ดำเนินการโดย CPF
ประสานงานโครงการ: NULL Tel. NULL E- mail: NULL
ปัญหาความยากจนของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร เกิดจากการขาดที่ดินทำกิน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ใช้แนวทางแก้ไขตามแนวพระราชดำริด้านการปฏิรูปที่ดิน โดย ได้ก่อตั้งโครงการ ขึ้นในปี พ.ศ.2521 คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้มีแนวคิดว่า ถ้านำเอาที่ดินมาจัดสรรอย่างเหมาะสม พร้อมนำความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์ และเทคโนโลยีการผลิตเข้ามาส่งเสริมอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะประสบความสำเร็จได้
การดำเนินโครงการได้ใช้วิธี 4 ประสาน ได้แก่ ส่วนราชการอำเภอเมืองกำแพงเพชร สนับสนุนโครงการด้านสาธารณูปโภค ธ.กรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สนับสนุนสินเชื่อ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้จัดทำโครงการบริหารงาน และเกษตรกรที่เป็นสมาชิกโครงการฯ จำนวน 64 ครอบครัว รับผิดชอบด้านการผลิต เกษตรกรจะถูกส่งไปฝึกงานด้านการเลี้ยงสุกร เมื่อสำเร็จการฝึกอบรม ก็สามารถเข้ามาประกอบอาชีพในโครงการได้
ด้วยความมุ่งมั่นของทีมงานจากเจริญโภคภัณฑ์ที่ทุ่มเทและขยันหมั่นเพียร กอปรกับความมุ่งมั่นของเกษตรกรในโครงการฯ มากว่า 38 ปี ทำให้ ปัจจุบันแต่ละครอบครัวมีรายได้เฉลี่ย 50,000 บาท/ครอบครัว/เดือน มีรายได้จากอาชีพเสริมจาก การเลี้ยงปลาดุกปีละประมาณ 60,000 บาท/ปี จากการปลูกผักกระเฉดน้ำ ปีละประมาณ 50,000 บาท/ปี สามารถสร้างชุมชนที่แข็งแกร่ง มีความสามัคคี กระทั่งได้ชื่อว่า “หมู่บ้านสามัคคี เทคโนโลยีทันสมัย”