เบาวน์เซอร์ของท่านเป็น Version เก่าว่าที่ Web site นี้จะรองรับ, ดังนั้นการแสดงผลบางอย่างอาจจะผิดพลาด ยกตัวอย่างเช่น ฟอนต์ หรือการจัดเรียงเนื้อหา
Your browser is older than recommended version, May some features or display (fonts style, layout) is not compatible.
Kick the Click
TOP 10 โครงการที่ได้รับความสนใจ
ในแต่ละปี โครงการฯ จะคัดเลือกประเด็น, หัวข้อ ที่สำคัญๆ ของสังคม หรือวาระของชาติ เพื่อนำมาเป็นโจทย์ให้กับนิสิต-นักศึกษา ได้ช่วยระดมความคิด นำเสนอออกมาในรูปแบบของภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ซึ่งในปีนี้ (2018) ได้กำหนดหัวข้อว่า Cyberbullying หยุดทำร้ายกัน บนโลกออนไลน์
โดย TRUE Coordinator 3
ข้อมูลวันที่ 09-Apr-2018
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โดยมีปริมาณความต้องการใช้ข้าวโพดในประเทศประมาณปีละ 4.7 ล้านตัน (ปี 2556/57- ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ข้าวโพดที่ใช้ในอุตสาหกรรมฯ ส่วนใหญ่เป็นข้าวโพดที่เพาะปลูกภายในประเทศ ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกอย่างต่อเนื่องเพื่อต้องการเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง แต่ปัญหาที่ประสบคือ รายได้ยังไม่เพียงพอ และเกษตรกรก็ยังอยู่ในภาวะยากจน
เมื่อศึกษาปัญหาดังกล่าวจะพบว่า ถึงแม้เกษตรกรจะเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดมากขึ้น แต่รายได้กลับไม่เพิ่มขึ้นเท่าที่ควร เนื่องมาจากผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกรยังอยู่ในระดับต่ำ โดยข้อมูลจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติแสดงให้เห็นว่า ผลผลิตต่อไร่ของข้าวโพดในประเทศไทยใน 10 ปีที่ผ่านมา ถึงแม้จะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แต่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ยังถือว่าเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่า โดยสาเหตุหลักๆ เนื่องมาจาก เกษตรกรไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเพาะปลูก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนประกอบของดิน, การวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน, การเลือกสูตรปุ๋ยที่เหมาะกับดินของตนเอง, เทคนิคต่างๆ ในการเพิ่มผลผลิต ฯลฯ เมื่อผลผลิตต่อไร่ต่ำ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยข้าวโพดยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้รายได้ของเกษตรกรยังไม่เพิ่มขึ้นเท่าที่ควร
จากปัญหาดังกล่าว ทำให้เกษตรกรบางส่วนต้องการแก้ไขปัญหาความยากจนของตนเอง แต่เลือกใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้อง เช่น การบุกรุกป่าเพื่อทำไร่ข้าวโพด ซึ่งส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมโดยรวม รวมถึงปัจจุบันเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่แปรรูปจากเนื้อสัตว์ ไปยังประเทศในทวีปยุโรปเพิ่มสูงขึ้น โดยลูกค้าในกลุ่มนี้นอกจากจะให้ความสำคัญกับมาตรฐานคุณภาพของสินค้า และราคาสินค้าที่สามารถแข่งขันได้แล้ว ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งที่ลูกค้ากลุ่มนี้ให้ความสำคัญ
ด้วยเหตนี้ทางบริษัทฯ จึงประสงค์จะเข้ามามีส่วนร่วมในการยกระดับและพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในประเทศไทยให้เพาะปลูกข้าวโพดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความยั่งยืนในระดับสากล
โดย FIT Coordinator 2
ข้อมูลวันที่ 04-Apr-2018
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะในด้านกีฬากอล์ฟ ให้แก่เด็กและเยาวชนไทย ให้มีโอกาสพัฒนาฝีมือสู่ระดับชาติและระดับนานาชาติ ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนไทยรักกีฬา รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคมไทยต่อไป
โดย TRUE Coordinator 2
ข้อมูลวันที่ 09-Apr-2018
พนักงานมีหนี้สินนอกระบบ และ/หรือ หนี้สินในระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง
โดย CPPC Coordinator 2
ข้อมูลวันที่ 09-Apr-2018
ก๊าซเรือนกระจำทำให้โลกร้อนและปัญหาสภาพภูมิอากาศ
โดย CPPC Coordinator 2
ข้อมูลวันที่ 09-Apr-2018
เด็กไม่มีสัญชาติเข้าเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีจำนวนกว่า 75,995 คน แบ่งเป็น
- สพฐ. 65,455 คน
- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกช(สช.) 2,115 คน
- กศน. 8,425 คน
- Migrant Learning Centers (MLCs) 17,161 คน (95 ศูนย์)
- เด็กไร้สัญชาติที่จบจาก MLCs ไม่สามารถเข้าเรียนต่อในระบบการศึกษาทั้งในเมียนมาร์และไทย เนื่องจากขาดสื่อการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน
ส่งผลต่อสุณภาพชีวิตของเยาวชน และคุณภาพแรงงานต่างด้าวในประเทศในที่สุด
- ศูนย์การเร่ีียนรู้บางแห่งขาดทุนสนับสนุนดำเนินการ โดยเฉพาะการจัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียน และค่าจ้างครู
โดย TRUE Coordinator 2
ข้อมูลวันที่ 10-Apr-2018
ในชุมชนต่างๆทุกชุมชน มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ที่ทำให้เกิดความเสียหายให้กับชุมชนอย่างรุนแรง ดังที่ได้ปรากฎตามข่าวทางหน้าหนังสือพิพม์ เป็นปัญหาสังคมที่ก่อให้เกิดความเสียหายมูลค่ามหาศาล ทั้งต่อชีวิตและทรัพสินของประชาชน เพื่อเกิดความปลอดภัยจำเป็นสร้างความตระหนักให้กับชุมชน ต้องมีแผนและทำการฝึกซ้อม รวมถึงต้องส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้เรื่องการป้องกันเหตุเพลิงไหม้
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ร่วมกับหน่วยงานราชการ ตำรวจ ดับเพลิง พยาบาล กู้ภัย เห็นความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยด้านอัคคีภัย จึงมีแนวคิดส่งเสริมให้ชุมชน หน่วยงานราชการ ,สถานศึกษาต่างๆมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอัคคีภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และทำการอบรมดับเพลิงขั้นต้น จัดทำแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับชุมชน
โดย CP ALL Coordinator 1
ข้อมูลวันที่ 04-Apr-2018
จากการค้นหาสาเหตุและการเข้าไปแก้ปัญหาให้ชุมชน เป็นจุดเริ่มต้นที่ซีพีเอฟ เข้าไปส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน ชุมชนบ้านโสมง นั้นประปาของหมู่บ้านน้ำไหลไม่สมบูรณ์ เราจึงเข้าไปช่วยเหลือโดยใช้ต้นทุนความรู้ ความชำนาญมาช่วยปรับปรุง และสอนให้ชาวบ้านเรียนรู้วิธีการบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ ตรวจสอบคุณภาพน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบประปาหมู่บ้าน และช่วยก่อตั้งคณะกรรมการประปาหมูบ้าน เพื่อร่วมดูและบำรุงรักษาระบบให้ต่อเนาอง แนะนำการจัดทำระบบบัญชีอย่างง่าย ในการคำนวณค่าน้ำเพื่อใช้บริหารกองทุนหมุนเวียน
โดย CPF Coordinator 1
ข้อมูลวันที่ 05-Apr-2018
เพื่อสนับสนุนพนักงานซึ่งมีประวัติการทำงานที่ดีและยังมีสุขภาพแข็งแรง ให้มีรายได้ไปดูแลตนเอง และครอบครัว
โดย CPPC Coordinator 1
ข้อมูลวันที่ 06-Apr-2018
ออทิสติกอยู่ในกลุ่ม พีดีดี (Pervasive Developmental Disorders; PDDs) หรือ ความบกพร่องของพัฒนาการแบบรอบด้าน ซึ่งแสดงอาการอย่างชัดเจนในวัยเด็ก ทำให้พัฒนาการทางด้านทางสังคมและภาษาบกพร่อง ไม่เป็นไปตามปกติ มีพฤติกรรม ความสนใจ และกิจกรรมที่ผิดไปจากปกติ โรคนี้เป็นกลุ่มของโรคที่มีสาเหตุจากความผิดปกติของสมอง แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นสมองส่วนใด ที่ทำให้เกิดความบกพร่องของพัฒนาการด้านภาษาและสังคม โดยความรุนแรงของแต่ละโรคในกลุ่มแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางภาษา ไอคิว (Intelligence Quotient) และความผิดปกติอื่นๆที่พบร่วมด้วย จากการสำรวจพบว่าเด็กเป็นออทิสติกมีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก และพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ในประเทศไทย พบว่ามีผู้ป่วยออทิสติก ที่ลงทะเบียนแล้วกว่า 300,000 คน อย่างไรก็ตามครอบครัวของเด็กออทิสติกส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาหย่าร้างเนื่องจากเด็กต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด ส่วนใหญ่ ผู้หญิงจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว และไม่สามารถไปทำงานนอกบ้านได้ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดูแลค่อนข้างสูง ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวให้ย่ำแย่ลง

กลุ่มทรู ในฐานะองค์กรของคนไทย มีความมุ่งมั่นในการนำศักยภาพขององค์กร เข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของกลุ่มเปราะบาง ภายใต้แนวคิด “Creating a Better Life for Vulnerable Groups” โดยร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย และผสานศักยภาพของกลุ่มธุริกจ ภายใต้เครือฯ นำความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กออทิสติกทั้งด้านกายภาพ และสติปัญญา ตลอดจน การฝึกทักษะอาชีพเพื่อให้เด็กออทิสติกและครอบครัวให้สามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตอยู่สังคมได้อย่างมีคุณค่าและยั่งยืน
โดย TRUE Coordinator 1
ข้อมูลวันที่ 10-Apr-2018
แสดง Kick the Click ทั้งหมด
Click to Join
กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้
ปลูกป่า เขาพระยาเดินธง
ลงพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำ
เปิดรับจิตอาสาจำนวน 30 คน
  อาสาสมัครจิตอาสา
พื้นที่ป่าต้นน้ำเขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
05/06/2018
8.00 ชั่วโมง
วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยกัน วิ่งแบ่งปัน เพื่อบ้านพักคนชราวาสนเวศ
รับสมัครนักวิ่ง เพื่อนำเงินสมทบทุน ร่วมบริจาคทำบุญ ช่วยเหลือโครงการบ้านพักคนชราวาสนเวศ
เปิดรับจิตอาสาจำนวน 500 คน
  อาสาสมัครจิตอาสา,เงินสนับสนุน
เค.เอส.พี.อุปกรณ์ จำกัด (วังน้อย)
31/05/2018
3.00 ชั่วโมง
เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ-ร่วมปฏิบัติธรรมครบวงจร “ โลก ๓ มิติ ” พระธรรมกิตติเมธี
ขอเรียนเชิญร่วมปฏิบัติธรรมครบวงจรสไตล์ ซี.พี. กับโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” (ปีที่ ๒๑ ) ทุกเที่ยงวันศุกร์ (๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.)
เปิดรับจิตอาสาจำนวน 90 คน
  รับสมัครผู้ปฏิบัติธรรม
ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น ๑๑ ถนนสีลม
25/05/2018
1.50 ชั่วโมง

Copyright 2018 by ICT SDGA