ดำเนินการโดย TRUE
ประสานงานโครงการ: ศันสนีย์ จันทนวารี Tel. 0817522272 E- mail: Sunsanee_chu@truecorp.co.th
การตัดไม้ทำลายป่านับเป็นปัญหาของโลกในปัจจุบัน จนส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จึงได้ร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อรณรงค์ด้านการสร้างพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่ส่วนตัว และภายในชุมชนแบบครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การปลูก การศึกษาความรู้ วิธีการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ การเชื่อมโยงเครือข่ายสังคมผู้ปลูกต้นไม้เข้าด้วยกัน เพื่อดูแลรักษาต้นไม้อย่างต่อเนื่อง และลดปัญหาโลกร้อน
โดยสร้างแอพพลิเคชั่นสนับสนุนให้ผู้มีความรักสิ่งแวดล้อมรู้จักปลูกต้นไม้ และรู้จักการดูแลรักษาต้นไม้ ตลอดจนการร่วมแบ่งปันข้อมูลเพื่อสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ระหว่างผู้ใช้ มีการโพสต์ข้อมูลต้นไม้ที่ปลูก พิกัดสถานที่ปลูก และสถานะเติบโตของต้นไม้ ผ่านแอพพลิเคชั่นนี้ เพื่อติดตามการเติบโต และนับยอดรวมสถิติ
ผลการดำเนินการสามารถสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นในชุมชน ในปัจจุบันกว่า 4.3ล้านต้น ทำให้ประชาชนมีความสุข สุภาพดีขึ้นจากสิ่งแวดล้อม และปริมาณคาร์บอนที่ลดลง ขยายขอบเขตความรู้ข้อมูลด้านการอนุรักษ์ และปลูกต้นไม้ โดยมีข้อมูลที่เติบโตขึ้นตลอดเวลาผ่านการมีส่วนร่วมของคนในเครือข่ายสังคมออนไลน์ทั่วโลก