ดำเนินการโดย CPALL
ประสานงานโครงการ: คุณจิดาภา ปานขลิบ Tel. 084-516-9456 E- mail: jidapapan@cpall.co.th
ด้วยบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนสินค้าจากผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมไปถึงความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค ที่เน้นการรับประทานอาหารที่สะดวก และดีต่อสุขภาพ บริษัทจึงริเริ่มทำการศึกษาในเรื่องการจัดการผลผลิตของกล้วยหอมทอง จากการเก็บเกี่ยวจนถึงการคัดบรรจุ และในปี 2555 สามารถส่งกล้วยหอมทองสู่ผู้บริโภคผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่น โดยเป็นการทำงานร่วมกันจากหลายภาคส่วน ทั้งสหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยแต่เดิมการจำหน่ายกล้วยหอมทองมีเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น เนื่องจากพื้นที่ปลูกส่วนมากอยู่ในบริเวณ จ.ปทุมธานี และ เพชรบุรีเป็นหลัก ส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดไกลๆนั้น ยังไม่มีการจำหน่ายกล้วยหอมทองผลเดี่ยว และยังมีการปลูกกล้วยกันน้อยมาก จึงมีความคิดริเริ่มโครงการส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมทางยังต่างจังหวัดมากขึ้นเพื่อให้มีสินค้าจำหน่ายในพื้นที่นั้นๆ และช่วยแก้ไขปัญหาสังคม เพื่อเป็นการรับซื้อกล้วยหอมทองจากสหกรณ์และเกษตรกรรายย่อยและช่วยแก้ไขปัญหาสังคม เช่น
- เกษตรกรจังหวัดเพชรบุรีทำสวนมะนาวมาก่อน แต่ต้องมาใส่ปุ๋ยฉีดยาเพิ่มขึ้นทุกปี เพราะมะนาวปลูกในพื้นที่ซ้ำๆนานหลายปี มีโรคสะสม เปลือกจะหนาแข็งเป็นไตมีน้ำน้อย หลังเปลี่ยนสวนมะนาวมาปลูกกล้วยหอมทอง แทบไม่ต้องลงทุนอะไรเลย เพราะกล้วยไม่ต้องใช้สารเคมี
- อุบัติการณ์ราคาผลผลิตตกต่ำ เช่น ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย ปาล์ม ข้าว ยาสูบ กระเทียม เป็นต้น เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มเพื่อปรับตัวและเปลี่ยนมาปลูกกล้วยหอมทองซึ่งมีแนวโน้มการตลาดที่ดี มีอนาคตไกล

ผลการดำเนินงาน
- สร้างงานและอาชีพให้กับชุมชน สามารถเพิ่มเกษตรกรรายย่อยหลังเข้าร่วมโครงการเป็น 1,890 ราย และมีพื้นที่เพาะปลูก 14,510 ไร่
- เกษตรกรมีการจัดการสารเคมีที่เหมาะสมและปลอดภัย หลังเข้าร่วมโครงการสามารถลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช และปุ๋ยเคมีได้ลงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับก่อนเริ่มโครงการ สามารถลดต้นทุนให้กับเกษตรกร 600 บาทต่อไร่ ลดปริมาณซากขยะอันตราย และเกษตรกรมีสุขภาพดีขึ้นจากการลดใช้สารเคมี รวมถึงการส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยชีวภาพ และชีวภัณฑ์
- เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย สามารถขยายโรงคัดบรรจุจาก 3 เป็น 17 โรงงาน เพื่อให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค และสามารถส่งกล้วยหอมทองได้ครอบคลุมร้าน 7-ELEVEN กว่า 10,000 สาขาทั่วประเทศ