่อครบ 10 ปี จากการทุ่มเทช่วยเหลือเกษตรกรทั้งโครงการจนครบ 10 ปี ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี สอนวิธีบริหารโครงการแก่เกษตรกรและช่วยเหลือด้านการตลาดทำให้โครงการนี้พัฒนาจนเป็นชุมชนเลี้ยงสุกรที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย กลายเป็นแหล่งศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสุกร ให้กับหน่วยงานที่สนใจทั้งในและต่างประเทศ หลุดพ้นจากปัญหาความยากจน มีรายได้เฉลี่ย 80,000 บาท/ราย/เดือน มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง เมื่อครบกำหนด 10 ปีและทำให้สามารถบริหารโครงการโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้ทุกครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี บุตรหลานได้มีโอกาสเรียนและจบการศึกษาในระดับสูง สมาชิกในชุมชนมีความเป็นปึกแผ่น และมุ่งมั่นสืบทอดอาชีพที่มั่นคงอย่างยั่งยืนตราบเท่าปัจจุบัน