โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน
ขยายเวลาการรับสมัคร ถึง 31 สิงหาคม 2563
โครงการที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด
178
โครงการ
สร้างงานสร้างอาชีพ
39
โครงการ
สร้างคุณธรรม จริยธรรม
26
โครงการ
ด้านสุขภาพ อนามัย
40
โครงการ
ด้านการศึกษา
28
โครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
44
โครงการ
ตลอด 99 ปี ในการดำเนินธุรกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นองค์กรที่ประกอบธุรกิจโดยมิได้มุ่งหวังเพียงผลประการทางธุรกิจ แต่เป็นองค์กร ที่มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ฝังอยู่ในดีเอ็นเอของพนักงานซีพีกว่า 350,000 คนทั่วโลก เป็นพลังสำคัญอันเข้มแข็ง ที่จะร่วมกันทำความดีและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันทำประโยชน์ให้กับชุมชนหรือสังคม จากที่ผ่านมาหน่วยงานและพนักงานเครือฯมีการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆมากมาย

โอกาสนี้เครือฯ จึงจัดให้มีโครงการ "ซีพีเพื่อความยั่งยืน" เพื่อคัดเลือกโครงการที่ทำประโยชน์ หรือเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา (Pain Point) ของสังคมหรือชุมชน ที่นำไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อยกย่องเชิดชูพนักงานที่ดำเนินโครงการ และนำโครงการต่างๆเหล่านั้น เป็นโมเดลในการขับเคลื่อนในโอกาสต่อไป
ขอเชิญชาวซีพีร่วมส่งโครงการ
ที่คุณ..เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา
และทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ให้ชุมชนและสังคม
สู่ความยั่งยืน
เข้าร่วมคัดเลือกเป็นส่วนหนึ่งใน
"โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน"
 
จะโครงการเล็กหรือใหญ่ไม่สำคัญ จะเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวก็ส่งได้
ส่งโครงการเข้าร่วมคัดเลือกได้ 3 ประเภท
 
เมล็ดพันธุ์แห่งความดี
(Seed of Goodness)
เป็นโครงการ ที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นดำเนินการมีแผนงานและผลการดำเนินการเบื้องต้น หรือผลที่คาดว่าจะได้รับ
ต้นกล้าแห่งความหวัง
(Path of Hope)
เป็นโครงการที่ดำเนินการจนมีผลการดำเนินการที่วัดผลได้ มีกรอบความร่วมมือที่ชัดเจน เริ่มมีแนวทางให้เห็นถึงการต่อยอดขยายผลของโครงการ
ร่มเงาแห่งความยั่งยืน
(Testament of Sustainability)
เป็นโครงการที่ดำเนินการจนมีผลการดำเนินการเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับจากสังคม มีการใช้รูปแบบโมเดลเดียวกันขยายผล จนเห็นถึงความยั่งยืนของชุมชน/สังคม
วีดีโอเทรนนิ่งการเขียนโครงการให้สอดคล้องกับเกณฑ์การคัดเลือก
ภาพรวมโครงการ
Project Overview
เกณฑ์การประเมินโครงการ
Project Evaluation Criteria
การเขียนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
Writing Objective(S) and Goal(S)
การเขียนการดำเนินโครงการ
Writing Project Implementation
การเขียน Output และ Outcome
Writing Output and Outcome
ผู้ดำเนินโครงการ
Project Team Members
วิธีการลงทะเบียนโครงการ
Project Registration
Recognition AwardProject
66 โครงการ ที่เคยได้รับการยกย่องเชิดชู จากคณะกรรมการของเรา
Health
C.P. Vietnam Corporation
บริจาคโลหิตและให้ความรู้โรคธาลัสซีเมียในประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามประสบปัญหาด้านการขาดแคลนโลหิตอย่างรุนแรงมาโดยตลอด เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้และความเข้าใจในการบริจาคโลหิต และเป็นการขายโลหิตมากกว่าการบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคม จึงทำให้สัดส่วนของจิตอาสาที่บริจาคโลหิตยังอยู่ในระดับที่ต่ำ ไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการใช้โลหิต สำหรับผู้ป่วยและอุบัติเหตุรุนแรง ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี รวมถึงปัญหาผู้ป่วยที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย ที่เป็นภัยเงียบ โดยประมาณ 10% ของประชากรในเวียดนาม ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคนี้ ปัจจุบันมีผู้ป่วยมากกว่า 10,000 คน

โครงการนี้จึงเกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และสร้างการมีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิต เพื่อลดปัญหาด้านการขาดแคลนโลหิตในประเทศเวียดนาม สร้างจิตสำนึกการช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยจิตอาสาโดยสมัครใจทั้งพนักงาน ประชาชนทั่วไป และกลุ่มของเยาวชน นักศึกษา สร้างต้นแบบการดำเนินโครงการบริจาคโลหิต และขยายผลไปยังองค์กรและบริษัทต่างๆ

ตั้งแต่ปี 2009 ทางบริษัทซีพีเวียดนามได้จัดทำกิจกรรมบริจาคโลหิตภายในองค์กร เพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนจากภายในสู่ภายนอก โดยได้รับการร่วมแรง ร่วมใจ ทั้งชาวไทยและเวียดนาม ในระดับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และจากจุดนี้ได้ต่อยอดส่งต่อความดี สร้างการมีส่วนร่วมให้กับครอบครัวพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เยาวชน นักศึกษา และทหาร เข้าร่วมกิจกรรมด้วยกัน จนบริษัทได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิตที่เป็นโครงการระดับประเทศ จนถึงปี 2017 บริษัทซีพีเวียดนามได้สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิตได้ถึง 13,401 คน และปริมาณโลหิตที่บริษัทได้เข้าร่วมบริจาครวมถึงรณรงค์ให้ทุกคนเข้าร่วมบริจาค จำนวน 127,700 ยูนิตแล้ว
Home
Philippines
Agro-Industrial Business Group
ปลูก...วันนี้ เพื่อสิ่งที่ดีในวันข้างหน้า Mangrove Planting - Plant Today, Reap Tommorowจากสภาพความเสื่อมโทรมของป่าชายเลนบริเวณ Calaguiman เมืองBataan ประเทศฟิลิปปินส์ ที่ส่งผลทำให้เกิดปัญหาระบบนิเวศพื้นที่ชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะหน้าดินพังทลาย จนเหลือพื้นที่ชายฝั่งลดน้อยลงไปเป็นอย่างมาก ซึ่งบางครั้งเกิดจากภัยพิบัติที่ส่งผลนำมาซึ่งความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนในบริเวณชุมชน ซึ่งค้นพบว่าปัญหาดังกล่าวกระทบถึงการหาเลี้ยงชีพและการดำเนินชีวิจในปัจจุบันของชุมชนบริเวณนั้นเป็นอย่างมาก

ดังนั้นการฟื้นฟูป่าชายเลนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทซีพีเอฟฟิลิปปินส์ ให้ความสำคัญและดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยในการจัดทำโครงการครั้งนี้ได้ร่วมทำกับชุมชนและภาครัฐ เพื่อเป็นการพลิกฟื้นคืนผืนป่าชายเลนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง และเป็นการปกป้องระบบนิเวศ ได้ร่วมกันทำการปล่อยสัตว์น้ำ อาทิเช่น ปู ปลาและกุ้ง เพื่อเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำให้มากขึ้น เป็นธนาคารสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าชายเลนให้กลับมาเหมือนเดิม รวมถึงเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับชุมชนภายในพื้นที่บริเวณป่าชายเลน จากการดำเนินการในปี 2014 ถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าการปลูกป่าชายเลนไปแล้วกว่า 38,000 ต้น บนพื้นที่กว่า30ไร่ มีอัตราการรอด 95% โดยพื้นที่ป่าชายเลนนี้ยังได้จัดเป็นสวนป่าสาธารณะเชิงนิเวศ ให้เป็นแหล่งศึกษาและเป็นพื้นที่ในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน ทำให้คนในชุมชนมีรายได้ สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ ตลอดจนมีการรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญและร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่ของตนเองสืบไป
Heart
TRUE
ICT Talent : โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพคน ที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มขีดความสามารถของประเทศได้อย่างยั่งยืน...และด้วยสถานการณ์โลกที่มีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างทัดเทียมและทั่วถึง ดังนั้น การส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปรับตัวและเข้าถึงเทคโนโลยี หรือ ICT เพื่อการศึกษาได้ จึงเป็นเครื่องมือและช่องทางสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรความรู้ในทุกห้องเรียน เชื่อมโยงสู่การพัฒนาทักษะคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืน โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ( ICT Talent ) จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพคน พัฒนาทักษะด้าน ICT ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้สอดคล้องตามบริบทรายพื้นที่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้่่างงาน-สร้างอาชีพ สร้างความผูกพัน และสร้างแรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ผลักดัน-ส่งเสริมให้ ผอ.และครูเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมพัฒนาท้องถิ่นของตนเองจากรุ่นสู่รุ่น ในลักษณะการสืบทอดผู้นำรุ่นใหม่ของชุมชน

ผลการดำเนินงาน พบว่า
1. ประโยชน์ต่อชุมชน / สังคม
บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน ได้รับการพัฒนาทักษะด้าน ICT ทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน และการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาทักษะความรู้สู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

2. ประโยชน์ต่อพนักงาน/องค์กร
> พนักงานรู้สึกภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของตนเองที่สามารถนำทักษะในการทำงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศไทยได้
> สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ในฐานะบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นผู้ให้ความสำคัญกับการศึกษาของประเทศอย่างแท้จริง
> เสริมสร้างความตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของ ICT ที่มีบทบาทต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน
> เป็นการนำศักยภาพขององค์กรทางด้านเทคโนโลยี และศักยภาพของบุคลากรในองค์กร เช่น Multimedia ของ True Click Life / สื่อ True Visions / True Fiber high speed Internet ร่วมยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยในยุคดิจิทัล
 
Geo-graphicViews
โครงการของเรามีความหลากหลาย และกระจายอยู่ในหลายๆท้องที่ ในหลายๆประเทศทั่วโลก
ดังนั้นเพื่อให้เห็นภาพรวม มุมมองตามพื้นที่จึงมีความน่าสนใจ