ดำเนินการโดย TRUE
ประสานงานโครงการ: NULL Tel. NULL E- mail: NULL
พื้นที่บางส่วนในชุมชนบ้านโป่งไทร ไม่มีพลังงานไฟฟ้าใช้กว่า 30 ครัวเรือน เนื่องจากการไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง ชุมชนขาดความรู้ด้านพลังงานทดแทนรวมถึงค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบไฟฟ้าสูงและขาดแหล่งจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ในราคาที่เป็นธรรม
แต่ทุกปัญหามีไว้แก้ไข ด้วยความตั้งใจที่อยากเห็นทุกชีวิตมีความสุข ทางทีมงานจึงได้จัดตั้งกลุ่มพลังงานทดแทนฅนบนเขา ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่จุดเริ่มต้น จากคนไม่กี่คนด้วยเงินลงทุนเพียง 8,000 บาท ที่ใช้ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนให้แกนนำ ทำให้สามารถพัฒนาต่อยอดกลายเป็นการสร้างพลังงานทดแทนให้กับชุมชนของตนเองได้สำเร็จ
ปัจจุบัน กลุ่มพลังงานทดแทนฅนบนเขา สามารถสร้างรายได้จากการให้บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุงและให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนแก่ชุมชนและผู้สนใจซึ่งได้รับการยอมรับจากบุคคลในพื้นที่ ด้วยการติดตั้งที่เชี่ยวชาญใช้ต้นทุนในการสร้างได้ถูกกว่าตลาด ส่วนเงินส่วนหนึ่งที่ได้ยังได้นำไปพัฒนากองทุนและระบบสว้สดิการชุมชน เพื่อขยายกิจกรรมการพัฒนาชุมชน เช่น กองทุนดนตรีชุมชนและกองทุนเครื่องเสียงชุมชน เพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้รวมถึงแก้ปัญหาสังคมอื่นๆ ต่อไป