ดำเนินการโดย TRUE
ประสานงานโครงการ: อภิชาติ ศรสวรรค์ Tel. 086-515-2376 E- mail: apichart_sor@truecorp.co.th
จากปัญหาเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องตระหนักและมีส่วนในการรับผิดชอบ โดยเฉพาะพื้นที่ป่าไม้ และสัตว์ป่าของไทยที่นับวันยิ่งลดลงทุกๆ ปี
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยดร.อาชว์ เตาลานนท์ จึงได้ริเริ่มโครงการนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ2538 เป็นต้นมา โดยให้มีการจัดประกวดภาพถ่ายเพื่อสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติ หวงแหนให้รู้จักความงามของป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมถ่ายทอดความงดงามเหล่านั้นผ่านภาพถ่าย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องมีผู้ส่งภาพเข้าร่วมประกวด ส่งภาพถ่ายที่มีคุณค่า สวยงามมากมายมีมุมมองแปลกใหม่ สื่อให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ และคุณค่า เกิดความรู้ ตระหนัก และเห็นคุณค่าของสัตว์ป่าและป่าไม้ จนเกิดความรักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรร่วมกันต่อไปในอนาคต