ดำเนินการโดย CPG
ประสานงานโครงการ: อารีรัตน์ เหลือหลาย Tel. 083-0035376 E- mail: areerat.lul@cpf.co.th
มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ได้ดำเนินการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ฯ โดยร่วมกับสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาบรมราชกุมารี และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
เป้าหมายสำคัญคือ การสร้างพลเมืองดีชายแดน โดยการสร้างโอกาสและสนับสนุนทุนการศึกษาพร้อมกับอบรมบ่มนิสัย ผ่านกระบวนการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ระหว่างการพักค้างที่ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนตั้งแต่ ม.1-ม.6 นอกจากนั้นให้โอกาสนักเรียนตชด.ที่จบป.6แล้วมาศึกษาต่อที่โรงเรียนวังไกลกังวล หัวหินตั้งแต่ ม.1- ม.3 ทั้งสายสามัญและสายอาชีวะ ตามความพร้อมและความสนใจหรือต่อระดับปริญญาตรี ตามศักยภาพของเด็ก
เมื่อนักเรียนทุนเรียนจบการศึกษา ได้มีความผูกพันธ์เกิดสำนึกรักในแผ่นดินถิ่นเกิด กลับไปประกอบอาชีพในถิ่นเกิดของตนเอง กลับไปดูแลช่วยเหลือชุมชนถิ่นที่อยู่อาศัย , กลับไปเป็นครู ตชด (หรือ คุรุทายาท) เป็นพลเมืองดีชายแดน นำความรู้ที่ได้รับกลับไปสร้างตนเองและครอบครัว ส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนชายแดน ก่อเกิดให้สังคมไทยที่ดีเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป