ดำเนินการโดย Philippines
Agro-Industrial Business Group
ประสานงานโครงการ: Jora D. Teodoro Tel. 0999 6707429 E- mail: jora.leo@cpf-phil.com
จากสภาพความเสื่อมโทรมของป่าชายเลนบริเวณ Calaguiman เมืองBataan ประเทศฟิลิปปินส์ ที่ส่งผลทำให้เกิดปัญหาระบบนิเวศพื้นที่ชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะหน้าดินพังทลาย จนเหลือพื้นที่ชายฝั่งลดน้อยลงไปเป็นอย่างมาก ซึ่งบางครั้งเกิดจากภัยพิบัติที่ส่งผลนำมาซึ่งความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนในบริเวณชุมชน ซึ่งค้นพบว่าปัญหาดังกล่าวกระทบถึงการหาเลี้ยงชีพและการดำเนินชีวิจในปัจจุบันของชุมชนบริเวณนั้นเป็นอย่างมาก

ดังนั้นการฟื้นฟูป่าชายเลนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทซีพีเอฟฟิลิปปินส์ ให้ความสำคัญและดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยในการจัดทำโครงการครั้งนี้ได้ร่วมทำกับชุมชนและภาครัฐ เพื่อเป็นการพลิกฟื้นคืนผืนป่าชายเลนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง และเป็นการปกป้องระบบนิเวศ ได้ร่วมกันทำการปล่อยสัตว์น้ำ อาทิเช่น ปู ปลาและกุ้ง เพื่อเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำให้มากขึ้น เป็นธนาคารสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าชายเลนให้กลับมาเหมือนเดิม รวมถึงเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับชุมชนภายในพื้นที่บริเวณป่าชายเลน จากการดำเนินการในปี 2014 ถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าการปลูกป่าชายเลนไปแล้วกว่า 38,000 ต้น บนพื้นที่กว่า30ไร่ มีอัตราการรอด 95% โดยพื้นที่ป่าชายเลนนี้ยังได้จัดเป็นสวนป่าสาธารณะเชิงนิเวศ ให้เป็นแหล่งศึกษาและเป็นพื้นที่ในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน ทำให้คนในชุมชนมีรายได้ สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ ตลอดจนมีการรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญและร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่ของตนเองสืบไป