ดำเนินการโดย TRUE
ประสานงานโครงการ: รมมุก เพียจันทร์ Tel. 0863888411 E- mail: Rommuk_pia@truecorp.co.th
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนในพื้นที่ห่างไกล ส่วนใหญ่ขาดแคลนแพทย์และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล สารภี ถือเป็นอำเภอใหญ่ในเชียงใหม่ ที่มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่า 86,000 คน แต่กลับมีแพทย์เพียง 7 คน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น Saraphi Healthเพื่อจัดเก็บข้อมูลสุขภาวะของชุมชนใน 12 ตำบลของอำเภอสารภี จึงขอการสนับสนุน SIM และ airtime จาก True เพื่อนำไปให้จิตอาสาในชุมชนใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์ของโรงพยาบาลสารภี ทำให้สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและทันต่ออาการของโรค
ปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่ได้นำรูปแบบโครงการไปขยายผลภายใต้ชื่อ เชียงใหม่โมเดล นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลก ได้ยกย่องให้เป็นโครงการที่สามารถบูรณาการเทคโนโลยีกับพลังชุมชน ในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง