เบาวน์เซอร์ของท่านเป็น Version เก่าว่าที่ Web site นี้จะรองรับ, ดังนั้นการแสดงผลบางอย่างอาจจะผิดพลาด ยกตัวอย่างเช่น ฟอนต์ หรือการจัดเรียงเนื้อหา
Your browser is older than recommended version, May some features or display (fonts style, layout) is not compatible.

โครงการทั้งหมด
(คลิกที่ชื่อเพื่อดูรายละเอียดโครงการ)
เครื่องเล่นให้น้อง
“ซี.พี. แลนด์ นำธรรมะศุกร์สันต์ ปันสุขให้น้อง” ณ โรงเรียนสามัคคีบำรุงวิทยา เขตดินแดง กทม.
โรงเรียนวัดธรรมโชติ : สอนน้องเลี้ยงปลาเพื่ออาหารกลางวัน
สร้างศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงเป็ดไข่รัตภูมิ
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอนวัว
โครงการซีพีเอฟ อิ่ม l สุข l ปลูกอนาคต : โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
“CPPC สร้างโอกาสสู่โรงเรียนและชุมชน”
ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต : โรงเรียนต้นแบบสู่ความยั่งยืน
สอนคอมพิวเตอร์ช่วงปิดเทอม
โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือผ่านสื่อพกพาสำหรับเด็กนอกระบบการศึกษา
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมพัฒนาสินค้าชุมชนบ้านหนองพยอม นครราชสีมา
หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า
หมู่บ้านเกษตรกรรมเกษตรสันติราษฎร์
1 ฟาร์ม 1 ชุมชน
ธนาคารชุมชนโป่งไทร
หมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร
โครงการสุขภาพดี จากพี่ซีพีเพื่อน้อง
พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรเขาค้อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ส่งเสริม 7 อาชีพ 7 รายได้ ตามแนวพระราชดำริ
ส่งเสริมการปลูกชาอูหลง
ศูนย์เรียนรู้ ข้าวปลาปาล์ม
ทับสะแกโมเดล
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นเกย์
ชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
สร้างป่า สร้างรายได้ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
“เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน”
รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก
HALAL Products
โครงการเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะ
ลดการใช้ถุงพลาสติกในสถานศึกษา
ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร
ซีพีเอฟ อิ่มสุข ปลูกอนาคต เกษตรพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด
โครงการประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ภายใต้โครงการความร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ หรือ Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย
เวทีสภาชุมชน
โครงการพลังงานทดแทนฅนบนเขา
TNN สรรค์สร้างเพื่อสังคม และ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เศรษฐกิจพอเพียง การทำปุ๋ยหมักชีวภาพนาโน
โครงการเรียนรู้ คู่อาชีพ เพื่อวิถีเกษตรที่ยั่งยืน
CPRAM เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ
Food Waste Management
ธนาคารปูม้า
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชน
โครงการเผยแพร่ Food Safety สู่ชุมชน
ยกระดับคุณภาพชีวิตยายน้อย-น้องสมาน
โครงการธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม
พัฒนาโภชนาการด้านอาหาร เคียงข้างสู่ครัวโลก
เพิ่มรายได้ด้วยรำกลองโทนกับ CPF
ซีพีเอฟ คืนน้าใสให้บ้านโสมง
สวนพอเพียง โรงเรียนวัดมะนาวหวาน
โครงสร้างการเก็บข้อมูล คปอ. ดูแลเรื่อง SHE Monitor ผลรายไตรมาส
ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร
ชุมชนคนรักหมา
ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”
True Innovation Awards The New Era on TV
ช.ช้างเพื่อนฉัน
Duck Sensor
MEM (My Eye Memory): Braille Note Taker
Kare Application
ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตเพื่อการเกษตร Crop Watch
ปลูก...เพื่อให้ We Grow Together
1 to Tree
โครงการช่อสะอาด
FameLab
เชิญชวนพนักงานอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอดผ่าน Read for the Blind App
การพัฒนา Application Bird Watch เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์นก
การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชนอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
3G เพื่อโรงเรียนและชุมชน
Creating a Better Life for the Disabled
การพัฒนา Application Thai Missing
รร.ต้นแบบทรูปลูกปัญญาเพื่อพัฒนาการศึกษาของชุมชนที่ยั่งยืน
คลังข้อสอบอัจฉริยะ Smart Exam System @ Trueplookpanya
โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี ๕
Admissions School Tour by Trueplookpanya
True Clicklife Robotics Genius Program
นักข่าวแห่งอนาคต ทรู : True Future Journalist Award
โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 True Young Producer Award
“ชุมชนต้นแบบหมู่บ้านปลอดการเผา”
บริการ Blind Call Center
เพื่อคนพิการ
การศึกษาสร้างเยาวชน พัฒนาคนสู่ความยั่งยืน
จัดทาแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับชุมชน
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
สร้างบ้านปลาบ้านหอย สู่ชุมชนยั่งยืน
100 โรงเรียน 10000 คน เยาวชนจิตอาสา CPR กู้ชีพ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ทำดี ด้วยการบริจาคโลหิต
เครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต
โรงเรียนปลอดภัย
โครงการพัฒนาโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ
โครงการครอบครัวอุปการะ
โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน
พุทธปัญญาชมรม
แม็คโครมิตรแท้โชห่วย
Copyright 2018 by ICT SDGA