ดำเนินการโดย TRUE
ประสานงานโครงการ: อภิชาติ ศรสวรรค์ Tel. 086-515-2376 E- mail: apichart_sor@truecorp.co.th
ปัญหาเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพื้นที่ป่าไม้รวมถึงสัตว์ป่าของไทย เป็นรากฐานสำคัญที่จะต้องช่วยกันฟื้นฟูและรักษาให้มั่นคงจึงเกิดเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนรวม 12 องค์กร ตั้ง“ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร” ขึ้น เพื่อให้เยาวชนไทย เข้าใจถึงประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยเริ่มจากการจัดอบรมครูแกนนำทั้ง 6 ภูมิภาค เพื่อเป็นตัวแทนนำความรู้ที่ได้จากค่ายฯไปขยายผลในโรงเรียน ตลอดจนรื้อฟื้นวิถีการดำรงชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่ดีงามของท้องถิ่นผ่านการฝึกปฏิบัติทั้ง 4 ด้าน คือ พุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษาซึ่งถือเป็นความรู้และทักษะที่นำไปใช้ในชีวิตจริงจนสามารถพัฒนาต่อไปได้ด้วยตนเอง
“ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร” เป็นชื่อที่ได้รับพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ประมาณ 150 โรงเรียน