เบาวน์เซอร์ของท่านเป็น Version เก่าว่าที่ Web site นี้จะรองรับ, ดังนั้นการแสดงผลบางอย่างอาจจะผิดพลาด ยกตัวอย่างเช่น ฟอนต์ หรือการจัดเรียงเนื้อหา
Your browser is older than recommended version, May some features or display (fonts style, layout) is not compatible.

 

โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน
เป็นโครงการที่ช่วยแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อน หรือ ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน หรือพนักงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและสามารถนำไปต่อยอด ขยายผลไปสู่การพัฒนาตนเองของชุมชนได้อย่างยั่งยืน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมวางแผน ร่วมประเมินผล และร่วมกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ สร้างงานสร้างอาชีพ, สร้างคุณธรรม จริยธรรมทางสังคม, สุขภาพอนามัย, การศึกษา และสิ่งแวดล้อม

 

Proud to Click : โครงการของท่าน
Page   1  of   1
โครงการที่ส่งเข้าร่วมทั้งหมด 204 โครงการ
49
สร้างงานสร้างอาชีพ
35
สร้างคุณธรรม จริยธรรมทางสังคม
42
สุขภาพอนามัย
28
การศึกษา
50
สิ่งแวดล้อม
Copyright 2018 by ICT SDGA