เบาวน์เซอร์ของท่านเป็น Version เก่าว่าที่ Web site นี้จะรองรับ, ดังนั้นการแสดงผลบางอย่างอาจจะผิดพลาด ยกตัวอย่างเช่น ฟอนต์ หรือการจัดเรียงเนื้อหา
Your browser is older than recommended version, May some features or display (fonts style, layout) is not compatible.

 
โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน
เป็นโครงการที่ช่วยแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อน หรือ ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของสังคม ชุมชน หรือพนักงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและสามารถ
นำไปต่อยอด ขยายผลไปสู่การพัฒนาตนเองของชุมชนได้อย่างยั่งยืน
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมวางแผน ร่วมประเมินผล
และร่วมกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ปัญหาความเดือดร้อน คือปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมหรือชุมชนนั้นๆ
คุณภาพชีวิต คือชีวิตของบุคคลที่สามารถดำรงชีวิตตามปัจจัยพื้นฐานที่ควรจะมี ส่งผลให้เกื้อกูลต่อสังคมและชุมชนให้พึ่งตนเองได้ และพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป้าหมายของเรา
ปี 2018-2019
"100% ของทุกกลุ่มธุรกิจในประเทศไทย จีน อินเดีย เวียดนามมีการทำโครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน"
ปี 2020
"พนักงานของทุกกลุ่มธุรกิจ ของทุกเขตประเทศได้มีส่วนร่วมในการทำโครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน"
สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

HEART (มุ่งมั่นทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน)
HEALTH (มุ่งมั่นสร้างสังคมยั่งยืน)
HOME (มุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน)
 
รายละเอียดโครงการ
ประเภทโครงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ
เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้สังคมหรือชุมชนที่มีรายได้ต่ำกว่ามาตรฐาน มีอาชีพ มีรายได้ ส่งผลให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ทำให้ชุมชนเข้มแข็งและพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน
สร้างคุณธรรม จริยธรรมทางสังคม
สังคม เป็นโครงการที่สร้างสรรค์คุณค่าหรือสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ต่อสังคมหรือชุมชนอย่างยั่งยืน
สุขภาพอนามัย
เป็นโครงการที่มีกระบวนการสนับสนุนด้านสุขภาพ เพิ่มสมรรถนะในการควบคุมและพัฒนาสุขภาพให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน ร่วมมือปฏิบัติเพื่อการมีสุขภาพที่ดี
การศึกษา
เป็นโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา ช่วยเหลือผู้เรียนที่ด้อยโอกาส พิการ จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ สร้างโอกาสทางการศึกษาที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้เรียน
สิ่งแวดล้อม
เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ชุมชนหรือสังคม ดำเนินการต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันและลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนหรือสังคมนั้นๆ
กฎ กติกา การมีส่วนร่วม
Click to the Point
หากคุณมีประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน สังคม (Pain Point) ที่ท่านคิดว่าควรได้รับการแก้ไข แต่ท่านยังไม่มีแนวทางในการแก้ไขปัญหา ให้ท่านลงทะเบียนใน website เพื่อให้เพื่อนพนักงานซีพีทั่วโลก มาร่วมกันแชร์แนวคิด วิธีการแก้ไขปัญหา โดยเปิดให้สามารถกด Like, Vote, Share หรือขอมีส่วนร่วมในการที่จะทำเป็นโครงการต่อไป
Idea Click
หากคุณมีแนวคิดที่อยากทำสิ่งดีๆ เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม หรือชุมชน ซึ่งพนักงานหรือชมรม เป็นผู้เสนอ โดยมาจากประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน สังคม (Pain Point) ให้ท่านลงทะเบียนใน website เพื่อให้เพื่อนพนักงานซีพีทั่วโลก มาร่วมกันแชร์แนวคิด วิธีการแก้ไขปัญหา โดยเปิดให้สามารถกด Like, Vote, Share หรือขอมีส่วนร่วมในการที่จะทำเป็นโครงการต่อไป
Kick the Click
เป็นโครงการที่ท่านกำลังจะดำเนินการ กำลังดำเนินการอยู่ หรือดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เจ้าของโครงการสามารถนำมาลงทะเบียนใน website เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้เพื่อนพนักงานซีพีทั่วโลกได้ทราบ และเข้ามามีส่วนร่วมในการทำโครงการได้
Proud to Click
หากคุณมีโครงการที่ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน หรือยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน หรือพนักงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และสามารถนำไปต่อยอดขยายผลไปสู่การพัฒนาตนเองของชุมชนได้อย่างยั่งยืน และมีผลสัมฤทธิ์แล้วต้องการส่งเข้าร่วมคัดเลือก เพื่อยกย่องเชิดชู สามารถส่งโครงการเข้ามาที่ส่วนกลางได้
คุณสมบัติของโครงการที่จะเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชู
1. เป็นโครงการที่ดำเนินการผ่านมาแล้วในอดีตที่เสร็จสิ้นการดำเนินการแล้ว หรือเป็นโครงการที่ยังมีการดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
2. เป็นโครงการที่มีแนวทางปฎิบัติ รวมถึงมีผลการปฎิบัติเป็นที่ประจักษ์
3. โครงการที่ทำเป็นได้ทั้งทำในนามของทีม กลุ่ม ชมรม แผนกหรือบริษัท
Copyright 2018 by ICT SDGA